Vergaderzaal Hobéon

Hobéon beschikt over een Raad van Onpartijdigheid. De Raad ziet toe op de onpartijdigheid van
Hobéon.

Raad van Onpartijdigheid

Bij het uitvoeren van onderzoeken en het beslissen of een organisatie voldoet aan de eisen van een norm of standaard mogen alleen inhoudelijke argumenten een rol spelen. Ook in adviesopdrachten mag een adviesbureau zich alleen laten leiden door inhoudelijke argumenten. Voor het opereren van Hobéon is onpartijdigheid cruciaal.

Als lid van de ROA (Raad van Organisatie Adviesbureaus) is Hobéon ook gehouden aan de naleving van de desbetreffende gedragsregels. In onze jaarlijkse externe audits in het kader van onze ISO-certificering vormt dit onderdeel van het onderzoek.

Naast andere maatregelen heeft Hobéon al jaren een extern college ingesteld dat toezag op de onafhankelijkheid van opereren. Dat toezicht had echter specifiek betrekking op onze persoonscertificering. In 2018 hebben we besloten om de focus van dit college te verbreden naar ons gehele bedrijf en om het college te hernoemen tot Raad van Onpartijdigheid. In samenhang hiermee is de samenstelling van dit college sindsdien geleidelijk aangepast.

De Raad van Onpartijdigheid opereert sindsdien op basis van een Huishoudelijk Reglement. Zij heeft per definitie de vrijheid haar eigen werkzaamheden in te vullen. Zij beoordeelt de onpartijdigheid van Hobéon op basis van het beleid en de werkprocessen van Hobéon en op basis van concrete cases. Die cases kunnen zowel door Hobéon als door de Raad worden aangedragen. De Raad kan op grond hiervan een eigen onderzoek starten; zij heeft hiervoor niet de goedkeuring van Hobéon nodig.

De Raad bestaat uit vijf personen met elk een grote ervaring op het gebied van bestuur en governance, waaronder zeker ook onpartijdigheid. Elk van hen brengt daarbij, waar nodig, kennis in van een of meer specifieke maatschappelijke velden zoals onderwijs, sociale zekerheid, veiligheid, zorg en welzijn en industrie.

De Raad bestaat uit de volgende leden:

De heer W. Boomkamp 
Wim Boomkamp is een ervaren bestuurder, daarnaast toezichthouder in uiteenlopende branches en voorzitter/auditor van diverse accreditatietrajecten in hoger onderwijs en gezondheidszorg. Zo werkte hij o.a. bijna 30 jaar in verschillende functies (voorzitter CvB, Academiedirecteur, etc.) bij Saxion Hogeschool, was hij bestuurslid van de Vereniging Hogescholen en vicevoorzitter van het bestuur van Human Capital Agenda Twente/Techniekpact. Momenteel is hij onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht ROC Aventus en Dimence Groep (GGZ), voorzitter Twente Board, vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Beter Wonen Almelo en Lid Algemeen Beleidscollege Kiwa.  

De heer R. Brons 
Rob Brons vervulde na een periode bij de politie de rol van directeur/commandant bij verschillende hulpverlenings- en veiligheidsregio’s. Hij was onder andere actief als directeur/brandweercommandant bij de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid, Brabant Zuidoost, Haaglanden, brandweercommandant in Den Haag, voorzitter College van Bestuur Haagse Hogeschool en landelijk commandant USAR.nl.   

De heer D. Kamermans 
Dolf Kamermans vervulde gedurende 20 jaar directiefuncties binnen Achmea, o.a. Zilveren Kruis, de divisie Sociale Zekerheid, Groepsstrategie en M&A en het schadeverzekeringsbedrijf. De laatste jaren is hij actief als commissaris bij twee verzekeringsbedrijven gericht op de zorg, toezichthouder in de zorg en als voorzitter van de gemeentelijke Rekenkamer van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.  

De heer T. Hulsman
Tjeerd Hulsman is een ervaren bestuurder en adviseur in de publieke sector (GMD/GAK), de private sociale verzekeringswereld (Achmea) en in de re-integratie/Arbo-branche. De laatste 15 jaar lag de focus op groei van de kwaliteit van de professionals in het domein van arbeid en gezondheid. Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum is o.a. door hem opgezet. Momenteel richt hij zich als adviseur op advies aan grotere bedrijven over leidinggeven aan energiemanagement, o.a. bij UWV.  

De heer J. van Erp 
Jos van Erp werkte 20 jaar bij een grote Nederlandse multinational. Hij deed arbeidsmarktonderzoek en ontwikkelde concepten om de kloof tussen de veranderende behoeften van bedrijven en het onderwijssysteem te overbruggen. Samen met onderzoekers van de Universiteit Maastricht zette hij programma's op voor levenslang leren. In 2008 startte hij bij FME (werkgeversorganisatie op het gebied van technologie) en droeg bij aan het nationale human capital-beleid. Jos werkt nu als plaatsvervangend directeur en bijzonder adviseur voor het Dutch Employers Cooperation Program (DECP). Hiernaast doceert Jos bedrijfsontwikkeling, groepsdynamica en intercultureel management aan verschillende hogescholen in België en Frankrijk.