Flexibilisering logo

                                         

Wij staan voor u klaar 
met advies voor de ontwikkeling van duurzaam flexibel onderwijs. 

Flexibel opleiden biedt aan opleidingen en studenten veel meer ruimte en mogelijkheden dan vaststaande curricula. Het is dus logisch dat veel hogescholen flexibele opleidingen willen ontwikkelen. Wij bieden ondersteuning bij het gehele proces: van visievorming tot teamtraining tot implementatie. 

Er leven in het onderwijs ook nog veel vragen als: op welke vraag geeft flexibilisering een antwoord? Welk probleem lost het op? Wat kan een organisatie flexibel aanbieden? Welke grenzen zijn er? Hoe past flexibilisering bij onze visie op opleiden? Bij de missie van onze organisatie? Voor elke organisatie zijn de antwoorden op deze vragen anders. Wij verkennen graag met u de vragen, we ordenen de antwoorden en komen samen met u en uw team tot het best passende plaatje voor uw organisatie. 

Curriculumontwikkeling

Curriculumontwikkeling flex aanbod

Lees verder

Rol Examencommissies

FLEX examencommissie

Lees verder

Visie op flexibilisering 

visie op flexibilisering

Lees verder

Werken met leeruitkomsten     

Werken met leeruikomsten

Lees verder

Werken met portfolio & bewijzen  

Werken met portfolio en bewijzen

Lees verder

Formuleren leeruitkomsten 

Formuleren leeruitkomsten2

Lees verder

Flexibilisering in het MBO                                       

Studenten MBO flex aanbod

Lees verder

Kostenindicatie                                                                                    

Kostencalculatie flex aanbod

Lees verder

Flexibilisering in het voortgezet onderwijs                                                                                           

Flex voortgezet onderwijs

Lees verder

visie op flexibilisering

Visie op flexibilisering

Hoe past flexibilisering bij onze visie op opleiden? En bij de missie van onze organisatie? Voor elke organisatie zijn de antwoorden op deze vragen anders. 

We verkennen graag met u de vragen, we ordenen de antwoorden en komen samen met u en uw team tot het best passende plaatje voor uw organisatie. Wij bieden diverse vormen van ondersteuning aan: van strategische sessies, inspiratielezingen tot aan implementatie van de nieuwe visie. Bijvoorbeeld wanneer de opleiding behoefte heeft aan uitwerking van het advies middels doorvertaling in de strategische en beleidsdocumenten dan kunnen onze adviseurs dit, samen met het MT en de inhoudsexperts oppakken. We kunnen ook juridisch advies geven ten aanzien van de nieuwe OER en de WHW. We fungeren dan als klankbord, we geven gevraagd en ongevraagd advies en we zijn de vaste sparringpartner voor de hele organisatie. Concrete ondersteuning bij het schrijven van leeruitkomsten, trainingen verzorgen op het gebied van kalibreren en valideren, leren en werken met portfolio. Maar ook trainen in basisvaardigheden zoals feedbackgeletterdheid van docenten of formatief handelen behoort tot de mogelijkheden.  
 

Curriculumontwikkeling flex aanbod

Curriculumontwikkeling

De keuze voor flexibilisering is gemaakt. Maar hoe gaan we dat inrichten? Hoe behouden we het juiste aanbod, hoe zorgen we ervoor dat we studenten blijven inspireren? Hoe bieden we de juiste kennis aan? Hoe doe je dat dan flexibel? Waar moeten we beginnen? Wat is de rol van de curriculumcommissie of opleidingscommissie?  Hoe flexibel wil de opleiding zijn? Flexibel in plaats, tijd, inhoud, toetsvorm, duur? Er is zoveel mogelijk, we kijken samen naar het beste startpunt.

