Vergaderzaal Hobéon2

Privacyverklaring

Privacy en AVG-beleid Hobéon Groep

Hieronder verhelderen wij welke persoonsgegevens Hobéon Groep verzamelt en gebruikt en met welk doel. De privacyverklaring en het privacybeleid zijn voor het laatst aangepast op 20 juni 2018.

Privacymissie Hobéon Groep 

Bij Hobéon (Hobéon Groep) waarderen wij het door onze opdrachtgevers en kandidaten in ons gestelde vertrouwen, door persoonsgegevens aan ons beschikbaar te stellen. Bescherming van persoonsgegevens is een van onze hoogste prioriteiten en wij onderschrijven dan ook het belang van relevante wet- en regelgeving. Persoonsgegevens die aan Hobéon worden verstrekt worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens of deze laten corrigeren of verwijderen. Daartoe kunt u contact met ons opnemen via info@hobeon.com.

In onderstaande privacyverklaring en privacybeleid verhelderen wij welke persoonsgegevens Hobéon Groep verzamelt en gebruikt en met welk doel. 

In onderstaande privacyverklaring en privacybeleid verhelderen wij welke persoonsgegevens Hobéon Groep verzamelt en gebruikt en met welk doel. 

Privacyverklaring Hobéon Groep 

Algemeen
Binnen Hobéon (Hobéon Groep) wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van medewerkers, opdrachtgevers, opdrachtnemers en kandidaten. Voor het goed kunnen uitvoeren van advies- en accreditatieactiviteiten zijn gegevens van opdrachtgevers noodzakelijk. Bij aanvragen voor certificatie worden andere gegevens gevraagd en gebruikt.

Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat Hobéon zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Daarom geven wij graag inzicht in de maatregelen die wij hebben getroffen om uw privacy te beschermen. Deze verklaring is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Hobéon  en is in lijn met nationale en Europese privacy wet- en regelgeving. 

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld
Ten behoeve van het kunnen uitvoeren van onze werkzaamheden voor opdrachtgevers en kandidaten worden de volgende persoonsgegevens door Hobéon verzameld:

 • (voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, titulatuur, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit;
 • cv, pasfoto;
 • diploma’s, informatie over opleidingen en bij- en nascholing;
 • informatie over werk, werkervaringen, vakdeskundigheid.

Ten behoeve van het kunnen uitvoeren van het personeelsbeleid en de -administratie (ook voor opdrachtnemers) worden de volgende persoonsgegevens door Hobéon verzameld:

 • (voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN nummer, cv, diploma’s, personele documenten, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen;
 • gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
 • bankrekeningnummer;
 • verklaringen in het kader van de wet DBA;
 • overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven.

 Gebruik van de persoonsgegevens
De gegevens worden enkel verzameld voor de doeleinden zoals hiervoor beschreven en als zodanig gebruikt. Daarom passen wij de volgende principes toe bij de behandeling van persoonsgegevens:

 1. De gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de wettelijke rechten van betrokkene;
 2. Geschikte technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van onbevoegde toegang, verlies, vernietiging of beschadiging van de gegevens door onbevoegden, openbaring of verwerking;
 3. Hobéon bewaart de door u verstrekte gegevens in een beveiligde elektronische database en (elektronisch) dossier;
 4. Deze website en het gehanteerde informatiesysteem zijn beveiligd ter voorkoming van verlies, misbruik, onbevoegde toegang of openbaring, verandering of beschadiging van de gegevens onder ons beheer.

Toegang tot uw gegevens
U heeft altijd het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien die door Hobéon worden bewaard. Indien u een verzoek wilt indienen om informatie te verkrijgen en/of te wijzigen, kunt u contact opnemen met AVG@hobeon.com. Tevens heeft u het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te stoppen en uw registratie- of gehele profiel te (laten) verwijderen (voor sommige persoonsgegevens is een wettelijke bewaartermijn van toepassing).

Daarnaast heeft Hobéon het recht de toegang tot bepaalde delen van uw persoonsgegevens te weigeren om het recht op privacy van een andere persoon te beschermen of om te voorkomen dat inbreuk gedaan wordt op de vertrouwelijkheid van deze informatie. Tevens hebben wij het recht om uw registratie- of gehele profiel te verwijderen als we van mening zijn dat dit onjuist, verouderd of naar alle waarschijnlijkheid niet relevant is voor onze diensten.

De wijze waarop een verzoek tot inzage en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dient plaats te vinden is geregeld in de Regeling inzage- en correctierecht persoonsgegevens Hobéon

Privacybeleid Hobéon Groep 

Algemeen
Binnen Hobéon (Hobéon Groep) wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van medewerkers, kandidaten, opdrachtgevers en opdrachtnemers. Persoonsgegevens worden verzameld ten behoeve van het kunnen uitvoeren van het personeelsbeleid en de –administratie (medewerkers), voor het goed kunnen uitvoeren van advies- en accreditatieactiviteiten en voor aanvragen certificatie. Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat Hobéon zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook Hobéon mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitaal communicatieverkeer stellen andere eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Hobéon is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. De directie van Hobéon speelt een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. Hobéon geeft door middel van dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Hobéon. Dit privacy beleid is in lijn met het algemene beleid van adviesbureaus en nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens
Hobéon is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacy beleid geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uitgangspunten
Hobéon gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen en houdt zich hierbij aan de hieronder beschreven uitgangspunten.

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming op rechtmatige, behoorlijke, transparante en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbindinding
Hobéon zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.

Dataminimalisatie
Hobéon verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Hobéon streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid
Hobéon gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Hobéon voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden 
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Hobéon afspraken over de eisen waar de gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Hobéon controleert deze afspraken periodiek.

Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit
Hobéon ziet er op toe dat de inbreuk op de belangen van de betrokkene niet onevenredig is in verhouding tot en met het verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen
Hobéon honoreert alle rechten van betrokkenen.

Afsluiting
Dit privacybeleid treedt in werking na vaststelling door de directie van Hobéon. Het beleid wordt ieder jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. De werkwijze hoe om te gaan met dit beleid is vastgesteld in het privacy reglement Hobéon.