Hoger onderwijs accreditatie

Om door de overheid erkende diploma's uit te mogen reiken, dienen opleidingen in het hoger onderwijs één keer per zes jaar geaccrediteerd worden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO neemt een accreditatiebesluit aan de hand van een beoordelingsrapport dat is opgesteld door een evaluatiebureau. Hobéon is zo'n evaluatiebureau.

Hieronder vindt u een greep uit onze diensten op het terrein van accreditatie in het hoger onderwijs.

 • Accreditatie

  Wij voeren, op verzoek van een opleiding, een visitatie uit waarbij wij met een panel van deskundigen de kwaliteit van de opleiding beoordelen. Na de visitatie schrijven wij een beoordelingsrapport aan de opleiding. De opleiding kan dit rapport bij de NVAO indienen om hiermee, voor een periode van zes jaar, accreditatie aan te vragen. Alle voorzitters en secretarissen van Hobéon zijn door respectievelijk Lloyd's en de NVAO gecertificeerd.

 • Audit op instellingsniveau

  Naast audits op opleidingsniveau voeren wij ook audits uit op domein-, faculteits- en instellingsniveau. Met deze multidisciplinaire benadering is het mogelijk om organisaties op meerdere niveau's en integraal te beoordelen. Door de gemeenschappelijke aspecten slechts eenmaal te beoordelen, op het niveau waarop ze worden aangestuurd (instelling, faculteit, ed.), wordt de accreditatielast voor de onderliggende niveau's beperkt.

 • Bijzonder kenmerk Internationalisering

  Opleidingen kunnen hun inzet op het gebied van internationalisering laten beoordelen en erkennen door middel van het bijzonder kenmerk Internationalisering. Deze beoordeling wordt uitgevoerd op basis van de 'ECA Frameworks for the Assessment of Quality in Internationalisation' en kan plaatsvinden tegelijk met de reguliere accreditatieaudit. Het is echter ook mogelijk om een aparte audit te organiseren voor de beoordeling van internationalisering. 

  Voor meer informatie over de beoordeling van internationalisering kunt u contact opnemen met Willem van Raaijen of Inge van der Hoorn via (070) 30 66 800.

 • Clustervisitatie

  Sinds 1 januari 2015 is clustervisitatie in het hoger onderwijs verplicht. Dit betekent dat een groep opleidingen die onderwijsinhoudelijk overeenkomen gezamenlijk binnen een zogenaamde visitatiegroep wordt beoordeeld. Doel van de clustervisitaties is een beter inzicht in de kwaliteit van het geheel van de opleidingen. Hiernaast zorgt dit voor scherpte en vergelijkbaarheid van de oordelen.
  Deze clustergewijze beoordeling maakt het ook mogelijk om de kwaliteiten van de opleidingen in een visitatiegroep en de onderlinge vergelijkbaarheid van visitatieoordelen binnen het cluster te onderwerpen aan een meta-analyse.

  Werkwijze van Hobéon bij samenstelling visitatiepanels

  1)    In het vooroverleg geeft Hobéon aan welke dienstverlening zij de opleidingen kan bieden bij clustervisitatie. Deze dienstverlening (regie-overleg, handreikingen voor kritische reflecties,  bijzondere kenmerken,  samenstelling panels ook in clusterverband, e.d.) wijkt niet af van wat tot nu toe gebruikelijk is. De werkwijze van Hobéon – waaronder werken met eigen tandems van voorzitters en secretarissen-  is van belang tijdens een clustervisitatie.

   2)    Voor de voorbereiding op de clustervisitatie in een specifiek domein of visitatiegroep is het bijbehorende landelijke overleg belangrijk. Daar wisselen de opleidingen uit welk evaluatiebureau hun voorkeur heeft.  (Een eventuele combinatie van evaluatiebureaus behoort tot de mogelijkheden)
  Het is zaak tijdig (ten minste een jaar van tevoren) te beginnen met de voorbereiding van de organisatie van de visitatie.

   3)    Het landelijk overleg en de individuele instellingen - bijgestaan door Hobéon-  maken een groslijst van wenselijke auditoren. Hobéon houdt rekening met deze wensen en beschikt zelf ook over een pool van auditoren waaruit we desgewenst kunnen putten.

   4)    Hobéon controleert de groslijst van auditoren op de deskundigheidseisen en onafhankelijkheid en op de beschikbaarheid en bereidheid om deel te nemen. Hierbij is het van belang dat de panels voor de visitaties per opleiding met elkaar “overlappen”. Vuistregel is dat een panel lid ten minste twee keer meegaat in een visitatiegroep ten einde de beoordeling meer samenhang te laten vertonen.

   5)    De uitkomsten van deze sonderingsronde koppelen we terug aan het landelijk overleg en de individuele instellingen. We proberen zoveel mogelijk in overleg de voorkeuren van de individuele instellingen te honoreren en te matchen met de eisen van het panel voor de gehele visitatiegroep.

  Wilt u meer weten over clustergewijze accreditatie, de vorming van visitatiegroepen en wat dit eventueel voor uw opleiding of instelling betekent? Neem dan contact met Ruud van der Herberg, Rianne Versluis, Rob van der Made of Daniëlle de Koning.
  Ook verwijzen wij u graag naar de weblogbijdrage: 'Samenhang en verschil tussen clustergewijze accreditatie, clusters en visitatiegroepen in het hbo.'

 • Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs

  AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) is een audit methode voor MVO en duurzame ontwikkeling op opleidingsniveau. Het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs leidt bij voldoende niveau (minimaal drie 'sterren') bovendien tot een Bijzonder Kenmerk Duurzame Ontwikkeling van de NVAO die u mee kunt nemen in de accreditatie.

  Lees meer over het keurmerk en AISHE op de themapagina over Maatschappelijk Verantwoord Organiseren.

 • Toets Nieuwe Opleiding en macrodoelmatigheid

  Bent u van plan een nieuwe hbo-opleiding te starten? Dan bent u verplicht om eerst een Toets Nieuwe Opleiding te ondergaan. Deze toets wordt door de NVAO uitgevoerd.

  Bekostigde hogescholen die een nieuwe opleiding willen starten, moeten eerst over een positief besluit macrodoelmatigheid beschikken. Hobéon helpt opleidingen bij het samenstellen van het macrodoelmatigheidsdossiers, waarin onder andere de arbeidsmarktrelevantie en het regionale belang van de opleiding aangetoond moeten worden.

 • Onderzoeksvisitatie kenniscentrum / lectoraat

  Met de ontwikkeling en groeiende betekenis van onderzoek binnen hogescholen, groeit ook de aandacht voor zowel kwaliteit van als kwaliteitszorg rondom onderzoek. Veel hogescholen hebben lectoraten en/of kenniscentra opgericht om het onderzoek in de hogeschool te positioneren. Deze lectoraten en/of kenniscentra moeten met enige regelmaat extern worden geëvalueerd. Hobéon voert als externe partij, in velerlei vorm, deze zogeheten onderzoeksvisitaties uit.

  Eén van de mogelijkheden is om de onderzoeksvisitatie tegelijkertijd met een opleidingsbeoordeling (accreditatie) bij een aan het betreffende lectoraat of kenniscentrum gerelateerde opleiding uit te voeren. In dit geval spreken we van een gecombineerde audit.

  Zie ook onze themapagina Praktijkgericht onderzoek


Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de accreditatie van opleidingen, dan kunt u contact opnemen met Wienke Blomen of Willem van Raaijen via (070) 30 66 800.