Advies
Op basis van de wensen en uitgangspunten van de opleiding verkennen wij samen met u de mogelijkheden. We fungeren als sparringpartner, maar we maken ook voorbeeldstructuren en programma’s en werken die uit zodat het tot leven komt.  
Is uw organisatie al verder in deze ontwikkeling, maar loopt niet alles naar wens? Of zijn er gaandeweg vraagstukken gerezen waarbij het fijn is als een externe mee komt kijken? Ook dan kunnen we advies bieden op maat.

Ondersteuning
In overleg kunnen wij ondersteuning blijven bieden bij de verdere uitwerking en de implementatie. Daarbij kunnen we ondersteuning bieden aan een curriculumcommissie zodat deze meer en beter betrokken kan zijn bij de implementatie. 
 

FLEX examencommissie

Rol van examencommissie en toetscommissie, borgingsvraagstukken

Hoe borg je, als examencommissie, de kwaliteit van de toetsing? Hoe borg je de kwaliteit van de opleiding? De rol van de examencommissie (eventueel gedelegeerd aan de toetscommissie) wordt anders wanneer gewerkt wordt met een flexibel programma. Niet alle studenten doen dezelfde toets, volgen dezelfde module of hetzelfde opleidingstraject. Toch wil je ervoor zorgen dat je kwaliteit biedt die navolgbaar is. Ook met het oog op audits en accreditaties.

Training
Wij verzorgen een training voor examencommissies  en /of toetscommissies waarbij ingegaan wordt op de volgende onderdelen:

  • Vrijstellen versus valideren
  • Examinatoren en assessoren
  • Kalibreren
  • Werken met leeruitkomsten
  • Werken met portfolio

Uiteraard kunnen wij op maat aansluiten bij de behoefte van de organisatie en de mensen. 
 

Werken met leeruikomsten

Werken met leeruitkomsten

Het werken met leeruitkomsten vraagt om een andere didactiek, een andere benadering van studenten en vooral een andere manier van denken over opleiden. Niet de route, niet het traject, niet het aanbod, niet de modules zijn het uitgangspunt, maar juist het eindresultaat, waar studenten naartoe werken en wat aansluit bij de behoefte. Hierbij is leerwegonafhankelijkheid dus van groot belang. De student kan zelf, in overleg met werkveld en docenten, bepalen hoe waar en op welke manier leeruitkomsten worden aangetoond. Wat is dan jouw rol als docent? Wat verwacht je van docenten? Hoe kun je dan nog wel de expertise delen die studenten hard nodig hebben? 

Teamtraining
Onze adviseurs kunnen met (een deel van) het team aan de slag, ondersteunen bij veranderende aanpak, luisteren naar bezwaren en ontwikkelen samen met de instelling denkkaders.

Management ondersteuning
We kunnen het managementteam ondersteunen in het aansturen van hun eigen docententeams. Hoe zet je een verandering in gang? Hoe ga je om met weerstand? En wellicht leven er nog andere vragen waar we samen het antwoord op kunnen vinden.

Formuleren leeruitkomsten2

Formuleren van leeruitkomsten

Waar te beginnen? Wie doet wat? Het formuleren van een leerwegonafhankelijke leeruitkomst is per definitie iets van de (vak)expert. Deze moet (minstens) betrokken zijn bij de exacte formulering. Maar hoe zorg je dan voor uniformiteit? Hoe bewaak je haalbaarheid en studeerbaarheid? Hoe voorkom je overlap? Of hoe ga je om met overlap? Het werkveld betrekken bij het formuleren van leeruitkomsten is onmisbaar. Maar hoe doe je dat efficiënt? En tot hoe ver gaat het?

Advies
Wij kunnen onderwijsontwikkelaars, programmaleiders, teamleiders ondersteunen in deze complexe taak. We kunnen leeruitkomsten controleren op overlap, ordenen en inhoudelijk van feedback voorzien.

Training
Wanneer een (groot deel van) het team aan de slag gaat met de formulering van leeruitkomsten, dan kunnen wij een training verzorgen voor het gehele team, waarbij we ingaan op de tuning systematiek.

