Certificering van personen

De noodzaak voor persoonscertificering neemt steeds verder toe in de hedendaagse complexe samenleving. Zowel voor organisaties als voor individuele personen is het praktisch onmogelijk om door eigen waarneming vast te stellen of een persoon vakbekwaam kan functioneren.

Hobéon SKO (officieel Stichting Hobéon SKO Certificatie) heeft als doelstelling certificatie oftewel het onpartijdig vaststellen van vakbekwaamheid van personen voor het kunnen uitvoeren van beroepen, of nader omschreven taken, conform daarvoor geldende (internationaal) vastgestelde criteria, of bij het ontbreken daarvan, conform door betrokken partijen aanvaarde criteria. Hobéon SKO certificeert persoonlijke vakbekwaamheid conform actuele, door de betreffende branche, vastgestelde eisen. Daarmee hebt u uw vakbekwaamheid op een gedegen manier geborgd.
Dit betekent voor zowel de (aspirant) gecertificeerde als de opdrachtgever of beroepsvereniging dat Hobéon SKO onpartijdig, onafhankelijk en deskundig toetst en certificeert.
Hobéon SKO is voor het certificatieschema Niet-Destructief Onderzoekers geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) volgens de ISO/IEC-17024:2012 norm voor persoonscertificering.

Bij haar terugtredende beleid maakt de overheid in toenemende mate gebruik van persoonscertificering om vakbekwaamheid te borgen voor kritiek geachte beroepen. In dat kader is Hobéon SKO door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als certificerende instelling. Dit is het geval bij arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, uitvoerders van niet-destructief onderzoek en gasdeskundigen tankschepen.

Hieronder vindt u meer informatie over certificatie en registratie bij Hobéon SKO. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met de kandidatenadministratie van Hobéon SKO via (070) 30 66 850 of infosko@hobeon.nl. Zie ook onze productsheet Persoonscertificering.

 • Waarom certificatie of registratie?

  De wens om medewerkers in dienst te hebben die aan genormeerde eisen voldoen en periodiek kunnen aantonen daaraan te blijven voldoen, veelal in kritische beroepen.

 • Hoe komt de norm tot stand?

  Per beroepsgroep of certificatieschema wordt de norm opgesteld en bijgehouden door, veelal, een College van Deskundigen. Dit orgaan is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers, opdrachtgevers en certificaathouders. Iedere beroepsgroep heeft zijn eigen certificatiesysteem die is toegesneden op de specifieke eisen en behoeften.

 • Wat is accreditatie?

  Accreditatie betekent een beoordeling door een derde partij van het certificatie-proces dat wordt uitgevoerd. Voor het  certificatieschema Niet-Destructief Onderzoekers is Hobéon SKO geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) conform de ISO-17024 norm. Tevens beschikt Hobéon SKO over een aanwijziging door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor enkele in de wet genoemde beroepen.

 • Voor welke schema's is Hobéon SKO geaccrediteerd door de RvA?

  Het volgende schema valt onder de accreditatie door de RvA: 

  • Niet-Destructief Onderzoekers.
 • Wat kan Hobéon SKO voor u doen?

  Hobéon SKO kan het gehele proces, vanaf de formulering van de wens tot certificatie, tot het ondersteunen van het vaststellen van de norm en het periodiek certificeren van de beoefenaars, begeleiden en zorgdragen voor een objectieve en onpartijdige uitvoering conform de wensen van het College van Deskundigen. Stuur desgewenst een email naar infosko@hobeon.nl.

 • Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

  Hobéon SKO (HSKO) is verantwoordelijk voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het certificatieonderzoek. De Raad voor Accreditatie beoordeelt certificerende instellingen op dit punt en dus wordt ook HSKO hierop jaarlijks getoetst.

  Als certificerende instelling heeft Hobéon SKO een procedure opgesteld waarin het beleid voor onpartijdigheid, onafhankelijkheid en mogelijke belangenverstrengeling is vastgelegd. In dit beleid is (onder andere) aangegeven dat HSKO de onpartijdigheid bewaakt van de aanvragers, het certificatieproces, de examinatoren en het personeel van HSKO (inclusief de certificatiebeslisser). Ook is aangegeven dat HSKO hier continue op toeziet, waarbij moet worden opgemerkt dat een relatie niet meteen een bedreiging voor de onpartijdigheid hoeft te vormen.

  De aanvrager kan bijvoorbeeld de buurman zijn van één van de personeelsleden van Hobéon SKO. In dat geval meldt de werknemer van HSKO dat zoals aangegeven in zijn (haar) arbeidsovereenkomst. De aanvrager kan dit zelf aangeven tijdens het indienen van een aanvraag. Als de aanvrager wordt uitgenodigd voor het examen dan is in de bevestiging aangegeven welke examinatoren tijdens het examen aanwezig zullen zijn. De aanvrager heeft dan nog de mogelijkheid om mogelijke partijdigheid aan te geven.

