Keurmerk MVO

MVO staat voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Voor verkrijging van het keurmerk MVO wordt een organisatietoets MVO uitgevoerd. Een beoordelingskader vormt de basis voor de toets. Het beoordelingskader is ontwikkeld door Hobéon in samenwerking met verschillende externe deskundigen, op het niveau van een dienst, faculteit of instelling, afhankelijk van de grootte van de organisatie en bijbehorende verantwoordelijkheden.

De organisatietoets MVO is gericht op de wijze waarop organisaties uitdrukking geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De principes en thema's uit ISO 26000 - de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties - zijn hiervoor vertaald naar de onderwijspraktijk. Verder is er aansluiting gezocht bij de instellingstoets kwaliteitszorg van de NVAO. Wanneer een onderwijsorganisatie positief wordt beoordeeld, ontvangt zij het keurmerk MVO.

Contact

Wilt u meer informatie, bekijkt u dan onze productsheet MVO toets Hoger Onderwijs of neem contact op met Fokke Brouwer of bel naar  (070) 30 66 800.

College van Deskundigen

Een College van Deskundigen MVO adviseert Hobéon bij de ontwikkeling, uitvoering en bijstelling van de beoordelingskaders. Dit college vertegenwoordigt verschillende onderwijsinstellingen, waaronder het wo, hbo en mbo uit zowel Nederland als Vlaanderen, en het bedrijfsleven en bestaat uit de volgende personen:

 • Mevrouw Rietje van Dam

  Mevrouw Rietje van Dam is hoogleraar aan het Institute of Environmental Sciences (CML) van de Universiteit Leiden, tot voor kort vice-rector magnificus aan deze Universiteit, inhoudelijk specialist en op veel manieren actief bezig om het thema duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs te agenderen. Zij was ook bestuurslid van de Stichting DHO, eerder uitvoerder van de certificering op het DHO-keurmerk.

 • Mevrouw Elena Cavagnaro

  Mevrouw Elena Cavagnaro is lector Service Studies bij Hogeschool Stenden en al jaren onderzoeker op het gebied van duurzaam ondernemen in de dienstverlenende sector.

 • De heer Lars Moratis

  De heer Lars Moratis is hoofd van de MVO Nederland Academie en adviseur op het MVO-terrein. Hij is tevens gastdocent voor diverse opleidingen op het gebied van MVO aan zowel universiteiten als hogescholen.

 • De heer Theo Douma

  De heer Theo Douma, lid van het College van Bestuur van ROC Nijmegen en o.a. voorzitter van het kwaliteitsnetwerk ROCs.

 • De heer Niko Roorda

  De heer Niko Roorda is adviseur Duurzame Ontwikkeling en MVO aan Avans Hogeschool en ontwerper van het AISHE-instrument dat ook nu nog ten grondslag ligt aan het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs.

 • Mevrouw Kim Ceulemans

  Mevrouw Kim Ceulemans werkt als promovenda aan de Hogeschool-Universiteit Brussel en doet onderzoek naar duurzaamheidsverslaglegging in het hoger onderwijs. Als duurzaamheidscoördinator van de Faculteit Economie en Recht was zij verantwoordelijk voor het publiceren van een duurzaamheidsverslag volgens de GRI richtlijnen.