Blog

Certificering van examenleveranciers mbo en validering examens mbo

Vanaf 1 augustus 2018 maakt het mbo gebruik van valide exameninstrumenten. Om te komen tot valide exameninstrumenten zijn er drie routes ontwikkeld. In route 1 en route 3 toetst een externe certificerende instantie of de exameninstrumenten voldoen aan de normen. De kwartiermaker Validering Examens MBO heeft Hobéon geselecteerd als certificerende autoriteit. Marvin Leerdam legt in dit weblog uit wat de werkwijze van Hobéon is. 

In 2018 hebben MBO Raad, NRTO, het ministerie van OCW en ExSamen afspraken gemaakt over de waarborging van de kwaliteit van exameninstrumenten. De vier partijen spraken af dat vanaf 1 augustus 2018 mbo-scholen alleen gebruik maken van valide exameninstrumenten voor de examinering van herziene kwalificaties. Om te komen tot valide exameninstrumenten zijn drie routes ontwikkeld. In route 1 en 3 toetst een externe certificerende autoriteit of de exameninstrumenten voldoen aan de normen. Als certificerende autoriteit hebben Hobéon en Kiwa in 2018 diverse examenleveranciers gecertificeerd conform de norm valide exameninstrumenten. Sinds mei 2019 maakt Hobéon onderdeel uit van Kiwa. Hierbij is afgesproken dat de certificerende werkzaamheden geconcentreerd worden bij Hobéon. Het certificaat norm valide exameninstrumenten is drie jaar geldig en in 2021 laten de examenleveranciers zich opnieuw certificeren.

 Als certificerende autoriteit toetst Hobéon of:

  1. een examenleverancier, examenstichting of commerciële aanbieder, voldoet aan de eisen van de norm en daarmee beoordelen wij of de organisatie gecertificeerd wordt (route 1);
  2. een exameninstrument voldoet aan de producteisen van de norm en daarmee beoordelen wij of het exameninstrument wordt gevalideerd (route 3).

Certificering door Hobéon

Hobéon toetst en beoordeelt de examenleveranciers en exameninstrumenten op basis van de door Stichting Validering Examens MBO (hierna: VEMBO) vastgestelde norm en werkwijze. VEMBO beheert en borgt de norm valide exameninstrument in het mbo. Het bestuur van VEMBO heeft bepaald dat hercertificering in 2021 zal plaatsvinden conform eerder gemaakte afspraken. Dus in lijn met het bestaande kader Werkwijze certificerende autoriteiten met als basis de norm voor valide exameninstrumenten. Certificering vindt plaats aan hand van de proces-, organisatie- en producteisen uit de norm valide exameninstrumenten.

Op hoofdlijnen bestaat het certificeringstraject voor examenleveranciers (route 1) uit:

1. Intake en afstemming
Middels een intake krijgen wij een beeld van de situatie, ambitie en werkwijze van de examenleverancier en van het aantal exameninstrumenten. Ook lichten wij onze werkwijze toe, specificeren wij de kaders en maken wij afspraken over het certificeringstraject. De intake is de basis voor het op maat uitvoeren van de certificering. 

2. Uitvoering van de certificering

a. Organisatie-audit
De organisatie-audit start met een analyse op basis van de beschikbare documenten. Vervolgens voeren wij een audit digitaal (of op locatie, indien mogelijk) uit om in de praktijk vast te stellen of de betreffende instantie aan de eisen voldoet. 

b. Audit op producteisen
De audit op producteisen start met het bepalen van de steekproef van het aantal te controleren exameninstrumenten. Deze exameninstrumenten worden getoetst aan de producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten.

3. Het toekennen van het certificaat, rapportage en publicatie in het register.
De uitkomsten van de organisatie-audit en de audit op producteisen worden verwerkt in een inzichtelijk certificatierapport met praktische aanbevelingen. Als de betreffende instantie voldoet aan de norm voor valide exameninstrumenten, dan ontvangt zij het bijbehorende certificaat en wordt het certificaat gepubliceerd in het register.

Validering exameninstrumenten

De validering van exameninstrumenten (route 3) is een audit op producteisen waarbij elk individueel exameninstrument wordt getoetst aan de eisen voor valide exameninstrumenten. Deze audit zal worden uitgevoerd door toetstechnische en inhoudelijke deskundigen.

Aanmelden voor certificering als examenleveranciers of validering van examens, kan via onze website. Het is ook mogelijk om direct contact op te nemen met Marvin Leerdam via marvin.leerdam@hobeon.com of telefonisch via 070 30 66 800.