Raad van Onpartijdigheid

 

Per februari 2018 beschikt Hobéon over een Raad van Onpartijdigheid. De Raad ziet toe op de onpartijdigheid van Hobéon.

Bij het uitvoeren van onderzoeken en het beslissen of een organisatie voldoet aan de eisen van een norm of standaard mogen alleen inhoudelijke argumenten een rol spelen. Ook in adviesopdrachten mag een adviesbureau zich alleen laten leiden door inhoudelijke argumenten. Voor het opereren van Hobéon is onpartijdigheid cruciaal.

Als lid van de ROA (Raad van Organisatie Adviesbureaus) is Hobéon ook gehouden aan de naleving van de desbetreffende gedragsregels. In onze jaarlijkse externe audits in het kader van onze ISO-certificering vormt dit onderdeel van het onderzoek.

Naast andere maatregelen heeft Hobéon al jaren een extern college ingesteld dat toezag op de onafhankelijkheid van opereren. Dat toezicht had echter specifiek betrekking op onze persoons- certificering. In 2018 hebben we besloten om de focus van dit college te verbreden naar ons gehele bedrijf en om het college te hernoemen tot Raad van Onpartijdigheid. In samenhang hiermee is de samenstelling van dit college sindsdien geleidelijk aangepast.

De Raad van Onpartijdigheid opereert sindsdien op basis van een Huishoudelijk Reglement. Zij heeft per definitie de vrijheid haar eigen werkzaamheden in te vullen. Zij beoordeelt de onpartijdigheid van Hobéon op basis van het beleid en de werkprocessen van Hobéon en op basis van concrete cases. Die cases kunnen zowel door Hobéon als door de Raad worden aangedragen. De Raad kan op grond hiervan een eigen onderzoek starten; zij heeft hiervoor niet de goedkeuring van Hobéon nodig.

De Raad bestaat uit zes personen met elk een grote ervaring op het gebied van bestuur en governance, waaronder zeker ook onpartijdigheid. Elk van hen brengt daarbij, waar nodig, kennis in van een of meer specifieke maatschappelijke velden zoals onderwijs, sociale zekerheid, veiligheid, zorg en welzijn en industrie.

.

.