inspecteur gevaarlijke stoffen 2

Gezondheidskundig adviseurs gevaarlijke stoffen

De Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) heeft specialistische kennis over de gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen en over de beoordeling daarvan in acute situaties. De deskundige wordt geconsulteerd bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, waarbij (potentieel of feitelijk) sprake is van blootstelling van mensen.

Omschrijving

Bij grootschalige incidenten kan de GAGS fysiek beschikbaar moeten zijn voor de operationele staven. De functie valt binnen de GGD. De GAGS versterkt zo nodig het Regionaal Operationeel Team, maar kan ook worden gevraagd om naar het Actiecentrum, of het Coördinatieteam Plaats Incident te gaan. De GAGS heeft géén leidinggevende taken, maar een zware inhoudelijke adviesfunctie. Hij/zij adviseert de hoogst leidinggevende van de GGD en werkt vooral samen met de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer en de sectie communicatie.

Registratie-eisen

Om voor registratie in aanmerking te komen moet u ofwel de GAGS-opleiding (b.v. bij de NSPOH) hebben afgerond of op andere wijze kunnen aantonen dat u voldoet aan het vastgestelde curriculum. In alle gevallen dient u ten minste de afgelopen drie jaar aantoonbaar als GAGS werkzaam te zijn geweest. Voor een gedetailleerde omschrijving van de eisen: zie de Regeling GAGS onder het kopje 'Downloads'.

LET OP: Registratie volgens de Inpassingsregeling is niet meer mogelijk.

Aanmeldprocedure

U kunt zich aanmelden voor registratie door het aanvraagformulier achtereenvolgens uit te printen, in te vullen en ondertekend op te sturen naar Hobéon SKO (bij voorkeur scannen en e-mailen).

Aanvraagformulier

Downloads

Opleidingsinstellingen

Op dit moment zijn er geen opleidingsgegevens bekend. 

Bij- en nascholing

Hieronder vindt u de mogelijkheden voor het verdienen van punten voor geaccrediteerde na- en bijscholing.

  • Op dit moment zijn er geen na- en bijscholingsactviteiten bekend.

Tarieven per 1 januari 2024

Het tarief dat Hobéon SKO in rekening brengt is gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de datum van de betreffende aanvraag.

Tarieven zijn exclusief BTW.
Intitiële registratie (5 jaar)€ 808,00
Herregistratie (5 jaar)€ 808,00

Bij het annuleren van een aanmelding of aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen. Als in dat geval binnen een termijn van 12 maanden voor de betrokken kandidaat (of voor een andere kandidaat van hetzelfde bedrijf) wederom een aanmelding voor hetzelfde product (examen etc.) wordt ingediend, zullen niet opnieuw kosten in rekening worden gebracht.

Registratieonderzoek, verstrekken van een certificaat van registratie, vermelding registratie in het register.

Links

Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde 
i. . www.medischemilieukunde.nl

BrandweerKennisNet
i. www.brandweerkennisnet.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
i. www.rivm.nl

GHOR Nederland
i. wwww.ggdghor.nl

Meer informatie

Certificatiecoördinator 
Dhr. M. (Matthijs) Bos
t. (070) 30 66 850 
e. matthijs.bos@hobeon.com
 

Register Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen

Wilt u bekijken of iemand is opgenomen in het register, vult u dan (een deel van) de naam van de betreffende persoon in in onderstaande zoekbalk. U dient minimaal drie letters van de achternaam in te voeren. 

0 resultaat
Last mutation: 28-05-2024