alcohol

Certificering opleiders Sociale Hygiëne

Sinds 1 juli 2023 kunnen opleiders of exameninstanties hun diploma Sociale Hygiëne laten erkennen door de Landelijke commissie sociale hygiëne. Deze commissie heeft Hobéon geselecteerd als certificerende autoriteit voor de beoorde-
ling van opleiders en exameninstanties.

Introductie

Leidinggevenden van organisaties waar alcohol wordt geschonken of verkocht, moeten beschikken over voldoende kennis en inzicht in sociale hygiëne om in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning. Een kandidaat toont aan dat hij of zij over voldoende kennis en inzicht beschikt door het behalen van een door de Landelijke commissie sociale hygiëne erkend diploma of certificaat én een registratie in het Register Sociale Hygiëne. 

Opleiders die onderwijs over Sociale Hygiëne aanbieden en zelf een examen willen afnemen met bijbehorend diploma, kunnen dit diploma bij de Landelijke commissie Sociale Hygiëne laten erkennen. Het diploma geeft dan toegang tot het Register Sociale Hygiëne. 

Certificering door Hobéon

De Landelijke commissie sociale hygiëne commissie heeft Hobéon geselecteerd als certificerende autoriteit voor de beoordeling van cursorische opleiders en exameninstanties.

Als certificerende autoriteit toetst Hobéon of:

  1. Een exameninstrument  voldoet aan de eindtermen zoals opgenomen in het Alcoholbesluit en de producteisen zoals opgenomen in het Referentiekader borging examenproduct van de Landelijke commissie sociale hygiëne.
  2. De examinering van een opleider of exameninstantie valide en betrouwbaar is en er voor zorgt dat de kandidaat voldoet aan de eindtermen Sociale Hygiëne. In het Referentiekader borging examinering zijn deze eisen uitgewerkt.

Norm en werkwijze

Wij toetsen en beoordelen de exameninstanties, opleiders en exameninstrumenten Sociale Hygiëne op basis van de door de commissie vastgestelde norm en werkwijze. Hobéon heeft de eindtermen Sociale Hygiëne en de referentiekaders borging examenproduct en borging examinering vertaald in een beoordelingskader dat wordt gehanteerd voor de beoordeling van de exameninstanties of opleiders Sociale Hygiëne. 

Wij voeren onze erkenningstrajecten ontwikkelingsgericht uit. Het erkenningstraject om het door de commissie erkende diploma te verkrijgen omvat een documentanalyse, een inhoudelijke en toetstechnische controle op het exameninstrument Sociale Hygiëne (vastgelegd in een rapportage) en jaarlijkse locatiebezoeken. 

De verdere invulling van ons erkenningstraject is altijd maatwerk. In overleg met u worden afspraken gemaakt over de meest toepasselijke werkwijze. Op basis van uw situatie zoeken wij samen naar een passende en efficiënte werkwijze voor de uitvoering van dit erkenningstraject. 

Erkende exameninstanties

Om de erkenning te verkrijgen dient de opleider of exameninstantie de rapportage inclusief erkenningsadvies in bij de Landelijke commissie Sociale Hygiëne. De opleider of exameninstantie mag dan de erkende diploma’s afgeven. De erkenning is vijf jaar geldig.

Meer informatie

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact op met Marvin Leerdam of met Reina Konijn of bel met 070 30 66 800.