Groepsfoto 1 - home

Uw ambities staan centraal bij de inrichting van een visitatie

Accreditatie & certificering

Hobéon beoordeelt als specialist in kwaliteit en kwaliteitszorg zowel onderwijsinstellingen als individuen, bedrijven, branches en dienstverlenende organisaties. 

Snel naar:

Accreditatie hoger onderwijs

Om door de overheid erkende diploma's te mogen uitreiken, moet een opleiding door de NVAO geaccrediteerd zijn. Hobéon ondersteunt en ontzorgt uw opleiding in het accreditatieproces. Wij verzorgen voor u de panelsamenstelling, denken mee over het programma, instrueren de panelleden, leveren de secretaris en verzorgen de rapportage. 

Lees verder

Onderzoeksvisitatie

Wilt u uw onderzoekseenheid laten visiteren door een commissie van onafhankelijke vakgenoten? Daar ondersteunen wij u graag bij. Vanuit uw wensen en ambities denken wij met u mee over de commissiesamenstelling, het visitatieprogramma en eventuele uitdagingen waar u met de commissie over wilt spreken. Dit resulteert in een heldere en ontwikkelingsgerichte rapportage, waar u mee verder kunt.

Lees verder

Validering examens MBO

Vanaf 1 augustus 2018 maakt het mbo gebruik van valide exameninstrumenten. Om te komen tot valide exameninstrumenten zijn er drie routes ontwikkeld. In route 1 en route 3 toetst een externe certificerende instantie of de exameninstrumenten voldoen aan de normen. De kwartiermaker Validering Examens MBO heeft Hobéon geselecteerd als certificerende autoriteit. 

Lees verder

Certificering EVC-aanbieders

Een EVC-aanbieder is een erkend bureau dat iemands kennis en kunde beoordeelt aan de hand van een relevante, landelijk vastgestelde standaard en het resultaat hiervan vastlegt in een zogeheten ervaringscertificaat. Hobéon beoordeelt al vele jaren een groot aantal EVC-aanbieders. Door middel van een audit stellen wij vast of een EVC-aanbieder voldoet aan de eisen voor erkenning. 

Lees verder

Duurzaam Hoger Onderwijs

Hobéon ondersteunt uw opleiding of instelling bij het verwezenlijken van uw Sustainable Development Goals. Met een audit of nulmeting krijgt u inzicht in de integratie van duurzame ontwikkeling in uw onderwijs en uw beleid, en u ontvangt handvatten voor verdere ontwikkeling. 

Lees verder

Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Met het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK) toont u aan dat de kwaliteit van uw organisatie voor trainingen, cursussen of assessments op orde is. U ontvangt een certificaat na een positieve beoordeling van uw beleidsdoelen, primaire proces, menskracht en middelen, kwaliteitszorg en resultaten.

Lees verder

Opleiding tot GGZ-agoog

Voor GGZ-agogen is het belangrijk zich te registreren bij het Registerplein. Dat kan alleen na het volgen van een opleiding die voldoet aan de eisen van het Coördinerend Orgaan Opleidingen Agogische Beroepen (COOAB)2.0. Wilt u uw opleiding laten beoordelen op deze eisen? Hobéon doet dit voor zowel de afstudeerrichting GGZ-agoog binnen de hbo-opleidingen Social Work als voor de na- en bijscholingsopleidingen voor GGZ-agogen.

Lees verder

Train-de-trainer Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren. In de basistraining Werken met het Vlaggensysteem leer je het Vlaggensysteem toe te passen. Hobéon traint, certificeert en licentieert personen en instellingen aan de hand van deze methode.

Lees verder

Certificering bibliotheekwerk, cultuur en taal

Aan kwaliteitsmanagement wordt binnen de openbare bibliotheken, instellingen voor cultuureducatie en taalhuizen veel aandacht besteed. Kwaliteit is een voorwaarde voor het voortbestaan. Ook subsidieverstrekkers, (potentiële) klanten en afnemers willen meer zicht hebben op de geboden kwaliteit. 

Lees verder

Opleiding voor loopbaanprofessionals

Noloc, de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches, biedt, via een erkenning, opleiders de mogelijkheid zich te profileren als aanbieder van een kwalitatief goede opleiding tot loopbaanprofessional. Hobéon voert de audits uit.

Lees verder

Restauratie-architectenbureaus

Een architectenbureau dat gecertificeerd is levert kwaliteit in restauratiewerk, maar ook in de bedrijfsvoering. Een BRL 1000-certificaat wekt vertrouwen voor uw klanten, helpt bedrijven zich te profileren en maakt het voor opdrachtgevers eenvoudiger om een bedrijf op kwaliteit te selecteren.

Lees verder

Molenmakers

Vanaf 1 januari 2021 wordt de certificering voor BRL ERM 3500 'De Erkende Molenmaker' uitgevoerd door ons moederbedrijf Kiwa Nederland. 

Lees verder

Historisch groenspecialisten / erfgoedhoveniers

Vanaf 1 januari 2021 wordt de certificering voor de BRL ERM 6000 'Groen Erfgoed' van de Stichting ERM uitgevoerd door ons moederbedrijf Kiwa Nederland.

Lees verder

Toetsing actorschappen archeologie

Vanaf 1 januari 2021 wordt de actortoetsing volgens de BRL SIKB 4000 Archeologie uitgevoerd door ons moederbedrijf Kiwa Nederland.

Lees verder

Restauratievoegbedrijven

Vanaf 1 januari 2021 wordt de certificering voor de URL ERM 4006  ‘Historisch Voegwerk’ en de URL ERM 4003 'Historisch Metselwerk' uitgevoerd door ons moederbedrijf Kiwa Nederland.  

Lees verder

Monumenten adviesbureaus

Gespecialiseerde monumenten adviesbureaus zijn thuis in het onderhoud, de restauratie en verduurzaming van monumenten. Ze zijn experts op het gebied van historische constructies, materialen, afwerkingen en verduurzaming. Met een certificaat op basis van de Beoordelingsrichtlijn Erkend Monumenten Adviesbureau (BRL ERM 2000), in combinatie met een van de erbij horende uitvoeringsrichtlijnen (URL’s) laat u zien dat u uw vak verstaat.

Lees verder