Voorzitters: wie is wie?

Hobéon hanteert het principe dat het uitvoeren van kwalitatief goede visitaties een ‘vak apart’ is. Hobéon levert een auditpanel van deskundigen onder leiding van een voorzitter die het beoordelingskader goed kent en de ontwikkelingsgerichte aanpak van Hobéon onderschrijft. Weten wie de aan Hobéon gelieerde voorzitters zijn? Hieronder treft u een overzicht van onze voorzitters met een korte beschrijving van hun achtergrond.

Drs. Joséphine Rutten

Domeinen: Educatie / all round

Joséphine kent het onderwijs van binnen en buiten dankzij haar ruim 30-jarige werkervaring in voortgezet en hoger onderwijs. Joséphine is zelfstandig adviseur. Ze bekleedde diverse leidinggevende en eindverantwoordelijke functies als instituutsmanager, rector en bestuurder. Onder andere bij de Stichting VO Amsterdam-Zuid, de Hogeschool van Amsterdam en de Almeerse Scholengroep Zij heeft ruime ervaring met onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg en organisatieveranderingen. Joséphine is actief in verschillende onderwijsgerelateerde gremia en is lid van de Raad van Toezicht van de Stichting VO Kennemerland. Regelmatig neemt zij als voorzitter of werkvelddeskundige deel aan auditteams in vo, hbo, wo. In 2017 is Joséphine gecertificeerd als lead auditor voor het hoger onderwijs. Joséphine beheerst de Engelse taal.

Joséphine Rutten
Ynte van der Meer

ir. Ynte van der Meer

Domeinen: Techniek

Ynte is innovatie adviseur bij Kennispoort Regio Zwolle en zelfstandig gevestigd creative consultant en heeft een achtergrond in Industrieel Ontwerpen. Hij treedt veel op als voorzitter en panellid bij accreditaties in het hoger technisch onderwijs. Ynte heeft zicht op ontwikkelingen in het vakgebied vanuit zijn functie als opleidingsmanager van verschillende technische opleidingen en bij lectoraten. Hij was projectleider bij de totstandkoming van de eindkwalificaties voor het opleidingsdomein in opdracht van de Hoger Onderwijs Groep (HOG) Bouw en Ruimte. Ynte was van 2001 tot 2013 hogeschool-hoofddocent/opleidingsmanager van onder meer de opleidingen civiele techniek, (werktuig)bouwkunde en industrieel product ontwerpen. In die jaren is hij ook actief geweest op het gebied van internationalisering.

Désirée Majoor

Domein: Kunst en cultuur, Communicatie

Désirée Majoor is momenteel voorzitter van het college van bestuur van Cibap, vakschool voor vormgeving.  Désirée is een ervaren bestuurder, ook in het hoger beroepsonderwijs. Zo was zij jarenlang lid van het college van bestuur van de HKU, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.  Bij de HKU was zij tevens een aantal jaren faculteitsdirecteur van de theaterschool. Ook was zij enige tijd directeur van Theater Kikker en Podium Hoge Woerd, instellingen voor cultuureducatie en amateurkunst. De culturele en creatieve sector zijn haar lief. Désirée kent de landelijke ontwikkelingen in de creatieve industrie als geen ander. Ze heeft daar een groot netwerk. Désirée vervulde de afgelopen jaren verschillende bestuurlijke functies, in de culturele sector in Utrecht, binnen de Vereniging Hogescholen en als lid van het topteam Creatieve Industrie. Désirée studeerde theaterwetenschappen. Desiree sluit regelmatig aan bij de door Hobéon georganiseerde kalibreersessies.

Desiree Majoor
Tjeerd de Jong DEF2

Tjeerd de Jong MSc.

