Nieuws

Nieuwe collega Mariska Krijgsman

Sinds enkele weken werkt Mariska Krijgsman bij Hobéon als senior adviseur. Daarnaast is Mariska ook actief in de landelijke werkgroep ‘Werken met leeruitkomsten’ van de Vereniging Hogescholen en werkt zij voor Thomas More Hogeschool. Mariska denkt graag mee over het flexibeler, toegankelijker en passender maken van het onderwijs voor professionals en studenten. Zij stelt zich graag aan u voor.

Wat mij drijft

Mijn passie is het opleiden van mensen. Educatie, opvoeden en leren maakt dat mensen uitgedaagd en gestimuleerd worden. Het maakt dat ze een pássende plek in de maatschappij vinden. En omdat de wereld om ons heen in snel tempo blijft veranderen, blijven mensen bewust of onbewust leren in elke fase van hun leven. Ondersteuning bieden aan dat leren is de drijfveer in mijn carrière.  De eerste vraag die ik een lerende stel is: Wat wil je bereiken? Waar werk je naartoe? Pas wanneer je weet waarvoor je werkt, en wanneer je beseft dat dat precies is wat je wilt, dan kun je vliegen en excelleren. Deze manier van denken geldt ook voor mij persoonlijk. 

Wanneer ik weet waar ik het voor doe en waartoe iets leidt, dan doe ik dat met verve en geeft het energie. 

 

Mijn werkwijze 

Mariska Krijgsman

Wanneer je het doel als uitgangspunt neemt, leg je vanzelf de bal bij degene die dat doel wil bereiken. Omdat de lerende die opgeleid wordt ook een eigen doel heeft, moet je als opleiding flexibel kunnen zijn. Dat betekent inspelen op de behoefte terwijl je de lat en het eindniveau of einddoel voortdurend in het oog houdt. Flexibilisering is ook een middel om te bereiken dat opleidingen aansluiten bij de behoeften van het werkveld waarvoor zij opgeleid worden. Wanneer alle betrokkenen de vrijheid ervaren om mede te bepalen op welke manier zij de doelen kunnen bereiken, dan ontstaat uniciteit, creativiteit en flow in het onderwijs. Opleidingen adviseren die mensen willen ondersteunen bij het bereiken van die ‘flow’, dat is waar ik goed in ben.

Mijn ervaring in een notendop

Ik begon mijn loopbaan als docent op een middelbare school. Al snel vervulde ik daar managementtaken met als belangrijkste taak; een nieuwe impuls geven aan het zelfstandig leren en zelf keuzes maken. Dit is de rode draad geworden in mijn carrière: Jonge mensen de ruimte geven om te leren en te ontwikkelen op een passende en betekenisvolle manier.

Vervolgens ben ik jarenlang als teamleider en programmaleider in het hbo betrokken geweest bij het opleiden van leraren voor het basisonderwijs. Ik hield me vooral bezig met het ontwikkelen van onderwijs dat recht doet aan eigenheid van mensen en tegelijkertijd het niveau borgt. Een curriculum ontwerpen op een manier die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoefte van het werkveld, die hbo-niveau garandeert én ruimte laat voor de lerende zelf. Werken met leeruitkomsten bracht mij deze ruimte. Een leeruitkomst is leerwegonafhankelijk, daardoor ontstaat er ruimte voor creativiteit en eigenheid binnen de kaders van het te bereiken doel.

Ook op landelijk niveau heb ik me gericht op de ambitie om lerarenopleidingen flexibeler, toegankelijker en passender te maken voor professionals en studenten. In 2020 werd ik medevoorzitter van de werkgroep ‘werken met leeruitkomsten’ die valt onder het bestuursakkoord ‘Flexibilisering lerarenopleidingen’ van de Vereniging Hogescholen. We hebben met gedreven mensen uit 14 verschillende hogescholen producten gemaakt waarmee opleidingen hun onderwijs flexibeler vorm kunnen geven. Ook hebben we gewerkt aan meer aansluiting tussen de opleidingen. Het sleutelwoord daarbij is vertrouwen: Vertrouwen in de wens van de student om het einddoel te willen bereiken, op zijn eigen manier, vertrouwen in transfer van kennis en vertrouwen tussen opleidingen onderling.  

Mijn nieuwe uitdaging

In 2023 heb ik de keuze gemaakt om als onderwijsadviseur aan de slag te gaan bij Hobéon zodat ik mijn kennis en ervaring breder kan delen en inzetten. Hobéon staat voor kwaliteit in het onderwijs. Kwaliteit in de breedste zin van het woord in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, universiteiten, in het mbo en het hbo. Hoe bereik je die kwaliteit? Eigenlijk heel eenvoudig, je doorloopt een permanente cyclus op basis van twee vragen: Doe je de juiste dingen? En hoe doe je die dingen goed? In mijn overtuiging is aansluiten bij de behoefte van lerenden en werkveld de juiste wijze. Flexibilisering op de juiste manier vormgeven en implementeren, lerenden die de juiste dingen leren, op een passende, betekenisvolle manier. Dat is voor mij kwaliteit en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. 

Leren is een sociaal proces. Leren is groei. Leren is niet een voorbereiding op het leven, maar het leven zelf.
John Dewey

Publicaties:

Om studenten meer ruimte te bieden voor hun eigen weg naar het leraarschap zijn lerarenopleidingen gaan werken met leeruitkomsten. Dat zorgt voor meer flexibilisering, meer aansluiting tussen de opleidingen en voor kwaliteitsverbetering.

Zie het artikel van Mariska in het vakblad Th&ma, 2023-5 Elke student zijn eigen schilderij