collegezaal

TRAINING 

Werken met de Awb voor examencommissies MBO


Sinds 1 augustus 2023 is de wet Verbetering rechtsbescherming voor studenten in het MBO in werking getreden. Dat betekent dat examencommissies in het MBO onderworpen zullen zijn aan het regime van de Algemene wet bestuursrecht en dit heeft gevolgen voor o.a. het handelen van de examencommissies. Deze beknopte training leidt examencommissies en andere betrokkenen in het MBO langs de belangrijkste begrippen van die wet, de implicaties voor de werkwijze van examencommissies en geeft handreikingen voor een ‘Awb-proof’ besluitvormingsproces bij toetsing en examens.

Inhoud training 

De inwerkingtrededing van de wet  'Verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten' heeft een aantal belangrijke gevolgen voor MBO-instellingen. Een van die gevolgen is dat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing wordt op de besluiten die door colleges van bestuur en examencommissies worden genomen. MBO-instellingen vielen tot nu toe niet onder die wet, maar de wetswijzigingen betekent onder meer dat beslissingen die over studenten worden genomen getoetst zullen worden aan de Awb. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld zorgvuldige voorbereiding, deugdelijke motivering en proportionaliteit bij (sanctie)maatregelen. Dit zijn de zogenaamde algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Wat betekent deze wet voor de werkwijze van examencommissies? En hoe worden beslissingen straks getoetst door beroepsorganen zoals de commissies van beroep en de Raad van State?

In een korte training (halve dag ) praten wij u bij over belangrijkste basisbegrippen, kaders en actuele ontwikkelingen van de Awb, relevant voor het MBO. Er is ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek en tijdens de training worden handreikingen gegeven voor een ‘Awb-proof’ besluitvormingsproces.

Voor wie?

De training is bedoeld voor examencommissieleden en secretarissen die– als niet-jurist- behoefte hebben aan overzicht, achtergrond en actualiteiten van het actueel juridisch kader en de toepassing van de Awb  in het MBO.

De training is tevens relevant voor management en professionals van ondersteunende (staf)diensten die een rol hebben in de borging van de (examen) kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs of in contact staan met studenten en behoefte hebben om een juridisch kijkkader te krijgen in de relatie met studenten en andere actoren betrokken bij de opleiding.
 

Doel training 

Na de training hebben de deelnemers:

  • Kennis over de hoofdlijnen van de Awb waarbinnen MBO-instellingen zich moeten bewegen
  • Kennis over het toetsingskader wat de rechtspraak hanteert bij besluitvorming en geschillen tussen examencommissie en student.
  • Vaardigheid om de verworven kennis toe te passen op het proces  van besluitvorming en eigen casuïstiek
     

De expert

De training wordt altijd verzorgd door senior adviseur en tevens hoogleraar onderwijsrecht aan de Tilburg University prof. mr. Pieter Huisman. Hij heeft ervaring met het trainen van examencommissieleden op dit terrein bij verschillende MBO-instellingen. 
Voor examencommissies in het hoger onderwijs schreef hij eerder een beknopt boekje met een overzicht van de belangrijkste uitspraken van het CBHO die relevant zijn rond besluitvorming over bijvoorbeeld vrijstellingen, BSA, en fraude. De jurisprudentie daar besproken is ook relevant voor het MBO.
 

Kosten

De kosten bedragen € 399,-  exclusief btw per persoon. De training organiseren wij InCompany desgewenst met maatvoering op specifieke vragen of casussen. Neemt u voor meer informatie en een offerte gerust contact met ons op.

Data trainingen

2024

18 juni 2024Inschrijven

Hebt u vragen over de training mail dan met communicatie@hobeon.com

 

Hebt u vragen over de training mail dan met communicatie@hobeon.com