Taxateur / Makelaar / Veilinghouder roerende zaken

Laatste update: 04-04-2018

Hieronder vindt u informatie over het schema  voor Taxateur / Makelaar/ Veilinghouder roerende zaken. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met de kandidatenadministratie van Hobéon SKO via (070) 30 66 850 of srz@hobeon.nl.

Voor het invullen van uw PE punten gaat u naar mijnsko.hobeon.nl


 • Introductie

  Nadat de overheid in het kader van de zogenaamde "deregulering van het bedrijfsleven" m.i.v. 1996 de veilinghoudersvergunning afschafte en enige jaren later ook de mogelijkheid tot beëdiging van taxateurs en makelaars (2000 resp. 2001) heeft opgeheven, ontstond de behoefte om op een andere wijze de vakbekwaamheid van deze deskundigen voor het grote publiek zichtbaar te maken. In samenwerking met de Federatie TMV heeft Hobéon hiervoor het certificeringssysteem SRZ opgesteld.

 • Eisen voor eerste certificatie

  Het proces van eerste certificatie (initiële certificering) start bij een aanvraag van de kandidaat.
  Onder het tabblad ‘aanmelden’ vult u een contactformulier in welke direct bij de administratie van het schema Roerende Zaken (SRZ) in de mailbox komt. 

  De gegevens uit het formulier worden in ons digitale systeem geplaatst, waarna u per e-mail een aanmeldformulier en een certificatie overeenkomst toegezonden krijgt.

  Welke bewijsdocumentatie levert u in bij initiële certificering en waar moet deze aan voldoen;

  • Aanmeldformulier
  • Certificatie overeenkomst 
  • Werkgeversverklaring of uittreksel KvK
   Een verklaring waaruit blijkt dat u hetzij in loondienst, dan wel als zelfstandige het beroep van makelaar, taxateur, veilinghouder uitoefent op reguliere basis.
  • Eigen verklaring / CV betreffende de werkzaamheden van de afgelopen 2 jaar
   Een samenvatting van de uitgevoerde werkzaamheden op het vakgebied in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag.
  • Diploma vooropleiding
   Het kunnen overleggen van een bewijsstuk van een havo of vwo, mbo-4, hbo of universitair diploma of een bewijsstuk waaruit blijkt dat u over kennis op gelijkwaardig niveau beschikt.
  • Diploma vakbekwaamheid
   Taxateur/makelaar: het kunnen overleggen van een bewijsstuk, waaruit blijkt dat de aanvrager zowel een door Hobéon SKO als door Federatie TMV erkend examen vakbekwaamheid taxateur op een bepaald vakgebied van roerende zaak heeft afgelegd
   Veilinghouder: het kunnen overleggen van een bewijsstuk, waaruit blijkt dat de aanvrager zowel een door Hobéon SKO als door Federatie TMV erkend examen vakbekwaamheid voor het veilinghouderbedrijf op een bepaald vakgebied van roerende zaak heeft afgelegd
  • Indien diploma vakbekwaamheid ouder dan twee jaar
   Kopieën van 3 recente taxatierapporten/ veilingcatalogi (aantoonbaar mede door u tot stand gekomen), niet ouder dan twee jaar welke specifiek betrekking hebben op uw vakgebied en waarvan de klantgegevens onleesbaar zijn gemaakt.

  Deze documenten worden opgeslagen in ons digitale bestand en vormen uw dossier. Indien uw documenten alle in orde zijn (en uw bewijs van vakbekwaamheid is niet ouder dan twee jaar), wordt uw dossier voorgedragen aan de coördinator HSKO. Vervolgens bekijkt de coördinator uw dossier, als ook hij geen aanvulling wenst te zien wordt u gecertificeerd in uw vakgebied. Na betaling van de factuur wordt uw certificaat verzonden.
  Als er taxatierapporten ingediend moeten worden bij de initiële certificering (uw diploma vakbekwaamheid is ouder dan twee jaar), wordt uw dossier voorgedragen aan de certificatie commissie. Zij zijn inhoudelijk deskundigen op het gebied van roerende zaken en beoordelen uw rapporten naar de standaard van de federatie TMV. Deze is te vinden binnen het ledennet van de website van de federatie TMV. Indien de certificatiecommissie aanvullingen wenst te zien ontvangt u hierover per e-mail bericht.

  Zodra uw rapporten alle in orde zijn, wordt uw dossier voorgedragen aan de coördinator HSKO.
  Als ook hij geen aanvulling wenst te zien wordt u gecertificeerd in uw vakgebied. Na betaling van de factuur wordt uw certificaat verzonden en wordt u opgenomen in het Register Taxateur / Makelaar / Veilinghouder roerende zaken.

