Vergaderzaal Hobéon2

Disclaimer

Website

Hoewel aan de samenstelling van deze site de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Hobéon noch aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

Het is mogelijk dat via www.hobeon.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Hobéon kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Weblog

Hobéon biedt de informatie op het weblog aan als een vorm van dienstverlening voor haar relaties en overige geïnteresseerden. Wij besteden veel zorg aan de samenstelling van informatie op dit weblog maar kunnen nooit garanderen dat de aangeboden informatie op enig moment altijd volledig, juist of compleet is. Gelieve de aangeboden informatie dan ook niet te beschouwen als een (juridisch) advies van welke aard dan ook. Mocht u prijs stellen op een (juridisch) advies door Hobéon dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. 

Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze weblog geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval zijn Hobéon, haar aandeelhouders en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) weblog.

Via dit weblog wordt ondermeer door middel van hyperlinks verwezen naar websites die door derden worden onderhouden. Hobéon, haar aandeelhouders en/of werknemers kunnen niet instaan of aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid en/of de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Wij wijzen erop dat de informatie op dit weblog op elk moment door Hobéon kan worden gewijzigd en dat wij geen verplichting hebben tot het actueel houden van dit weblog.

Cookies

De cookiewet stelt dat de eigenaar van een website een informatieplicht heeft waarbij de bezoeker vooraf duidelijk geïnformeerd wordt over welke cookies worden geplaatst. De bezoeker dient vervolgens uitdrukkelijk toestemming te geven voor het gebruik van deze cookies. Over hoe deze toestemming vastgelegd dient te worden, is in de wet echter niets specifiek vastgelegd. Cookies zijn bedoeld om het internetgebruik gemakkelijker te maken. Daarom gaat Hobéon er vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies. Mocht u dit wel hebben dan kunt u het opslaan van cookies in uw browser zelf uitschakelen. De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de browserinstellingen zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. Let wel, cookies zijn vaak technisch noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer u kiest voor het weigeren van cookies, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor uw bezoek.

Toestemming

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Ook Hobeon.nl maakt gebruik van cookies namelijk bij het verzamelen van statistische informatie. Hobéon kan deze cookies niet herleiden tot een computer of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

Disclaimer e-mail

De inhoud vanuit een Hobéon gestuurde e-mail is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan, behalve dan na toestemming van Hobéon Groep.
Deze e-mails en eventueel toegevoegde bijlage(n) zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen niettemin geen rechten worden ontleend. Hobéon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.