training

Met onze trainingen haalt u jarenlange ervaring met kwaliteitszorg en onderwijswetgeving in huis

Training

Hobéon heeft jarenlange ervaring met kwaliteitszorg en wetgeving voor (onderwijs)instellingen. Met behulp van onze trainingen en masterclasses haalt u die kennis ook in huis. De trainingen zijn volledig op maat en modulair op te bouwen. Onze adviseurs verzorgen trainingen binnen het vo, mbo, hbo en wo en zijn experts binnen hun vakgebied. Centraal staat de praktische koppeling van kennis, inhoud en vaardigheden.

De training afgerond? Voor sommige trainingen verzorgen we ook een certificeringstraject waarmee u uw vakbekwaamheid onderhoudt. 

TRAINING | Examencommissies in het hoger onderwijs

Wij brengen u op de hoogte van relevante en actuele ontwikkelingen in onderwijs, beleid en wetgeving die impact hebben op het werk van examencommissies. Vragen die aan de orde komen, zijn onder andere: Waar gaat de examencommissie over? En waar ligt de verantwoordelijkheid van management en docent? Daarnaast is deze training bedoeld om de juridische blik van examencommissies aan te scherpen, mede aan de hand van actuele jurisprudentie en casuïstiek(oefeningen). 

Lees verder

TRAINING | (interne) auditoren in het onderwijs

De training interne auditoren in het onderwijs is een competentiegerichte training voor bijvoorbeeld beginnende en meer ervaren (interne) auditoren. De training biedt kennis van beoordelingskaders, standaarden en criteria en inzicht in het auditproces. Accent ligt op het oefenen met de rol, het gedrag en de vaardigheden van een auditor. 

Lees verder

TRAINING | Actualiteitencollege wetgeving jurisprudentie
hoger onderwijs

In een kort tijdbestek krijgt u online informatie en duiding van actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving in het hoger onderwijs, en relevante uitspraken van onder andere de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is daarnaast de mogelijkheid online vragen te stellen.

Lees verder

TRAINING | Borging kwaliteit toetsen en beoordelen

De training borging kwaliteit toetsen en beoordelen gaat in op de reikwijdte van toetsen en beoordelen. Welke instrumenten kunt u gebruiken om (proactief) kwaliteit te beïnvloeden en hoe beoordeelt u (reactief) de kwaliteit, waarbij die beoordeling leidt tot voorstellen om de kwaliteit van het toetsen en beoordelen verder te ontwikkelen.

Lees verder

TRAINING | WHW basistraining

In een korte leergang van een halve dag waarin we u bijpraten over belangrijkste basisbegrippen, kaders en actuele ontwikkelingen van de hoger onderwijswetgeving.

Lees verder

TRAINING | Deskundige toetsbekwaamheid voorgezet onderwijs

De training ‘Deskundige toetsbekwaamheid voortgezet onderwijs’ is een competentiegerichte en op maat gemaakte training voor leraren in het voortgezet onderwijs die hun toetsdeskundigheid willen ontwikkelen van startbekwaam naar deskundig.

Lees verder

MASTERCLASS | Kwaliteit van toetsen

In deze masterclass komen vragen aan de orde als; Hoe behoud je de kwaliteit? Hoe blijf je in deze veranderingen betrouwbaar en valide toetsen? In deze masterclass proberen wij daar samen met u een antwoord op te geven. Een mooi moment om terug te gaan naar de essentie van kwaliteit en het delen good practices vanuit onze auditervaringen.  

Lees verder

MASTERCLASS | Van kwaliteitszorg naar kwaliteitscultuur

In deze masterclass wordt ingegaan op het begrip kwaliteitscultuur en welke verschillende betekenissen dit kan hebben. Hoe identificeer je een kwaliteitscultuur? Welke manieren zijn er om deze te stimuleren. En hoe realiseer je een verandering in de (kwaliteits)cultuur van je organisatie?

Lees verder

Halfdaagse training werken met de Awb voor examencommissies MBO

Deze beknopte training leidt examencommissies en andere betrokkenen in het mbo langs de belangrijkste begrippen van de wet Verbetering rechtsbescherming voor studenten in het MBO, die per 1 augustus 2023 in werking treedt. Deze wet heeft implicaties voor de werkwijze van examencommissies. De training geeft handreikingen voor een ‘Awb-proof’ besluitvormingsproces bij toetsing en examens.

Lees verder

MASTERCLASS | Toetsbestendig examineren MBO

In deze masterclass  verkennen we het onderzoekskader middelbaar beroepsonderwijs en de norm voor valide exameninstrumenten mbo flexibelere vormen van examinering. Ook bespreken we de huidige en toekomstige rol van de examencommissie en wat dit betekent voor de kwaliteit van examinering.

Lees verder

TRAINING | Train-de-trainer Vlaggensysteem

De 3-daagse Train-de-trainer Vlaggensysteem biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren. Deze methode draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. 

Lees verder

TRAINING | Relatiewijs!

De training Relatiewijs! geeft professionals in de sociale sector handvatten en richtlijnen hoe (ex-)partnergeweld te signaleren en te bespreken.

Lees verder