  Geldigheid certificaat
  Uw certificaat is vijf jaar geldig. Gedurende deze vijf jaar houdt u uw PE punten bij via mijnsko.hobeon.nl
  Een aantal maanden voor uw certificaat komt te vervallen krijgt u per e-mail een reminder. U kunt dan hercertificering aanvragen. Echter blijft u zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van uw hercertificatie.

  Indienen aanvraag
  Houd bij het aanvragen van initiële certificering of hercertificering rekening met aanvraagtermijnen. (zie vergaderdata certificatiecommissie)

 • Eisen voor hercertificatie

  Zodra de periode voor hercertificering voor u is aangebroken ontvangt u van ons per e-mail een kennisgeving. Hierin wordt vermeld dat uw certificaat binnenkort komt te vervallen en wat u kunt doen om hercertificering aan te vragen. De verantwoordelijkheid voor het tijdig aanvragen van hercertificatie berust bij de certificaathouder.

  Als ondersteuning zendt Hobéon SKO u uiterlijk vier maanden voor het verlopen van het certificaat de kennisgeving. Bij deze e-mail wordt het aanmeldformulier en de certificatie overeenkomst alvast bijgevoegd. Wanneer u deze, samen met de overige benodigde bewijsstukken, per e-mail of per post aan ons terug stuurt , wordt uw aanvraag voor hercertificatie in behandeling genomen.

  Welke bewijsdocumentatie levert u in bij initiële certificering en waar moet deze aan voldoen;

  • Aanmeldformulier
  • Certificatie overeenkomst
  • Werkgeversverklaring of uittreksel KvK
   Een verklaring waaruit blijkt dat u tenminste 3 jaar hetzij in loondienst, dan wel als zelfstandige het beroep van makelaar, taxateur, veilinghouder uitoefent op reguliere basis 
  • PE punten (18 punten per certificatiejaar, dus 5x 18 punten)
   Het onderhouden van vakkennis dient te worden aangetoond middels registratie via een gestructureerd PE-punten systeem. Voor een nadere uitleg hiervan zie download uitleg Permanente Educatie (pdf, 144 kB).
  • Drie taxatierapporten of 3 veilingcatalogi
   Kopieën van 3 recente taxatierapporten/ veilingcatalogi (aantoonbaar mede door u tot stand gekomen), niet ouder dan twee jaar welke specifiek betrekking hebben op uw vakgebied en waarvan de klantgegevens onleesbaar zijn gemaakt.

  Deze documenten worden opgeslagen in ons digitale bestand en vormen uw dossier. Dit dossier wordt voorgedragen aan de certificatie commissie. Zij zijn inhoudelijk deskundigen op het gebied van roerende zaken en beoordelen uw rapporten naar de standaard van de federatie TMV. Deze is te vinden binnen het ledennet van de website van de federatie TMV.

  Indien de certificatie commissie aanvullingen wenst te zien ontvangt u per e-mail bericht. Wanneer uw rapporten alle in orde zijn, wordt uw dossier voorgedragen aan de coördinator HSKO. Vervolgens bekijkt de coördinator uw dossier, als ook hij geen aanvulling wenst te zien wordt u gecertificeerd in uw vakgebied. Na betaling van de factuur wordt uw certificaat verzonden.

  Geldigheid certificaat
  Uw certificaat is wederom vijf jaar geldig. Gedurende deze vijf jaar houdt u uw PE punten bij via mijnsko.hobeon.nl. Een aantal maanden voor uw certificaat komt te vervallen krijgt u per e-mail een reminder. U kunt dan weer opnieuw hercertificering aanvragen.

  Indienen aanvraag
  Houd bij het aanvragen van initiële certificering of hercertificering rekening met de aanvraagtermijnen (zie vergaderdata certificatiecommissie).

 • Aanmelden

  U kunt informatie aanvragen via onderstaand online contactformulier. Geeft u daarbij aan over welk certificatieschema u informatie wenst te ontvangen; Taxateur, Makelaar of Veilinghouder roerende zaken.
  Wij sturen u dan de informatie toe naar het door u opgegeven adres.

  >Contactformulier Taxateur, Makelaar of Veilinghouden roerende zaken

 • Downloads

   

 • Tarieven

  De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de datum van de betreffende aanvraag. Bij het annuleren van een aanmelding of aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

  Onderstaande tarieven zijn exclusief BTW.

