certificering schoolleiders

Certificeren van schoolleidersopleidingen en assessmentbureaus voor schoolleiders PO

Sinds 2013 dienen Schoolleiders in het primair onderwijs zich conform de CAO te registreren in het Schoolleidersregister. Om opgenomen te worden in dit register dienen zij aan te tonen bekwaam te zijn op basis van de beroepsstandaard. Dit kan door middel van het volgen van een formeel leertraject, het afleggen van een assessment, het doorlopen van een EVC procedure of door Individuele Diploma Waardering.

Certificering door Hobéon

Hobéon speelt  een rol in de certificering van aanbieders van professionaliseringstrajecten voor schoolleiders basisbekwaam en vakbekwaam en certificering van assessmentbureaus voor schoolleiders. Aanbieders die voldoen aan de eisen worden voor zes jaar gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. Zie voor Individuele Diploma Waardering door Hobéon: Schoolleiders Primair Onderwijs

 

Als certificerende autoriteit toetst Hobéon

of:

  1. een aanbieder van een schoolleidersopleiding basisbekwaam en/of vakbekwaam voldoet aan de eisen van het Schoolleidersregister PO. Het Schoolleidersregister PO heeft voor de beoordeling van schoolleidersopleidingen verschillende informatiepakketten met beoordelingskaders opgesteld: i) informatiepakket 3 voor instellingen die beschikken over een positieve beoordeling van de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) van de NVAO, ii) informatiepakket 4A voor instellingen die geen positieve beoordeling van een ITK door de NVAO bezitten, iii) informatiepakket 4B voor instellingen die een positieve beoordeling via SPHBO/CPION hebben verworven, maar geen positieve beoordeling van een ITK door de NVAO bezitten;

of:

  1. een assessmentbureau voor schoolleiders voldoet aan de eisen van het Schoolleidersregister PO. Het Schoolleidersregister PO heeft voor de beoordeling van een assessmentbureau het informatiepakket 5 ‘basisregistratie assessements’ met beoordelingskader opgesteld.

De verschillende informatiepakketten zijn op de website van het Schoolleidersregister te raadplegen.

Toetswijze

  1. Hobéon stelt in samenspraak met de instelling een auditpanel samen, dat voldoet aan de eisen van het Schoolleidersregister PO. Dit panel dient voorafgaand aan de audit te worden goedgekeurd door het bestuur van het Schoolleidersregister.
  2. Hobéon vraagt de instelling een Zelfevaluatie met bewijsstukken aan te leveren waarin de instelling aantoont dat zij voldoet aan de voorschriften van het beoordelingskader zoals dat is vastgelegd in het betreffende informatiepakket van het Schoolleidersregister PO.
  3. Het auditpanel van Hobéon toetst (verifieert) zijn bevindingen uit de documentanalyse tijdens een visitatie. Tijdens het locatiebezoek worden meerdere gesprekken gevoerd met betrokkenen bij de schoolleidersopleiding of het assessmentbureau voor schoolleiders.
  4. Hobéon legt de bevindingen en het oordeel van de visitatie vast in een beoordelingsrapport dat bij het Schoolleiderregister PO wordt ingediend met het verzoek voor (her)certificering en opname in het register van aanbieders.

Dienstverlening Hobéon
Bent u geïnteresseerd in de vraag wat Hobéon op dit vlak voor u of uw instelling kan betekenen? Neem dan contact op met Rianne Versluis of Marvin Leerdam via (070) 30 66 800 of mail naar Rianne.Versluis@hobeon.comMarvin.Leerdam@hobéon.com