Blog

Congres Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs 2021

Op maandag 20 en dinsdag 21 september verzorgden Roel van Krieken en Pieter Huisman hun jaarlijkse bijdrage aan het congres Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs.

Fraude(preventie), sanctionering en privacy

Pieter Huisman, bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus School of Law en senior adviseur bij Hobéon, behandelde in een zogenaamde ‘ateliersessie’ voor leden van examencommissies en betrokkenen bij toetsen en examineren de onderwerpen fraude(preventie), sanctionering en privacy. Hoe fraude in tijden van corona te bestrijden? Actuele casuïstiek en inbreng van deelnemers leidde tot een discussie over juridische en praktische dilemma’s. Welke basisbeginselen zijn er als het gaat over de richtlijnen van fraude? Zijn er uitspraken van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) die richting geven aan de handelingsruimte van examencommissies? Welke ruimte hebben examencommissies bij het vormgeven van fraudepreventie en het opleggen van sancties? Hot topic was de wijze waarop online proctoring kan bijdragen aan het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens. Dit staat op gespannen voet met vragen rondom privacywetgeving. De deelnemers zagen dat het schaduwonderwijs, zoals scriptiebureaus, in toenemende mate de praktijk van de examencommissies raakt. 

Flexibilisering: toetsen en examencommissies

Onze senior adviseur Roel van Krieken verzorgde een ‘inspiratiesessie’ over flexibilisering van het hoger onderwijs in relatie tot toetsen en beoordelen. In deze sessie behandelde Roel de ontwikkelingen rondom de pilot flexibilisering*. Zichtbaar is dat instellingen worstelen met het spanningsveld tussen ’oud denken’ en ‘nieuw denken’. Bij het toetsen is te zien dat instellingen eigen keuzes maken; het veld divergeert.
Een andere beweging die zichtbaar is, is de toenemende aandacht voor het beoordelen van studenten aan de hand van een portfolio en een criterium gericht interview. Besproken werd ook op welke wijze docenten en examencommissies te maken krijgen met deze ontwikkelingen. Hierin blijkt het professionaliseren van betrokken docenten en examencommissies een cruciale factor te zijn om te slagen in het flexibiliseren van het onderwijs. Roel sloot af met de vraag in hoeverre leerwegonafhankelijk toetsen past bij flexibele opleidingen die geen leerweg kennen; maakt dat per definitie toetsen niet leerwegonafhankelijk? 

Contact

Herkent u zich in een van deze onderwerpen? Spelen soortgelijke vraagstukken ook bij u? Neemt u dan gerust contact op met Pieter of Roel om eens met hen door te spreken over (één van) deze onderwerpen.

* De pilot flexibilisering ofwel het Experiment ‘flexibilisering deeltijdonderwijs’ is een pilot in 2016 gestart door OCW en de Onderwijsinspectie en betreft flexibele leerroutes voor werkenden. Met de keuze voor gepersonaliseerd leren binnen het flexibele deeltijd onderwijs in het hbo staat niet langer het onderwijs centraal, maar de student die eigen keuzes wil maken.

Eindelijk was daar weer eens gelegenheid voor een fysieke interactie en dat uitte zich in enthousiaste bijdrages, van zowel de sprekers als de deelnemers.