   Tarieven per 1 januari 2018  
   Initiële certificering € 554,-
   Hercertificering € 504,-
 • Actueel

  15 september 2016

  Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek

  In het eerste kwartaal van 2016 voerden wij een klanttevredenheidsonderzoek uit onder de certificaathouders. Met behulp van de feedback uit dit onderzoek zullen wij onze dienstverlening waar nodig optimaliseren en verbeteren. Lees over de resultaten van het onderzoek.

  Wij doen een oproep aan alle belanghebbenden deel te nemen aan gespreksgroepen. Met de deelnemers willen wij graag spreken over hoe de kwaliteit van het systeem en van onze dienstverlening te optimaliseren. 

  Het proces van certificering- PE punten

  Wat gebeurt er achter de schermen zodra u uw aanvraag voor initiële certificering of hercertificering indient en lees stap voor stap hoe u de PE-punten kunt indienen. (PE staat voor Permanente Educatie)

   

  Oudere berichten

  1 februari 2016

  De certificatiecommissie toetst of kandidaten voldoen aan de vereisten voor certificatie. 
  In 2016 komt de commissie bijeen op de volgende data;

  • Donderdag 31 maart 2016
  • Donderdag 30 juni 2016
  • Donderdag 29 september 2016
  • Donderdag 15 december 2016

  Let op! Als u stukken inlevert voor initiële certificering of hercertificering, houdt u dan rekening met deze data. Documenten die uiterlijk één week voor de commissievergadering zijn ingeleverd worden meegenomen ter beoordeling. Documenten die later worden ingediend, zullen moeten wachten op de volgende commissievergadering.

  1 augustus 2013

  Het Schema Roerende Zaken (SRZ) omvat drie beroepsgroepen. Per beroep is nu een Beroeps Competentie Document (BCD) opgesteld. De leden van de CertificatieCommissie -tevens betrokkenen bij de federatie TMV- hebben hier veen energie en tijd in gestoken. Het resultaat mag er zijn.
  Een verkorte versie van de drie documenten is vanaf heden beschikbaar onder het kopje Downloads.

  29 mei 2013
  Het College van Deskundigen SRZ heeft positief geadviseerd over de Regelingen SRZ (zie kopje Downloads). Belangrijke wijzigingen betreffen het invoeren van een puntensysteem voor Permanente Educatie (PE-punten) en de eisen die gesteld gaan worden aan de kwaliteit van het door u afgeleverde werk.
  Dit houdt in dat u aantoonbaar bezig dient te zijn met niet alleen de uitvoering van het werk, maar ook met het bijblijven op het vakgebied (onderhoud van vakkennis en competenties). Daarnaast dienen b.v. taxatierapporten te voldoen aan de kwaliteitseisen zoals opgesteld door de Federatie TMV.
  Om u te laten wennen aan het idee van PE-punten en kwaliteitseisen is er een overgangsregeling opgesteld (bijlage 6 van de regelingen) die het mogelijk maakt voorbereidingen te treffen.
  Alle bij ons bekende certificaathouders hebben een email ontvangen over het PE-puntensysteem.

  5 april 2013
  De eisen voor hercertificering als Taxateur / Makelaar / Veilinghouder in Roerende Zaken waren beperkt tot een relatief lichte administratieve controle. De eisen zijn de afgelopen tijd nader ingevuld. Dit heeft geresulteerd in de introductie van een puntensysteem voor Permanente Educatie die op 20 maart 2013 aan alle certificaathouders in verstuurd.

  Voor informatie over gebruik van het PE-puntensysteem open de handleiding (pdf).

 • Vergaderdata certificatiecommissie

  De certificatiecommissie toetst of kandidaten voldoen aan de vereisten voor certificatie.  
  In 2018 komt de commissie bijeen op de volgende data;

  • 03 mei            10.30-13.30, Lange Voorhout 14
  • 13 september 10.30-13.30, Lange Voorhout 14
  • 06 december  10.30-13.30, Lange Voorhout 14
 • Links

  Federatie TMV
  i. www.federatie-tmv.nl

 • Contact

  Certificatiecoördinator SRZ  
  A.M.G. (Annemieke) Looijenstein
  t. (070) 30 66 850 
  e. a.looijenstein@hobeon.nl 

  Secretariaat Hobéon SKO
  t. (070) 30 66 850
  f. (070) 30 66 870
  e. infosko@hobeon.nl

  Adres 
  Hobéon SKO
  Lange Voorhout 14
  2514 ED Den Haag

  Wilt u correcties of wijzigingen doorgeven van uw NAW gegevens of e-mail doorgeven? Doet u  dat dan bij voorkeur via infosko@hobeon.nl.Register voor Taxateur / Makelaar / Veilinghouder roerende zaken

Laatste mutatie datum: 24 april 2018

Enter a (part of the) name
laden...