internationale studenten4

Validering Taaltoets(leveranciers) Engels

Wilt u uw taaltoets laten opnemen in de taaltabel behorend bij de Gedragscode Internationale Student Hoger Onderwijs van de Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs? Dan kunt u bij Hobéon terecht voor een kwaliteitsbeoordeling van zowel uw organisatie als de betreffende taaltoets. 

 

Norm taaltoetsen Gedragscode HO

In artikel 5.2 van de Gedragscode wordt van internationale studenten die zich aanmelden voor een Engelstalige opleiding verlangd, dat zij een certificaat van een taaltoets Engels met een minimale score hebben behaald. De Engelse taalvaardigheid is immers een onmiskenbaar relevant onderdeel van de (beoordeling van de) toelaatbaarheid van de aspirant student. De toegestane taaltoetsen en de minimale scores zijn vermeld in de bijlage taaltoetsen gedragscode.

Taaltoetsleveranciers

Om in de taaltabel te kunnen worden opgenomen kunnen taaltoetsleveranciers ieder jaar in de periode tussen 1 oktober tot 1 april een verzoek indienen bij de Landelijke Commissie. Deze periode is vastgelegd zodat voor 1 oktober van het desbetreffende jaar vastgesteld is welke taaltoetsen het hierop volgende studiejaar kunnen worden geaccepteerd in het kader van de Gedragscode HO. Binnen zes jaar volgt een verplichte hercertificering,

Een kwaliteitsbeoordeling door een validerende instantie is hiervoor noodzakelijk. Hobéon heeft jarenlange ervaring met het valideren en beoordelen van onderwijsorganisaties en hun processen en producten.

Toetswijze

De beoordeling bestaat uit een organisatieaudit en een productaudit en vindt plaats volgens de eisen gesteld in de norm taaltoetsen taaltabel Gedragscode HO. Deze norm is nader uitgewerkt en geoperationaliseerd in een procesbeschrijving en beoordelingsinstrumenten.

Gedragscode en reglement

Voor achterliggende informatie verwijzen wij u graag naar website van de Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs. Daar vindt u tevens de taaltabel (Bijlage taaltoetsen Gedragscode januari 2024).