Overleg bespreekkamer 06

Innovatie in onderwijs en opleidingen

Wilt u uw onderwijsaanbod uitbreiden, een opleiding vernieuwen? Wij ondersteunen u graag bij de ontwikkeling van (nieuwe) opleidingen. Van onderzoek naar de behoeften van middelbare scholieren tot het samenstellen van het curriculum. En van samenwerking met het regionale werkveld tot het opstellen van een marcrodoelmatigheidsdossier. Hobéon levert kwaliteit op maat.

Bekostigingsaanvraag en Toets Nieuwe Opleiding (TNO)

Bent u van plan een nieuwe bekostigde opleiding te starten? Dan bent u verplicht om een bekostigingsaanvraag in te dienen en een Toets Nieuwe Opleiding te doen. De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs beoordeelt uw bekostigingsaanvraag en toetst of uw opleiding doelmatig is. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) toetst of de opleiding kwaliteit realiseert. Hobéon helpt opleidingen bij de bekostigingsaanvraag en de Toets Nieuwe Opleiding.

Macrodoelmatigheid en bekostigingsaanvraag

Arbeidsmarktonderzoek

Voor onderwijsinstellingen voeren wij arbeidsmarktonderzoeken uit. Een arbeidsmarktonderzoek geeft een instelling inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan een opleiding. Op basis van dit onderzoek kunt u bepalen of uw aanbod doelmatig is en eventueel uw aanbod aanpassen. Het arbeidsmarktonderzoek kunt u gebruiken als onderbouwing in een bekostigingsaanvraag én de Toets Nieuwe Opleiding. Hobéon kan op basis van de specifieke onderzoeksvraag onderzoeksmethoden inzetten. Veel gebruikte methoden zijn een werkgeversenquête, individuele of groepsinterviews, rondetafelbijeenkomsten, vacatureonderzoek en bureauonderzoek. 

Instroomonderzoek

Bij het starten van een nieuwe opleiding is het noodzakelijk om goed zicht te krijgen op de potentiële instroom. Dit levert belangrijke informatie op voor de businesscase, het bepalen van de doelgroep en de opstart van het onderwijs. De uitkomsten van het instroomonderzoek kunt u gebruiken in de bekostigingsaanvraag en de Toets Nieuwe Opleiding. De kernvraag bij een instroomonderzoek is of er onder potentiële studenten interesse is voor de betreffende opleiding, zowel kwalitatief als kwantitatief. Veel klanten gebruiken de uitkomsten ook om de opleiding verder aan te scherpen. Hobéon gebruikt diverse onderzoeksmethoden om deze vraag te onderzoeken. Veel gebruikte methodieken zijn de instroomenquête en groepsbijeenkomsten. 

Schrijven bekostigingsaanvraag

Afhankelijk van de behoefte ondersteunt Hobéon u bij het schrijven van de bekostigingsaanvraag. We hebben ruime ervaring met het schrijven van de bekostigingsaanvraag. Ook is het mogelijk om feedback te leveren op een reeds opgestelde bekostigingsaanvraag. Onze meerwaarde is dat we goed zicht hebben op de wijze waarop de CDHO kijkt naar de aanvraagdossiers. 

Toets Nieuwe Opleiding (TNO)

Aanvraagdossier

Instellingen stellen een aanvraagdossier op voor de TNO. Wij ondersteunen instellingen op basis van hun behoefte in het vormgeven van het aanvraagdossier, bijvoorbeeld door een risicoanalyse uit te voeren en suggesties te doen voor verbetering.

Proefvisitatie

Voor onderwijsteams is het soms moeilijk om precies te doorzien wat de Toets Nieuwe Opleiding behelst. Wij ondersteunen en trainen onderwijsteams op dit gebied.

De ultieme voorbereiding bestaat uit een generale repetitie: de proefvisitatie. Om teams goed voor te bereiden, organiseren wij een generale repetitie met een extern panel van deskundigen. Op basis van de uitkomsten krijgt u feedback over waar mogelijke risico's en verbetermogelijkheden liggen.

Derk Loorbach, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit over de training in voorbereiding op de TNO van de nieuwe opleiding Master Societal Transitions:

Ik vond het extreem nuttig om als team met elkaar te zitten, een overzicht te krijgen van het proces en het kader

Over deze opdracht verscheen een artikel, dat u kunt downloaden: Ondersteuning bij aanvraag nieuwe opleiding Master Societal Transitions.