Workshop
We kunnen ook diverse workshops verzorgen (bijvoorbeeld op een teamdag) waarbij we ingaan op de belangrijkste elementen van het formuleren van leeruitkomsten. Mocht u vervolgens behoefte hebben aan een vervolg of ondersteuning dan kunnen we dat altijd afstemmen.

Werken met portfolio en bewijzen

Werken met portfolio & bewijzen  

Zodra een opleiding leeruitkomsten heeft geformuleerd gaan studenten bewijzen verzamelen waarmee ze die leeruitkomsten kunnen aantonen. Het beoordelen van die bewijzen vraagt om expertise van docenten. De Vraakk-criteria en de ZelCom-niveaus zijn voorbeelden van ondersteunende tools die handvaten bieden voor de beoordeling. Maar hoe zet je die effectief in? Hoe zorg je ervoor dat de visie en terminologie van de organisatie ingebed wordt in deze instrumenten? Dan wordt het herkenbaar en toepasbaar. Daarnaast zijn kalibreersessies noodzakelijk. Hoe geef je die vorm? Hoe stuur je die aan?

Teamtraining
We kunnen met (een deel van) het team aan de slag, ondersteunen bij een veranderende aanpak, luisteren naar bezwaren en daar helpende denkkaders tegenover zetten. 

Management ondersteuning
We kunnen het managementteam ondersteunen in het aansturen van hun eigen docententeams. Hoe zet je een verandering in gang? En wellicht leven er nog andere vragen waar we samen het antwoord op kunnen vinden. 

Workshop
We kunnen ook eenmalig een workshop verzorgen (bijvoorbeeld op een teamdag) waarbij we ingaan op de belangrijkste elementen.

Basistraining ‘flexibilisering en werken met leeruitkomsten’

Flex voortgezet onderwijs

Flexibilisering in het Voortgezet Onderwijs

De opgebouwde kennis en ervaring in het bieden van flexibel hoger onderwijs kan ook ondersteunend zijn aan ontwikkelingen en vernieuwingen in het voortgezet onderwijs. Verschillen tussen leerlingen zijn in deze tijd steeds scherper zichtbaar. Leerlingen leren online op de socials, leren elders, ontwikkelen zich anders en niet allemaal lineair volgens het boekje. Hoe kun je een generatie boeien en bij de les houden die zoveel indrukken, informatie en kennis over zich heen gestort krijgt? Hoe kun je aansluiten bij hun behoeftes? Zodat ook zij zich gezien, gehoord en erkend voelen. We bieden trajecten op maat, van workshops en trainingen aan kleine en grote teams tot advies en ondersteuning bij de implementatie.
 

Studenten MBO flex aanbod

Flexibilisering in het MBO

In het MBO is de term ‘leeruitkomst’ al langer bekend. Er wordt bijna overal mee gewerkt. Dat betekent echter niet dat het aangeboden onderwijs ook aansluit bij de behoefte van de studenten. Hoe kun je beter aansluiten bij de onderwijsbehoefte? Hoe kun je beter inspelen op de enorme diversiteit aan instroom? Hoe kun je de meegebrachte ervaring en kennis waarderen? Hoe zorg je ervoor dat studenten zich gezien, gehoord en erkend voelen? Hoe voorkom je (te) hoge uitval? Flexibilisering van je onderwijs en daarmee de toetsing leerwegonafhankelijker maken is daarvoor een beproefd middel. Wij kunnen ondersteuning bieden in diverse vormen. Van een workshop, tot teamtraining, tot ondersteuning bij de implementatie. 
 

Kostencalculatie flex aanbod

Kostenindicatie

Waar moet je ongeveer aan denken? Wat kost ondersteuning vanuit Hobéon? Uiteraard is alles maatwerk en passen wij ons aanbod aan aan de behoefte van de organisatie en de mensen. 

 

 

 

Contact

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het ontwerp of de implementatie van een flexibel curriculum? Spelen er vraagstukken rond toetsing en borging van een curriculum met leeruitkomsten? Neem dan contact op met onze collega Mariska Krijgsman.