technisch onderzoek

Onderhoudskundige vastgoed

Professionals in de wereld van het onderhoud van vastgoed weten dat hun opdrachtgevers prijs stellen op vakmensen. Vakmensen die goed zijn opgeleid en die hun kennis en kunde bijhouden en dit periodiek durven te laten toetsen.

Informatie aanvragen

Omschrijving

Voor professionals werkzaam als onderhoudskundige vastgoed heeft Hobéon – in nauwe samenwerking met Stichting Sertum en enkele partners uit het werk- en opleidingsveld – het certificatieschema Onderhoudskundige Vastgoed ontwikkeld. Het certificatieschema volgt de indeling van De Maatlat, zoals Sertum die heeft ontwikkeld. U kunt zich certificeren als:

 • Coördinator (in ontwikkeling)
 • Inspecteur
 • Adviseur

Een essentieel verschil tussen een diploma en een persoonscertificaat is de geldigheid. Een persoonscertificaat heeft een vervaldatum. Om een certificaat te verlengen, moet de certificaathouder periodiek aantonen nog steeds over het vereiste vakmanschap te beschikken. Bij een diploma hoeft dat niet, dat is een getuigschrift dat u ooit een opleiding met goed gevolg hebt afgerond.
Om het vakmanschap te toetsen, werkt Hobéon samen met zg. erkende Examenbureaus. Examenresultaten van zo’n bureau worden erkend als bewijs van vakmanschap, voor het onderdeel dat het examen behelst.

Het certificatieschema Onderhoudskundige Vastgoed is ontwikkeld als opvolger van het schema Integraal Inspecteur Vastgoed. Voor houders van een IIV-certificaat geldt een inpassingsregeling, waarmee zij een SOV-certificaat kunnen aanvragen als ze voldoen aan de hercertificatie-eisen.

Het certificatieschema Onderhoudskundige Vastgoed is ook bedoeld voor adviseurs en coördinatoren. Voor de BOEI-adviseur zijn de vereisten al bekend, in de tweede helft van 2021 zullen die voor de coördinator volgen.

Actueel

Examendata 2024 voor het Praktijkexamen Onderhoudskundig Inspecteur BOEI;

 • Vrijdag 15 maart 2024
 • Vrijdag 24 mei 2024
 • Vrijdag 20 september 2024
 • Vrijdag 8 november 2024

Inschrijven voor deze examens kan via een mailtje aan SOV@hobeon.com.   

14-11-2023 - Verplichte onderwerpen PE 2024

De verplichte onderwerpen voor de Permanente Educatie voor 2024 zijn bekend:
Voor alle gecertificeerden:
-Wet- en regelgeving, waaronder invoering omgevingswet en Bbl in 2023
-Methodiek: wijzigingen NEN 2767 norm deel 2: gebrekenlijsten

Voor de BOEI-gecertificeerden komt daar nog bij:
-BOEI 2.0 per 2024

De verplichte onderwerpen beslaan de minimaal helft van de PE-verplichting van 12 punten, en worden aangeboden door goedgekeurde opleiders. Op de site van Sertum staat meer informatie over het aanbod. Daarnaast dient iedere gecertificeerde de overige 6 punten te behalen zoals het in het Reglement Permanente Educatie is omschreven.
Voor het bijhouden van de behaalde PE-punten heeft iedere gecertificeerde een eigen account bij Sertum.

14-11-2022 - Verlenging inpassingsregeling
In verband met de grote belangstelling voor het praktijkexamen in combinatie met de beperkte capaciteit op de examenlocatie is de inpassingsregeling nogmaals verlengd. De voorwaarde om met goed gevolg een praktijkexamen af te leggen is verlengd tot 1 juni 2023. Als extra voorwaarde geldt wel dat tijdelijk gecertificeerden een actieve en betaalde inschrijving voor het praktijkexamen (of het her-examen) moeten hebben.