Domeinen: Gezondheidszorg en Sport

Tjeerd is thans voorzitter van het College van Bestuur van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (scholen voor primair en speciaal onderwijs). Tjeerd werkt al vele jaren in het onderwijs. Zo was hij tot maart 2020 directeur van Fontys Paramedische Hogeschool en ook werkte hij als directeur van het Instituut Sport en Bewegingsstudies bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tot juni 2020 was Tjeerd lid van de raad van toezicht van de leerstoel ‘Succesvolle Technologische Innovaties in de Zorg’ van Tilburg University. Op dit moment is hij commissaris van Sportbedrijf Arnhem. Tjeerd kent het hbo door en door en sinds kort dus ook de wereld van het basisonderwijs. Hij heeft een goed overzicht van de eisen die het onderwijs stelt aan afgestudeerden. Tjeerd heeft een diep geloof in de toegevoegde waarde van onderwijs en onderzoek voor de samenleving. Tjeerd treedt regelmatig op als voorzitter bij audits in het hbo. 

dr. Barbara de Kort

Domeinen: Onderwijs & Geesteswetenschappen

Barbara was tot medio 2021 verbonden aan de Marnix Academie, een zelfstandige hogeschool die zich uitsluitend richt op de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo). Zij vervulde daar verschillende rollen: hogeschoolhoofddocent godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming en filosofie, projectleider onderwijsinnovatie, opleidingsmanager en adviseur. Vanaf 2002 was zij lid en waarnemend voorzitter van het College van Bestuur van de academie. In 2014 is zij teruggetreden als collegelid om zich te wijden aan de inhoudelijke ontwikkeling en aansturing van het Centrum voor Praktijkgericht Onderzoek van de Marnix Academie en aan het lectoraat Dynamische Identiteitsontwikkeling. Ook startte zij met een promotieonderzoek aan de VU naar de ontwikkeling van de identiteit van de Marnix Academie in de periode 1984 - 2014. Barbara de Kort is sinds 2015 actief als voorzitter van het Landelijk Overleg lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO). In die rol is zij verantwoordelijk voor kennisontwikkeling en -deling voor het opleiden van leraren basisonderwijs. In 2018 heeft zij de Hobéon-training voor voorzitter afgerond. Tot haar expertisegebieden behoren: onderwijsontwikkeling en – innovatie, toetsen en beoordelen, normatieve professionalisering, praktische beroepsvoorbereiding, filosofie en ethiek.

Barbara de Kort
Roel Klaassen

drs. Roel Klaassen MSM

Domeinen: Creatieve industrie , Geestes- en sociale- wetenschappen, Economie

Roel is zelfstandig adviseur en interimmanager voor het onderwijs en de creatieve industrie.
Roel heeft bij diverse onderwijsinstellingen in het hbo en wo gewerkt. Zo was hij domeinleider Onderwijs bij de Erasmus Universiteit en werkzaam als dean, programmaleider en docent bij de HKU. Bij de HKU was Roel onder meer betrokken bij het initiëren en (door)ontwikkelen van diverse programma’s. Hij begeleidde daar studenten bij de uitvoering van hun onderzoeksprojecten, implementeerde het praktijkgericht onderwijs en doceerde een aantal modules (zoals communicatie en marketing en projectmanagement). Bij de VU waar hij ook werkzaam was, bevatte zijn takenpakket onder meer de strategie- en curriculumontwikkeling ten behoeve van een internationale masterspecialisatie en bijbehorende leerstoel. Ook was hij directeur van een particuliere internationale business school op wo-niveau, waarbij hij eindverantwoordelijk was voor vier opleidingen, de curriculumontwikkeling en het programmamanagement. Roel is tevens betrokken geweest bij het opzetten van een aantal nieuwe Associate degreeprogramma’s in den lande in verschillende domeinen en heeft dus goed zicht op wat niveau 5 behelst. Roel is gecertificeerd Lead auditor ISO 9001 en heeft Senior Kwalificatie Examinering (SKE)-training gevolgd.

mr. Françoise Lanting MEd

Domeinen: Rechten, Sociale Wetenschappen, Communicatie, Educatie, Bedrijfskunde

Françoise is sinds 2007 werkzaam in het hoger onderwijs. Na een loopbaan als jurist/advocaat heeft zij de overstap naar het onderwijs gemaakt. Zij werkte eerst zes jaar in het middelbaar onderwijs (vmbo t/m atheneum). Hierdoor heeft zij ruime ervaring met de aansluiting(sproblemen) van eerstejaars hbo-studenten. Françoise is onderwijsmanager bij Fontys Opleidingscentrum-Speciale-Onderwijszorg (OSO). Bij Fontys werkte zij tevens als docent Recht, consultant kwaliteitszorg en projectleider audits. Voort was zij betrokken bij de aanvraag voor een Associate degree-programma en heeft ook lesgegeven in een Ad. Zij heeft dus goed zicht op wat niveau 5 behelst.  Françoise heeft een eerstegraads onderwijsbevoegdheid en nam deel aan het Professionaliseringstraject MKO Toetsing van Fontys. Ook volgde zij de Hobéon-voorzitterstraining en ook neemt zij deel aan Hobéon-kalibratiesessies.

