Artikel

Certificering van opleiders Sociale Hygiëne

Leidinggevenden van een horecabedrijf of slijterij moeten zijn ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne. Hiervoor moeten zij in het bezit zijn van een erkend diploma. Opleiders die Sociale Hygiëne aanbieden en zelf een examen willen afnemen met bijbehorend diploma, kunnen dit diploma bij de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) laten erkennen. Hobéon is geselecteerd als certificerende autoriteit voor de beoordeling van cursorische opleiders en exameninstanties.

Met de invoering van de Alcoholwet wordt het Register sociale hygiëne beheerd door een nieuw zelfstandig bestuursorgaan dat per 1 juli 2023 is gestart: de Landelijke commissie sociale hygiëne (hierna: Lcsh). Organisatorisch is het Lcsh ondergebracht bij het agentschap CIBG (voorheen Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg) van het ministerie van VWS.

Wat is sociale hygiëne?

Sociale hygiëne gaat om kennis over en inzicht in de invloed van het gebruik van alcoholhoudende drank (eventueel in combinatie met drugs) op het gedrag van mensen, de gevolgen van alcoholmisbruik en alcoholverslaving, wet- en regelgeving rond alcohol, het gebruik van speelautomaten en de risico’s op gokverslaving. 

Erkenningstraject diploma’s Sociale Hygiëne

In het alcoholbesluit van 3 juni 2023 zijn de bovengenoemde onderwerpen in eindtermen en exameneisen voor opleiders en exameninstanties geoperationaliseerd en vastgesteld. De Lcsh erkent diploma’s als bewijsstuk voor kennis en inzicht in sociale hygiëne en besluit over de inschrijving van mensen die een dergelijk bewijsstuk of een buitenlands diploma hebben in het Register Sociale Hygiëne. Daarnaast maakt de Lcsh het register voor eenieder raadpleegbaar.

Opleiders die Sociale Hygiëne aanbieden en zelf een examen willen afnemen met bijbehorend diploma, kunnen dit diploma bij Lcsh laten erkennen. Het diploma geeft dan toegang tot het Register Sociale Hygiëne. Inschrijving in het Register Sociale Hygiëne is noodzakelijk om leidinggevende te mogen zijn in horecagelegenheid of slijterij.

De Landelijke commissie sociale hygiëne heeft Hobéon geselecteerd als certificerende autoriteit voor de beoordeling van cursorische opleiders en exameninstanties. In deze rol als certificerende autoriteit toetst Hobéon of:

  1. Een exameninstrument voldoet aan de eindtermen zoals opgenomen in het Alcoholbesluit en de producteisen zoals opgenomen in het Referentiekader borging examenproduct van de Landelijke commissie sociale hygiëne.
  2. De examinering van een opleider of exameninstantie valide en betrouwbaar is en er voor zorgt dat de kandidaat voldoet aan de eindtermen Sociale Hygiëne. In het Referentiekader borging examinering zijn deze eisen uitgewerkt.

Voor meer informatie over onze aanpak van het erkenningstraject diploma’s Sociale Hygiëne zie Certificering opleiders Sociale Hygiëne