Reflectieve scans

Onder de verzamelnaam 'reflectieve scans' voeren wij verschillende analyses en metingen uit, die een beeld geven van de stand én gang van zaken binnen een organisatie. De uitkomsten van de reflectieve scan kunnen het startpunt vormen van een verbetertraject, waarin we u graag ondersteunen.

Onder de noemer 'reflectieve scan' vallen onder andere assortimentsscans, haalbaarheidsonderzoeken, nulmetingen en risicoanalyses. Ook een audit kan beschouwd worden als een reflectieve scan. Voor meer informatie over audits die wij uitvoeren, gaat u naar Audits.

 • Assortimentsscan

  Zijn de diensten die u aanbiedt nog wel up-to-date? Spelen zij in op de vraag die er vanuit de markt is of wordt het tijd om uw assortiment aan te passen? Met de assortimentsscan gaat Hobéon na of uw huidige aanbod nog aansluit bij de vragen in de markt.

  Zowel onderwijsinstellingen als ondernemers helpen wij graag bij het in beeld brengen van hun assortiment. Besluit u, naar aanleiding van de resultaten van de scan, een nieuw product of een nieuwe dienst aan te bieden? Wij bieden eveneens ondersteuning bij de ontwikkeling en de uiteindelijke implementatie van nieuwe diensten, producten en opleidingen.  

  Assortimentsscan in het onderwijs
  Voor onderwijsinstellingen kan de assortimentsscan dienen als startpunt van strategische heroriëntatie op het totale onderwijsaanbod. Op basis van onderzoek binnen het werkveld en onder studenten, werken wij een voorstel uit voor het totale scala aan opleidings- en scholingsactiviteiten van een onderwijsinstelling passend bij de positie die de onderwijsinstelling inneemt in het regionale onderwijslandschap. Voorstellen voor het competentieprofiel van studenten en voor de hoofdlijnen van de programmaopzet. Ook de marketing van het nieuwe aanbod kan onderdeel uitmaken van onze opdracht. Bovendien helpen wij u graag bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe opleidingen.

 • Haalbaarheidsonderzoek

  Bent u als ondernemer voornemens een nieuwe product in de markt te zetten? Of wilt u als onderwijsinstelling een nieuwe opleiding starten? U zult zich van tevoren de vraag moeten stellen of het nieuwe product of de nieuwe opleiding wel bestaansrecht heeft.

  Aan de hand van concurrentie-, behoeften-, instroom- en/of arbeidsmarktonderzoek brengt Hobéon voor u in kaart waar de kansen en bedreigingen liggen als het gaat om het in de markt zetten van een nieuw product of een nieuwe opleiding. 

  Voor onderwijsinstellingen geldt dat het niet alleen belangrijk is om in beeld te krijgen of er voldoende belangstelling van studenten is, ook vanuit de arbeidsmarkt moet er vraag zijn naar afgestudeerden. Is die vraag er niet, dan zal het Ministerie van OCW de aanvraag Toets Nieuwe Opleiding vermoedelijk niet honoreren. Hobéon kan u adviseren over het te ontwikkelen profiel van de opleiding. Wij voeren, ter onderbouwing van de Toets Nieuwe Opleiding, regelmatig instroomonderzoek uit onder potiëntiele studenten en arbeidsmarktonderzoek onder bedrijven in het betreffende werkveld.

 • Nulmeting

  Het doel van een nulmeting is een beeld te krijgen van kansen en risico's die bij een organisatie (bedrijf of opleiding) aanwezig zijn. Wat is de huidige stand van zaken en waar wilt u naartoe?

  Vanuit deze insteek kijken wij nadrukkelijk naar de context en de geschiedenis van uw organisatie (bedrijf of opleiding), evenals naar de ontwikkelingsmogelijkheden en toekomstvisie. Wij stellen ons op als 'critical friend'; enerzijds beoordelen we op kwaliteit en anderzijds denken we met de organisatie mee en dragen wij aandacht- en verbeterpunten aan voor verdere ontwikkeling.

  Hobéon voert regelmatig nulmetingen uit bij opleidingen ter voorbereiding op de formele audit in het kader van accreditatie door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

 • Risico analyse

  Om te voorkomen dat problemen plotsklaps opduiken, is het verstandig om na te gaan waar binnen uw organisatie risico's aanwezig zijn. Met andere woorden: waar loopt u de kans dat u niet (meer) voldoet aan externe en interne beoordelingskaders?

  Om het antwoord op deze vraag inzichtelijk te krijgen, kunt u een risicoanalyse uit laten voeren. Van belang hierbij is dat de oorzaken van de tekortkomingen en risico's boven tafel komen en er voorwaarden worden gecreëerd die ertoe leiden dat deze risico's tot een minimum worden beperkt.

  Hobéon helpt u bij de uitvoering van een risicoanalyse. Samen met u en uw medewerkers gaan wij na waar uw organisatie kwetsbare plekken vertoont. Op basis daarvan stellen wij een programma op voor monitoring en structurele verbetering. Op deze manier bent u altijd voorbereid op een externe controle en is er structurele aandacht voor kwaliteit, waardoor het aantal acuut opduikende problemen aanzienlijk vermindert.

 • Scan Kwaliteitscultuur

  De kwaliteitscultuur van een organisatie is af te lezen aan de wijze waarop de professionals (management, docenten, ondersteuners) werken aan de eigen professionele ontwikkeling.
  Met dit analyse-instrument bieden wij u in korte tijd, met een beperkte inbreng vanuit uw organisatie een diagnose van de kwaliteitscultuur binnen uw organisatie, afdeling of opleiding.
  Door middel van de scan wordt de kwaliteitscultuur van uw organisatie voor u herkenbaar en mogelijk ook hanteerbaar en beïnvloedbaar. 


Contact

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande diensten of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neemt u dan contact op met Fred de Bruijn of met Wienke Blomen via (070) 30 66 800.