Francoise Lanting
Barbara Roemers

drs. Barbara Roemers

Specialisme: Afstandsonderwijs

Barbara is sinds 2003 werkzaam in het hbo. Zij is betrokken geweest bij de accreditatie van tientallen opleidingen, zowel in het hoger beroepsonderwijs als in het wetenschappelijk onderwijs. Aanvankelijk bij audits van vertaalopleidingen, later bij die van medische en technische opleidingen. Barbara was projectleider/programmamanager bij een particuliere hbo-instelling, vervolgens kwaliteitsadviseur bij een universitair medisch centrum en de laatste jaren zit zij vaker 'aan de andere kant van de tafel', in de rol van auditor, secretaris of voorzitter bij visitaties en proefvisitaties. Barbara heeft twaalf jaar lang in het particuliere afstandsonderwijs gewerkt. Barbara kan ingezet worden bij Engelstalige audits.

Peter Wildschut

Domeinen: All round

Peter is leidinggevende van het Assessment Centrum van de lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam. Peter adviseert hogescholen en opleidingen op het gebied van assessments en de daaraan verbonden kwaliteitsstructuur.
Hij is in die rol ook gesprekspartner/adviseur op onder andere studiedagen van de onderwijsinspectie, OC&W en conferenties in het buitenland op het gebied van assessments zoals de AHE-conference in Manchester en het IOL in Paramaribo/Suriname.
Verder heeft hij in zijn loopbaan ervaring opgedaan in meerdere functies binnen vmbo, mbo en hbo en houdt hij zich nu vooral bezig met holistisch beoordelen en programmatisch toetsen in het (hoger beroeps) onderwijs.

Peter Wilschut
Eric van de Luytgaarden

prof.mr.dr. Eric van de Luytgaarden

Domeinen: Rechten, Sociaal maatschappelijke opleidingen, Fiscaal en finance

Eric is lector Preventive Law bij Zuyd Hogeschool en bijzonder hoogleraar Preventive Law aan Universiteit Maastricht. Als adviseur en manager ad interim heeft hij daarnaast op vele terreinen van de samenleving gewerkt (o.a. overheidsinstellingen en not-for-profit organisaties). Hij is voorzitter van de Vereniging van lectoren en heeft veel ervaring als voorzitter, (ook voor de NVAO bij een TNO) voor opleidingen en juridische beroepen in binnen- en buitenland. Bovendien is hij auditor in het hoger onderwijs in binnen- en buitenland en bij juridische professionals en bekleedt hij diverse bestuursfuncties in het (hoger) onderwijs. Eric heeft rechten en filosofie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is gepromoveerd in de sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek in 2017 op preventive law. Hij beschikt over ruime kennis van en inzicht in zowel sociale als (sociaal)juridische aspecten van het vakgebied, zowel binnen Nederland als daar buiten. Hij is gedurende zijn hele carrière werkzaam geweest op het snijvlak van recht, maatschappelijke organisaties én onderwijs. Eric beschikt over een pedagogische bekwaamheid voor universitair onderwijs en vwo onderwijs in de vakken, economie, filosofie, maatschappijleer en recht. Daarnaast is hij lid van diverse examencommissies. Eric beheerst het Duits, Engels en Frans.