15-07-21 - Inpassingsregelingen
Met behulp van een erkend diploma/certificaat van een leergang IIV/IAV van een van de hogescholen (Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool Utrecht en De Haagse Hogeschool) is het mogelijk om via een verkort traject gecertificeerd te worden. Ook bestaande certificaathouders van een Hobéon-certificaat worden geacht de theoretische kennis van BOEI onder de knie te hebben. Voor deze twee groepen is een inpassingsregeling ontwikkeld, waarbij het afleggen van een praktijkexamen een van de weinige certificatie-eisen is (zie bij Downloads 'Inpassingsregelingen' voor de details).

In verband met de beperkende COVID-19 maatregelen van de afgelopen maanden, was het helaas niet mogelijk om praktijkexamens te organiseren. Daarom is er nu ook een tijdelijke variant van de inpassingsregeling, die het mogelijk maakt om onder voorwaarden alvast een certificaat met kortere duur te verwerven. Een belangrijke voorwaarde is dat vóór 1 juni 2022 het verplichte praktijkexamen met goed gevolg moet zijn afgelegd. Daarna zal dan een nieuw certificaat verstrekt worden met een einddatum van 31-12-2026.
 

Register

Hobéon certificeert, Sertum registreert. Dat is in het kort de rolverdeling. Op deze manier is het voor de markt eenduidig en duidelijk dat iemand in een “Gecertificeerd ..” register bij Sertum is opgenomen, voldoet aan alle eisen, zowel aan die van Hobéon als die van Sertum (want die zijn inhoudelijk identiek!). Kijk voor informatie over gecertificeerde personen op:

Sertum registers

 

Permanente Educatie

Permanente educatie (PE) maakt nadrukkelijk onderdeel uit van de persoonscertificatie. Hobéon bepaalt jaarlijks de thema’s die in het dan komende kalenderjaar verplicht gevolgd moeten worden door certificaathouders. Daarnaast dienen certificaathouders ook andere PE-activiteiten te volgen teneinde te blijven voldoen aan de certificatie-eisen. Sertum biedt de mogelijkheid om gevolgde PE-activiteiten te registreren.

Kosten

Aanmelding voor Hobéon-certificatie én opname in het Sertum-register doet u bij Stichting Sertum. Betaling van de certificatiekosten verloopt via Sertum. De certificatiekosten bedragen € 75,- per certificaat bij aanmelding plus een jaarlijkse prolongatiebijdrage voor de certificatie van € 75,- . Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Examinering en certificatie zijn twee aparte activiteiten. Voor deelname aan een praktijkexamen ‘Onderhoudskundig Inspecteur BOEI’ ontvangt u een factuur van Hobéon SKO à € 950,- per discipline (prijspeil 2024).

Erkende examenbureaus

OrganisatieErkend examen Erkenning geldig tot 
HAN - University of Applied Sciences
 • Volledig examen Onderhoudskundig Inspecteur BOEI(*)
 • Volledig examen BOEI Adviseur(*)
31-12-2025
HU – Hogeschool Utrecht
 • Volledig examen Onderhoudskundig Inspecteur BOEI(*)
 • Volledig examen BOEI Adviseur(*)
 31-12-2025
SCEV – Stichting COMOG Examens Vastgoed
 • Praktijkexamen Onderhoudskundig Inspecteur BOEI
 • Volledig examen Onderhoudskundig Inspecteur
 • Volledig examen NEN-2767 Inspecteur
31-12-2025
Stichting Sertum
 • Kennistoets wet- en regelgeving
 

Downloads

Meer informatie

Certificatiecoördinator
Willem de Vries
T: (070) 30 66 850
E: SOV@hobeon.com

Secretariaat Hobéon SKO
T: (070) 30 66 850
E: SOV@hobeon.com

Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Wilt u als certificaathouder correcties of wijzigingen van uw persoonsgegevens, woonadres of bereikbaarheidsgegevens (telefoon, e-mail) doorgeven? Doet u dat dan bij voorkeur via SOV@hobeon.com.

Wilt u meer informatie over de certificering als onderhoudskundige vastgoed, neemt u dan contact op met Willem de Vries via (070) 30 66 850.

U kunt ook informatie aanvragen door op onderstaande knop te klikken.

Informatie aanvragen