Test

Accreditatie hoger onderwijs

Alleen opleidingen die door de NVAO geaccrediteerd zijn, mogen een door de overheid erkend diploma uitreiken. De accreditatie toont aan dat een opleiding voldoet aan de kwaliteitscriteria. Bovendien hebben studenten alleen voor die opleidingen recht op studiefinanciering. Een accreditatie is een omvangrijke klus. Hobéon kan als evaluatiebureau een accreditatieaudit/-visitatie organiseren en uitvoeren.

Audit/visitatie 

Tijdens de audit beoordeelt een panel van deskundigen, onder voorzitterschap van Hobéon, de kwaliteit van de opleiding. Het panel verdiept zich in de documentatie, bestudeert de (eind)producten, bekijkt kenmerkende onderwijssituaties en voert gesprekken met vertegenwoordigers van de opleiding. Na de audit stelt de secretaris namens het panel een beoordelingsrapport op met daarin bevindingen, oordelen en aanbevelingen. De instelling dient vervolgens het beoordelingsrapport in bij de NVAO en vraagt zo verlenging aan van de opleidingsaccreditatie voor een periode van zes jaar.

Clustervisitatie

Sinds 1 januari 2015 is in het hoger onderwijs clustervisitatie ingevoerd. Dit betekent dat opleidingen die onderwijsinhoudelijk sterk op elkaar lijken - denk aan opleidingen binnen eenzelfde (sub)domein -gezamenlijk binnen een visitatiegroep worden beoordeeld. Een goede afstemming in het landelijk overleg is belangrijk. Daar wisselen opleidingen in een visitatiegroep uit welk evaluatiebureau hun voorkeur heeft. Een (eventuele) combinatie van evaluatiebureaus is daarbij zeker mogelijk. Wij komen graag in uw landelijk overleg toelichten welke dienstverlening we opleidingen kunnen bieden bij clustervisitatie. 

Voorzitters- Wie is wie?

Hobéon levert een auditpanel van deskundigen onder leiding van een technisch voorzitter die het beoordelingskader goed kent en de ontwikkelingsgerichte aanpak van Hobéon onderschrijft. Wij staan garant voor de kwaliteit van deze door ons opgeleide voorzitters. Open het overzicht met de aan Hobéon gelieerde voorzitters met een korte beschrijving van hun achtergrond.

Hogeschool Windesheim:

Het meedenken van het panel met de context van de opleiding; het aanzetten tot de kritische reflectie, het spiegelen, dit alles gebeurde op een respectvolle, integere manier.

Doorlichtingen

Op domein-, faculteits- en instellingsniveau bestaan er geen officiële audits voor NVAO-accreditatie. Op instellingsniveau is er wel de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), die de NVAO zelf uitvoert. Hobéon voert op al deze niveaus doorlichtingen uit. Door deze multidisciplinaire benadering is het mogelijk om organisaties op meerdere niveaus integraal te beoordelen

Bijzonder kenmerk

Wilt u daarnaast ook erkenning voor een bijzonder kenmerk? Zoals Internationalisering, Duurzaam Hoger Onderwijs, Intensief en Kleinschalig Onderwijs, Ondernemen of een zelf gedefinieerd bijzonder kenmerk? Laat het ons weten. We kunnen de beoordeling van een bijzonder kenmerk gelijktijdig met de reguliere accreditatieaudit uitvoeren of separaat organiseren.

FIBAA Quality Seal „Excellence in Digital Education“®

Digitale leervormen in het hoger onderwijs zijn de afgelopen jaren aanzienlijk verder ontwikkeld en brengen grote uitdagingen met zich mee. Kwaliteitsborging is hierin essentieel en daarom heeft onze internationale samenwerkingspartner FIBAA een certificering ontwikkeld met de naam “Excellence in Digital Education”® – een innovatief instrument om de kwaliteit van digitaal leren te evalueren en te garanderen. Bent u benieuwd naar dit Quality Seal? Laat het ons weten! De beoordeling van “Excellence in Digital Education”® kunnen we in samenwerking met FIBAA gelijktijdig met de reguliere accreditatieaudit uitvoeren of los van een reguliere NVAO visitatie organiseren. Voor meer informatie: FIBAA: Digital Education