Vladimir Bartelds MBA

Domeinen: Journalistiek, Onderwijskunde

Vladimir is sinds 2006 werkzaam in het hoger onderwijs. Na een carrière in de televisiejournalistiek als verslaggever en hoofdredacteur (NOVA, Netwerk) werkte hij allereerst ruim tien jaar als docent-onderzoeker International Communication bij de Hanzehogeschool Groningen. In deze functie startte hij onder meer het honoursprogramma van zijn opleiding, deed onderzoek in het Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving en ontwikkelde twee minoren. Sinds september 2021 is Vladimir aan de Hanzehogeschool Groningen verbonden om opleidingen, onderzoeksgroepen en de instelling te ondersteunen in het versterken en borgen van de onderwijs- en onderzoekskwaliteit. Hij was enige tijd senior adviseur kwaliteitszorg Onderwijs en Onderzoek bij Hogeschool Windesheim en ook was hij verbonden aan de University of the Dutch Carribean in Curaçao; eerst als onderwijsdirecteur en als adviseur. Daar hield hij zich bezich met onder andere kwaliteitszorg, curriculumontwikkeling, onderwijsinnovatie en afstudeerbegeleiding. Daarnaast helpt hij als extern beoordelaar van eindwerk verschillende hogescholen in het beoordelen van het hbo-eindniveau. Vladimir heeft in 2013 de NVAO-training voor secretarissen afgerond en heeft sindsdien een breed pallet aan opleidingen bezocht in het technische, sociale, educatieve en economische domein. De laatste jaren is Vladimir ook actief in de externe evaluatie van praktijkgericht onderzoek voor verschillende hogescholen. In 2018 heeft hij de Hobéon-training voor voorzitter afgerond. Hij heeft zijn didactische aantekening en het certificaat Basis Kwalificatie Examinering (BKE). Vladimir kan ook worden ingezet voor Engelstalige audits.

Vladimir Bartelds
Sil Bruijsten

drs. Sil Bruijsten

Domeinen: Gebouwde Omgeving en Techniek, Economie en Bedrijfskunde

Sil heeft ruim 35 jaar werkervaring in het hoger onderwijs in diverse functies waaronder in die van docent, onderwijsontwikkelaar en manager, binnen alle niveaus van het beroepsonderwijs. Hij was vijftien jaar programmamanager van diverse opleidingen op zowel hbo-bachelor- als op hbo-master-niveau. Hij heeft ervaring met toetsen in alle facetten zoals het ontwikkelen van toetsen, het beoordelen van eindwerken op zowel bachelor- als masterniveau en hij heeft veel ervaring met kwaliteitszorg waarbij hij de afgelopen twintig jaar regelmatig is ingezet als (voorzitter)auditor.
De laatste jaren was hij betrokken bij internationale (EU) projecten over competentieontwikkeling in de vakgebieden Maintenance, Sustainability en Asset Management. Vanuit zijn eigen bedrijf voert Sil opdrachten uit gerelateerd aan onderwijs en onderzoek. Sil volgde de Hobéon-training voor voorzitter.

prof.dr.ir. Han Brezet

Domeinen: Kunst en Techniek

Han is parttime hoogleraar Sustainable Innovation aan de Aalborg University (Denemarken) en emeritus hoogleraar aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen (IO) van de TU Delft. Aan de TU Delft, waar hij sinds 1992 doceerde, was hij onderzoeksdirecteur bij de faculteit Industrieel Ontwerpen en directeur van de Graduate School waaraan meer dan 100 promovendi deelnemen. Daarnaast is hij vanaf het begin betrokken, als oprichter en coördinator, bij het Design for Sustainability programma. Voor de energie-innovatie bachelor en master van de Hanzehogeschool Groningen ontwikkelde hij onderwijsmodules, compleet met toetsen. Een soortgelijke ervaring had hij in zijn functie als buitengewoon lector van de Hogeschool Rotterdam en de NHL. Han is wetenschapper, maar zet zich ook graag in voor een breder publiek. Zo begeleidde hij allerlei startende duurzame ondernemers en jureerde hij initiatieven op het gebied van milieu en duurzaamheid (Gasterra Transitie Jaarprijs, Duurzame Lintjes, Het beste idee van Nederland). Han is meermaals lid en voorzitter geweest van auditpanels en visiteerde opleidingen in verschillende vakgebieden. Han is vaardig in zowel de Engelse als de Duitse taal.