  In de arbeidsovereenkomst van al het HSKO personeel is een verklaring opgenomen over de meldplicht van de werknemer met betrekking tot mogelijke afhankelijkheid, partijdigheid en belangenverstrengelingen. Daarnaast is een ethische code opgenomen.

  Daarnaast is de werkwijze binnen Hobéon SKO (het certificatieproces) zodanig opgezet dat zo veel mogelijk de partijdigheid wordt voorkomen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen HSKO zijn vastgelegd in een procedure, zodat alle actoren hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Dit mag echter niet leiden tot verlies van kundigheid van het personeel en de examinatoren. Het is niet de bedoeling dat personeel alleen maar verantwoordelijk is voor een enkel schema maar ook breder kan kijken waardoor hun inzichten verder reiken: denk aan de examinatoren die door een brede ervaring veel beter kunnen examineren.

  Daarnaast staat de certificatiebeslisser die zich niet bezig houdt met het certificatie-onderzoek. De certificatiebeslisser ziet de aanvraag pas als het onderzoek is afgerond en alle benodigde informatie (documenten) is verzameld. De certificatiebeslisser heeft dezelfde meldplicht met betrekking tot onpartijdigheid zoals al het personeel. Omdat hij niet betrokken is bij het certificatie-onderzoek kan hij de gehele aanvraag nogmaals onafhankelijk en onpartijdig beoordelen.

  De personeelsdossiers worden jaarlijks up-to-date gehouden. Hierdoor blijft voor Hobéon SKO inzichtelijk welke mogelijke conflicten zouden kunnen ontstaan met betrekking tot partijdigheid. Voor de examinatoren geldt dat zij tweejaarlijks worden beoordeeld (tijdens het examen en door overzichten van door de examinatoren uitgevoerde beoordelingen) en 4-jaarlijks worden herbenoemd.

  Alle examinatoren van Hobéon SKO zijn gecertificeerd (dit is geen eis om als examinator te worden ingezet). Hun aanvraag wordt niet anders behandeld dan elke aanvraag. De enige uitzondering is dat de certificatie coördinator tijdens het mondelinge examen aanwezig is om het proces te bewaken. Hierdoor is het examen opgeschaald van het 4-ogen principe naar het 6-ogen principe.

  Van examinatoren wordt verwacht dat zij de kandidaten niet alleen onpartijdig benaderen, maar ook een flinke dosis vakkennis hebben. Hoe breder en dieper de kennis van de examinatoren is, hoe beter zij de kandidaat kunnen beoordelen. Vaak zijn examinatoren betrokken bij meerdere activiteiten waardoor deze brede en diepe kennis wordt opgedaan en onderhouden. Hierdoor is de kans groter dat zij kandidaten kennen. Als een examinator lid is van een beroepsvereniging dan komt hij ook potentiele kandidaten tegen tijdens verenigingsbijeenkomsten. Als een examinator in het bestuur zit van een beroepsvereniging dan komt hij nog meer potentiele kandidaten tegen tijdens verenigingsbijeenkomsten. Het criterium is dat een examinator zich vrij moet kunnen voelen om de juiste beslissing te nemen. Dit moet een persoonlijke afweging zijn. De meldplicht (van zowel de examinator als de kandidaat) blijft natuurlijk wel van kracht.

 • Klachten

  Een van de kernwaarden van Hobéon is bewust klantgericht zijn. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Bent u ontevreden over onze werkwijze maak daar melding van. Ook kunnen er klachten omtrent certificaathouders van Hobéon zijn. Wij vernemen de klachten graag om daarvan te leren en om herhaling te voorkomen.
   
  U kunt uw klacht schriftelijk (e-mail, brief of fax) naar Hobéon sturen. Bellen kan uiteraard ook, op   070 3066800    

  Korte beschrijving van de klachtenprocedure

 • Bezwaar en beroep

  Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen een uitspraak, besluit of beslissing van één van de medewerkers van Hobéon SKO kan dat als volgt. U dient een bezwaar schriftelijk in te dienen. Uw bezwaarschrift dient naast uw eigen gegevens in ieder geval te vermelden:

  • het schema waar uw bezwaar betrekking op heeft;
  • de strekking van de uitspraak, besluit of beslissing met referentie naar het achterliggende document;
  • een korte beschrijving waarom u het niet eens bent met de uitspraak, besluit of beslissing.

  Uw bezwaarschrift dient uiterlijk zes weken na dagtekening bij Hobéon SKO te zijn ontvangen. Stuur het bezwaarschrift aangetekend naar:

  Hobéon SKO
  T.a.v. de kandidatenadministratie
  Lange Voorhout 14
  2514 ED Den Haag

  Verkorte beschrijving van de bezwaar- en beroepsprocedure