Privacyverklaring Hobéon B.V.

Privacyverklaring
Binnen Hobéon wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van medewerkers, kandidaten en opdrachtgevers. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld ten behoeve van het kunnen uitvoeren van het personeelsbeleid en de –administratie (medewerkers), voor het goed kunnen uitvoeren van advies- en accreditatieactiviteiten en voor certificering. Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat Hobéon zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Daarom geven wij graag inzicht in de maatregelen die wij hebben getroffen om uw privacy te beschermen.

Deze verklaring is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Hobéon en is in lijn met nationale en Europese privacy wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld
Ten behoeve van het kunnen uitvoeren van onze werkzaamheden worden de volgende persoonsgegevens door Hobéon verzameld:

-          (Voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN nummer, cv, diploma’s, personele documenten, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen;

-          Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;

-          Bankrekeningnummer;

-          Verklaringen in het kader van de wet DBA;

-          Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven.

Gebruik van de persoonsgegevens
De gegevens worden enkel verzameld voor de doeleinden zoals hiervoor beschreven en als zodanig gebruikt. Daarom passen wij de volgende principes toe bij de behandeling van persoonsgegevens.

1. De gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de wettelijke rechten van betrokkene;

2. Geschikte technische en organisatorische maatregelen worden getroffen ter voorkoming van onbevoegde toegang, verlies, vernietiging of beschadiging van de gegevens door onbevoegden, openbaring of verwerking.

3. Hobéon bewaart de door u verstrekte gegevens in een beveiligde elektronische database;

4.    Deze website en het gehanteerde informatiesysteem zijn beveiligd ter voorkoming van verlies, misbruik, onbevoegde toegang of openbaring, verandering of beschadiging van de informatie onder ons beheer.

Toegang tot uw gegevens
U heeft altijd het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien die door Hobéon worden bewaard. Indien u een verzoek wilt indienen om informatie te verkrijgen en/of te wijzigen, kunt u contact opnemen met info@hobéon.nl. Tevens heeft u het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te stoppen en uw registratie- of gehele profiel te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft Hobéon het recht de toegang tot bepaalde delen van uw persoonsgegevens te weigeren om het recht op privacy van een andere persoon te beschermen of om te voorkomen dat inbreuk gedaan wordt op de vertrouwelijkheid van deze informatie. Tevens hebben wij het recht om uw registratie- of gehele profiel te verwijderen als we van mening zijn dat dit onjuist, verouderd of naar alle waarschijnlijkheid niet relevant is voor onze diensten.

De wijze waarop een verzoek tot inzage en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dient plaats te vinden, wordt behandeld in de Regeling inzage- en correctierecht persoonsgegevens Hobéon B.V. U kunt deze regeling digitaal opvragen via info@hobéon.nl.