 

Han Brezet
Adri de Buck

Adri de Buck

Domeinen: Techniek en Economie

Adri was tot 2018 voorzitter van het College van Bestuur van HZ University of Applied Sciences.
HZ heeft hem een ere-lectoraat 'Passie voor Professie' toegekend. Adri zal als lector onderzoek doen naar onderwijsvernieuwing. Als adviseur is hij betrokken bij de realisatie van het Joint Research Center aan het Groene Woud in Middelburg. Een laboratorium met state-of-the-art faciliteiten om onderzoek te doen op de thema’s: water, energie, biobased/food. In dit in 2020 geopende laboratorium, werkt HZ samen met de University College Roosevelt en mbo-school Scalda. Adri is strategisch adviseur voor het College van Bestuur en de Raad van Advies van HZ University of Applied Sciences. Adri kan ingezet worden bij Duits- en Engelstalige audits.

Rob van der Hoorn MBA

Domeinen: Economie, Bedrijfskunde, Fiscaal

Rob, van huis uit bedrijfseconoom en bedrijfskundige was tot de zomer van 2018 directeur en eigenaar van de Hobéon Groep. Als adviseur heeft hij ruim 25 jaar advieswerkzaamheden verricht waarbij hij zijn bedrijfseconomische kennis en kunde heeft ingezet in bijvoorbeeld het begeleiden van innovatieve startups, advisering bij de totstandkoming van fusies en overnames van organisaties, het financieel herstructureren van bedrijven, bemiddeling bij het werven van kapitaal en het oplossen van andere bedrijfseconomische vraagstukken. Daarnaast heeft hij als interimmanager leiding gegeven aan organisaties in het hoger beroepsonderwijs met opleidingen in het economisch, bedrijfskundig en small business domein en heeft hij gastcolleges verzorgd. Rob is gecertificeerd Lead auditor ISO 9001 en bezit de Senior Kwalificatie Examinering (SKE). Hij treedt sinds 2004 op als voorzitter van accreditatie-audits in het hoger onderwijs en heeft al honderden audits uitgevoerd bij hbo-opleidingen op bachelor- en masterniveau. Door deze uitgebreide ervaring heeft hij goed zicht op de kwaliteit waaraan hbo-afgestudeerden moeten voldoen. Daarnaast is Rob gecertificeerd lid van de OOA (Orde van Organisatiekundigen en –Adviseurs) en lid van het NCD (de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren).

Rob van der Hoorn
Ruud van der Herberg

drs. Ruud van der Herberg

Domeinen: Onderwijs en Zorg & Welzijn

Ruud is zelfstandig adviseur. Hij adviseert bij accreditaties in het hoger onderwijs, mbo ,vo en po op het gebied van kwaliteitszorg (o.a. INK), excellentie c.q. Honourstrajecten en duurzaamheidsvraagstukken. Ruud is gecertificeerd lead auditor ISO 9001 en SKE-gecertificeerd. Ook is hij betrokken bij collegiale visitaties en ketenreviews in het mbo, vo en bij audits Opleiden in de School in vo en po. Tevens traint hij auditoren in het onderwijs en leden van examencommissies. Daarnaast is hij betrokken bij persoonscertificering van auditoren in het onderwijs en zorginstellingen. Hij heeft een lange ervaring als docent en leidinggevende/bestuurder in voortgezet onderwijs en vrijwilligersorganisatie. Ruud was tot december 2018 partner bij Hobéon Groep te Den Haag.

drs. Bert Reul

Domein: Economie

Bert is sinds 1990 actief in het hoger onderwijs, aanvankelijk als docent aan (Engelstalige) bachelor en master opleidingen, later in diverse management posities. Hij heeft Engelse taal- en letterkunde in Leiden gestudeerd, Economie in Amsterdam en Bedrijfskunde in Portsmouth (UK). Momenteel is Bert directeur van de Rotterdam Academy, het instituut voor de Ad-opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Hij is deskundig op het gebied van Associate degrees in de breedste zin van het woord en is lid van het Landelijk Overlegplatform Associate Degrees.
Gedurende zijn loopbaan is Bert een aantal keren actief geweest in interim functies op directieniveau. Daarbij waren de aandachtsgebieden financieel beleid, het optimaliseren van de bedrijfsvoering, professionalisering van de docententeams en het middenmanagement, curriculumontwikkeling en kwaliteitszorg. Bert kan ook worden ingezet voor Engelstalige audits. 

