Test

Accreditatie hoger onderwijs

Alleen opleidingen die door de NVAO geaccrediteerd zijn, mogen een door de overheid erkend diploma uitreiken. De accreditatie toont aan dat een opleiding voldoet aan de kwaliteitscriteria. Bovendien hebben studenten alleen voor die opleidingen recht op studiefinanciering. Een accreditatie is een omvangrijke klus. Hobéon kan als evaluatiebureau een accreditatieaudit/-visitatie organiseren en uitvoeren.

Audit/visitatie 

Tijdens de audit beoordeelt een panel van deskundigen, onder voorzitterschap van Hobéon, de kwaliteit van de opleiding. Het panel verdiept zich in de documentatie, bestudeert de (eind)producten, bekijkt kenmerkende onderwijssituaties en voert gesprekken met vertegenwoordigers van de opleiding. Na de audit stelt de secretaris namens het panel een beoordelingsrapport op met daarin bevindingen, oordelen en aanbevelingen. De instelling dient vervolgens het beoordelingsrapport in bij de NVAO en vraagt zo verlenging aan van de opleidingsaccreditatie voor een periode van zes jaar.

Clustervisitatie

Sinds 1 januari 2015 is in het hoger onderwijs clustervisitatie ingevoerd. Dit betekent dat opleidingen die onderwijsinhoudelijk sterk op elkaar lijken - denk aan opleidingen binnen eenzelfde (sub)domein -gezamenlijk binnen een visitatiegroep worden beoordeeld. Een goede afstemming in het landelijk overleg is belangrijk. Daar wisselen opleidingen in een visitatiegroep uit welk evaluatiebureau hun voorkeur heeft. Een (eventuele) combinatie van evaluatiebureaus is daarbij zeker mogelijk. Wij komen graag in uw landelijk overleg toelichten welke dienstverlening we opleidingen kunnen bieden bij clustervisitatie. 

Voorzitters- Wie is wie?

Hobéon levert een auditpanel van deskundigen onder leiding van een technisch voorzitter die het beoordelingskader goed kent en de ontwikkelingsgerichte aanpak van Hobéon onderschrijft. Wij staan garant voor de kwaliteit van deze door ons opgeleide voorzitters. Open het overzicht met de aan Hobéon gelieerde voorzitters met een korte beschrijving van hun achtergrond.

Pilot Flexibilisering 

(Niet-)bekostigde instellingen die met opleidingen meedoen aan de pilot Flexibilisering (Experiment leeruitkomsten en onvolledige opleidingen) kunnen Hobéon benaderen voor het uitvoeren van audits vanaf het voorjaar 2019. Deze deeltijdopleidingen kunnen ervoor kiezen om mee te lopen met de reguliere opleidingsaudits van de voltijdvariant, maar kunnen in deze pilot ook opteren voor een aparte beoordeling; desgewenst in combinatie met andere deeltijdopleidingen van de instelling.

Adviseurs van Hobéon volgen de ontwikkelingen rond dit onderwerp op de voet, onder andere door in gesprek te zijn met een aantal betrokken hogescholen en met de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Doorlichtingen

Op domein-, faculteits- en instellingsniveau bestaan er geen officiële audits voor NVAO-accreditatie. Op instellingsniveau is er wel de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), die de NVAO zelf uitvoert. Hobéon voert op al deze niveaus doorlichtingen uit. Door deze multidisciplinaire benadering is het mogelijk om organisaties op meerdere niveaus integraal te beoordelen

Bijzonder kenmerk

Wilt u daarnaast ook erkenning voor een bijzonder kenmerk? Zoals Internationalisering, Duurzaam Hoger Onderwijs, Intensief en Kleinschalig Onderwijs, Ondernemen of een zelf gedefinieerd bijzonder kenmerk? Laat het ons weten. We kunnen de beoordeling van een bijzonder kenmerk gelijktijdig met de reguliere accreditatieaudit uitvoeren of separaat organiseren.