Blog

Het Coronavirus; een professionaliseringstraject voor samenwerken

Het Coronavirus heeft een nieuwe werkelijkheid gecreëerd. Het dwingt ons als maatschappij meer samen te werken aan een hoger doel, namelijk het land genezen van deze ziekte. Onze prioriteiten en belangen komen in deze onzekere tijden op één lijn te liggen. Er ontstaan vele initiatieven om elkaar te helpen, er voor elkaar te zijn en collectief gehoor te geven aan de ingestelde maatregelen. Wat maakt dat mensen verbinden,  wat kunnen we hiervan leren, en hoe kunnen we dit faciliteren?

Het Coronavirus heeft een nieuwe werkelijkheid gecreëerd. Het dwingt ons als maatschappij meer samen te werken aan een hoger doel, namelijk het land genezen van deze ziekte!

Ook bij Hobéon nemen wij maatregelen. Al onze adviseurs werken vanuit huis en zijn zoveel mogelijk beschikbaar voor onze klanten en relaties. Ondanks de beperkingen om elkaar face-to-face te ontmoeten, helpen we onze klanten en relaties met de uitdagingen waar zij voor staan. We helpen hen bij het verzorgen van kwalitatief (online) onderwijs, bij het creëren van wendbaarheid en optimaal leerrendement in organisaties, en bij het realiseren van succesvolle ecosystemen waarin naadloos wordt ingespeeld op ontwikkelingen.

Gemeenschappelijk een hoger doel nastreven

De crisissituatie waarin we verkeren doet een beroep op de wendbaarheid van een ieder in de samenleving, ons vermogen een hoger doel na te streven en om mindfull stap voor stap te werk te gaan, zonder een helder beeld van de uitkomst. Niemand weet hoe de wereld er over een half jaar uitziet en dat verbindt ons. Waarom dat ons met elkaar verbindt? Volgens Yuval Noah Harari (2017) zijn wij als ‘homo sapiens’ in staat fictieve verhalen te vertellen en een geloof in gemeenschappelijke mythes te creëren. Het geloof op een goede afloop als we allemaal het hogere doel nastreven, is de kracht die ons in deze tijd verbindt.   

Onze prioriteiten en belangen komen in deze onzekere tijden op één lijn te liggen. Er ontstaan vele initiatieven om elkaar te helpen, er voor elkaar te zijn en collectief gehoor te geven aan de maatregelen die de minister-president heeft genomen en transparant heeft gecommuniceerd naar iedereen in Nederland, op advies van deskundigen. Iedereen heeft een duidelijke rol en neemt hierin zijn verantwoordelijkheid. Iedereen is gelijkwaardig aan elkaar. Het creëert wederzijdse afhankelijkheid.

Leren van de huidige situatie

Ik zie als onderwijskundige de huidige situatie als een mogelijkheid om te leren. Wat maakt dat mensen verbinden, zijn daarin overeenkomsten te signaleren en hoe kun je verbinding faciliteren? Hoe creëer je in een alledaagse situatie een gezamenlijke mindset en wat is daarvoor nodig? De antwoorden op deze vragen kunnen we inzetten voor de uitdaging waar we voor staan in het onderwijs, namelijk een beweging realiseren van marktwerking naar samenwerking, zoals beschreven in de strategische agenda voor het hoger onderwijs en onderzoek ‘Houdbaar voor de toekomst’ (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2019).

Vanuit Hobéon ondersteunen we als kwartiermaker de totstandkoming van netwerken en ecosystemen. In deze samenwerkingsverbanden streven we naar een duidelijke identiteit waaraan de betrokken actoren zich willen en kunnen verbinden en formuleren we in gezamenlijkheid een hoger doel.

Gezien de reactie op de gestelde maatregelen en de oproep van minister-president Rutte (2020) in zijn toespraak; ‘in deze tijd moeten we elkaar vinden over meningsverschillen en tegenstellingen heen en het gezamenlijke belang boven het eigen belang stellen’ geloof ik dat wij ‘homo sapiens’ wendbaar genoeg zijn om een hoger doel na te streven waarin we geloven. Dit is in mijn beleving de belangrijkste bouwsteen van een samenwerkingsverband. Ook vertrouwen spreekt door in deze boodschap. Het vertrouwen dat iedereen zijn rol en verantwoordelijkheid oppakt om het hogere doel te realiseren.

In deze tijden van crisis leren we om verder te kijken dan onze eigen belangen. We leren onzekerheid te omarmen, kleine stappen te zetten, naar elkaar te luisteren en elkaar te vertrouwen. Dit zijn vaardigheden die in mijn beleving ook van pas komen in het realiseren van complexe samenwerkingen met als doel de kwaliteit van het onderwijs stap voor stap in het licht van de snel opvolgende ontwikkelingen in samenhang te bevorderen en te borgen.

Laten we samen leren!

 

Zie ook: De dienstverlening van Hobéon in tijdens van Corona