Bert Reul
nies Rijnders

drs. Nies Rijnders

Domeinen: Economie, Toerisme, Vrijetijd

Nies was tot augustus 2019 manager van het Avans Expertisecentrum voor Sustainable Business, een centrum voor praktijkgericht onderzoek in het business domein. In deze rol had hij de dagelijkse leiding over dit centrum en de daarbij aangesloten lectoren en is hij betrokken bij het opzetten en implementeren van praktijkgericht onderzoek op het gebied van duurzaam ondernemen en de verbinding tussen onderzoek en onderwijs. Met ingang van september 2019 is hij senior projectmanager bij Avans. Hierbinnen valt onder andere het projectleiderschap van een nieuw op te zetten masteropleiding en een regierol bij de herijking van het Avans-brede onderzoeksbeleid.
Nies heeft een lange ervaring in het hoger onderwijs bij zowel Breda University of Applied Sciences als bij Avans Hogeschool. Deze ervaring strekt zich uit van docent in de (bedrijfs-)economische vakken, kwaliteitsadviseur, projectleider onderwijsvernieuwing en senior onderwijskundig adviseur. In deze functies heeft hij gedegen ervaring opgedaan met onderwijsontwikkeling- en uitvoering en het opstellen en implementeren van onderwijskundige visies, toetsbeleid en kwaliteitszorgbeleid. Bij Avans School of International Business is hij directeur geweest en heeft daar onder andere zorg gedragen voor een internationale accreditatie van de IB-opleiding. Nies is bij de Duitse FIBAA geregistreerd als expert en heeft de training Senior Kwalificatie Examinering (SKE) van Hobéon gevolgd.

Wienke Blomen

Domeinen: Techniek, Built Environment, ICT, Sociale Domein, Kunst, HBO-Rechten

Wienke is zelfstandig adviseur strategie en kwaliteit. Door zijn jarenlange ervaring als lead auditor van auditpanels in het hoger beroepsonderwijs (enkele honderden) in verschillende domeinen heeft Wienke Blomen goed zicht op de kwaliteit waaraan afgestudeerden op Ad-, bachelor- en masterniveau moeten voldoen. Wienke is volop betrokken bij discussies over de verandering van afstuderen: van eindwerken naar beroepsproducten en de implicaties daarvan voor het onderwijs.
Wienke is gecertificeerd lead auditor (LRQA QMS Lead Auditor Training Course, gebaseerd op ISO 9001:2008). In 2018 heeft hij de training Senior Kwalificatie Examineren gevolgd en hoopt binnenkort de kwalificatie te behalen. Wienke heeft veel ervaring met certificeringsregelingen zoals die ten behoeve van persoonscertificering, EVC, van bedrijven in de monumentenzorg en in de sector kunst en cultuur. Wienke is reeds sinds 1976 actief in het hoger (beroep) onderwijs, eerst bij de HBO-Raad, de vereniging hogescholen o.a. als plv. secretaris-directeur daarna vanaf 1992 tot medio 2019 was hij directeur en mede-eigenaar van de Hobéon Groep. 

Wienke Blomen
Mieke Hollander

Mieke Hollander

Domein: Gezondheidszorg

Mieke Hollander kent de eisen die het beroepenveld aan afgestudeerden stelt goed. Zij is sinds 1972 actief in het werkveld van zorg en welzijn; eerst zelf als verpleegkundige, daarna in meer leidinggevende/bestuurlijke en adviesfuncties. In haar vorige functies als regio directeur bij ROC ASA en college directeur gezondheidszorg bij ROC Midden Nederland werkte zij samen met partijen als Movisie, Vilans, Trimbos en Zorg voor Beter. Momenteel is zij zelfstandig zorg en welzijn ondernemer van Zorg4effect. 
Zij houdt zich bezig met interim- en projectmanagement voor zorg, welzijn en beroepsonderwijs.  Zij is daarnaast adviseur strategisch beleid bij het opleidingsinstituut KMBV en adviseur radicale vernieuwing verpleeghuiszorg bij LOC (netwerk in de zorg).  Ook is zij adviseur van het opleidingsinstituut KMBV en lid van de raad van toezicht bij Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend.