Blog

Schoolleidersregister PO (SRPO) belangrijk voor opleidingen en assessment(bureaus).

Sander Dekker, staatssecretaris van OCW, o.a. verantwoordelijk voor primair en voortgezet onderwijs en het lerarenregister, heeft  in juni 2013 het officiële startsein gegeven voor het Schoolleidersregister PO (SRPO). Hiermee heeft het primair onderwijs een krachtig instrument in handen voor verdere  professionaliseringvan de sector.
De staatssecretaris geeft verder uitvoering aan het bestuursakkoord tussen PO Raad en OCW uit 2012, o.a.: het versterken van de bekwaamheid van leraren en schoolleiders.

Vanaf nu kunnen schoolleiders zich registreren als directeur of adjunct directeur. Schoolleiders moeten laten zien dat ze beschikken over de competenties van de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs (po).

Schoolleiders kunnen dit op twee manieren doen:
1. Door het afronden van een relevante schoolleiders opleiding die gebaseerd is op de beroepsstandaard voor het schoolleiders in het po;
2. Door een positief afgerond toetsend assessment eveneens gebaseerd op de beroepsstandaard.

In het Schoolleidersregister PO worden ook de opleidingen en assessments(bureaus) opgenomen waarmee schoolleiders kunnen aantonen te voldoen aan de inhoudelijke eisen.

Bestaande opleidingen waarbij in het studiejaar 2014-2015 nieuwe studenten starten en opleidingen die voor het eerst starten in dat studiejaar, en aanbieders van assessments moeten eerst uitgebreid beoordeeld worden. Deze worden, op dezelfde wijze als dat de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) dat in het hoger onderwijs doet, beoordeeld door het SRPO voordat zij kunnen worden opgenomen in het register.

De website www.schoolleidersregisterpo.nl geeft voor de (nieuwe) opleidingen en assessments(bureaus)[1] via een speciaal schema aan hoe een aanvraag in te dienen. Feitelijk leidt dit tot vijf mogelijke onderzoeken. Samengevat komt het op het volgende neer.

Beperkt onderzoek
Voor nieuwe en bestaande schoolleidersopleidingen en/of assessments waarvan de instelling met een positief resultaat de beoordeling door de SPHBO via CPION heeft doorlopen of met een positief resultaat de instellingstoets door de NVAO hebben doorlopen.

Compleet onderzoek
Voor nieuwe schoolleidersopleidingen en/of assessments waarvan de instelling niet met een positief resultaat de instellingstoets door de NVAO heeft doorlopen maar wel een positieve beoordeling via SPHBO/CPION heeft verworven.
De beoordeling van de kwaliteit van de schoolleidersopleiding en/of assessments geschiedt via documentenanalyse en locatiebezoek door een zogenaamde externe partij, d.w.z. een auditteam ondersteund door een NVAO gecertificeerde secretaris. De SPRO neemt op basis van de rapportage hiervan de certificatiebeslissing.

Door de werkwijze en standaarden van de NVAO over te nemen, borgt SRPO dat de kwaliteit van de schoolleidersopleidingen en/of assessments op dezelfde wijze worden beoordeeld als de kwaliteit van ho-opleidingen.

Werkwijze Hobéon
Voor Hobéon als evaluatiebureau is het NVAO-kader dagelijks werk. Hobéon heeft ervaring met SRPO trajecten. Een aantal mogelijkheden:

a) Hobéon levert een voorzitter en/of  secretaris, die de begeleiding en uitvoering van het certificeringstraject (panelsamenstelling en contractering van het gehele panel, uitvoering documentenanalyse en locatiebezoek en rapportage) op zich nemen;

b) Hobéon levert een NVAO-gecertificeerde secretaris die zorgt voor de uitvoering van de certificeringstraject (documentenanalyse, locatiebezoek en rapportage)

Hobéon kan zorgdragen voor een betrouwbaar certificeringstraject richting Schoolleiders Register PO
Zie ook onze productsheet Schoolleidersregister PO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruud van der Herberg, Suzanne Oostrom of Rob van der Made.[1] -

  • NVAO geaccrediteerde relevante masters kunnen nu al in het register worden opgenomen;
  • opleidingen die niet meer worden verzorgd en waarvan geen diploma’s meer worden uitgereikt en
  • opleidingen waaraan in het schooljaar 2013-2014 al studenten zijn gestart, beoordeelt SRPO op twee criteria, namelijk: vereiste aantal studiepunten en de mate van aansluiting bij de beroepsstandaard.