Blog

Het zelfevaluatierapport en de schijf van vijf

Ik hoor u denken ‘de schijf van vijf, die is toch van het Voedingscentrum?’ Dat klopt, maar wij hebben een schijf van vijf ontwikkeld die heel goed te gebruiken is in de voorbereiding op het auditproces. Ter voorbereiding op een visitatie stelt een opleiding een zelfevaluatierapport (ZER) op. Dit rapport beschrijft de visie en doelstellingen van de opleiding en de wijze waarop hier in het beleid en onderwijsprogramma uitvoering aan wordt gegeven. Ook de resultaten, de evaluatie daarvan en de ontwikkelpunten worden in het zelfevaluatierapport opgenomen. De schijf van vijf kan u helpen bij het creëren van nog meer samenhang binnen uw ZER.   

Afbeelding verwijderd.

Schijf 1. Breng een rijke voedingsbodem aan

Door de uitgangspunten van de opleiding (denk aan opleidingscompetenties, profilering, visie) in standaard 1 te benoemen, verplicht u zichzelf om er in de latere standaarden (uitvoering en resultaten) op terug te komen. Dus heeft u bijvoorbeeld een eigen visie op onderzoek of op internationalisering, beschrijf die dan alvast in deze standaard en kom er later in de ZER op terug.

Schijf 2. Sla een brug tussen de beoogde en de gerealiseerde leerresultaten

Wat een opleiding in standaard 1 beoogt, zou je idealiter aantoonbaar willen zien terugkomen in standaard 4. Het gaat hierbij niet sec om de realisatie van de competenties. U kunt ook denken aan de profilering van de opleiding. Stel dat een opleiding ernaar streeft zich te profileren op het thema interprofessioneel samenwerken, dan zou het sterk zijn als deze profilering ook duidelijk terug te zien is in de afstudeerproducten van de studenten. 
De gesprekspartners moeten dit verband duidelijk kunnen maken aan het auditpanel. Omdat niet alle gesprekspartners (studenten, docenten, onderzoekers, commissies, werkveld) volledig thuis zijn in het NVAO-beoordelingskader, is het raadzaam in het zelfevaluatierapport dit verband te expliciteren.

Schijf 3. Bewandel de route van programma en didactisch model naar toetsbeleid

Het moet duidelijk zijn op welke doordachte wijze de toetsing (standaard 3) aansluit op het programma (standaard 2). Het gehanteerde didactisch model stuurt hierbij het toetsbeleid en moet ook te herkennen zijn in het toetsbeleid.

Schijf 4: Toon de rol en positie van de examencommissie

De examencommissie is en blijft een zeer belangrijk gremium binnen een opleiding. Het auditpanel zal tijdens de visitatie toetsen of de examencommissie ‘in control’ is. Zorg ervoor dat over de werkzaamheden en de onderzoekskalender van de examencommissie alvast een alinea is opgenomen in het ZER. Maak tevens de rolverdeling tussen examen- en toetscommissie duidelijk.

Schijf 5: Etaleer de ijkpunten van het afstuderen

De laatste standaard betreft de gerealiseerde leerresultaten. De opleiding heeft de opdracht om aan het auditpanel uit te leggen wat wordt verstaan onder ‘het afstudeerproces’. Middels welke afstudeeronderdelen worden de verschillende competenties op eindniveau afgetoetst? U kunt hierbij denken aan een onderzoeksvoorstel, onderzoeksrapport, presentatie, verdediging, stageverslag, portfolio, reflectie, beroepsproduct, adviesrapport, prototype, etc. Maak dit volledige afstudeerproces inzichtelijk voor het panel.

Hopelijk draagt dit weblog bij aan het verrijken van uw zelfevaluatie(s). Heeft u vragen of wilt u laten weten wat u van dit weblog en/of de schijf van vijf vindt, stuurt u mij dan gerust een e-mail