Examencommissies

Met de inwerkingtreding van de Wet versterking besturing in 2010 is de onafhankelijke positie van de examencommissie in het hoger onderwijs verstevigd. Doel van de aangescherpte wetgeving is dat de examencommissie een transitie doormaakt van ‘boekhouder’ naar het ‘wakend oog’.

Examencommissies hebben de afgelopen jaren flinke stappen gezet in deze transitie, maar de praktijk laat zien dat veel examencommissies nog worstelen met de invulling van hun rol. Hobeon heeft op dit vlak ruime ervaring en kan instellingen en examencommissies op verschillende manieren ondersteunen. Hieronder treft u een aantal mogelijkheden aan.

Ondersteuning bij zelfevaluatie examencommissies

Wij hebben de ervaring en verschillende in de praktijk goed toepasbare instrumenten om samen met een examencommissie te kijken ‘waar men staat’. Welke taken en bevoegdheden worden bijvoorbeeld conform wet- en regelgeving uitgevoerd en op welke punten is nog aanscherping noodzakelijk? Een diagnose vertalen wij desgewenst met de examencommissie in een concreet en haalbaar (meerjarig) plan van aanpak. Uiteraard kunnen wij ook een bijdrage leveren aan de realisatie van dit plan van aanpak of aan de monitoring hiervan.

Positionering van examencommissies

Om het ontwikkelproces tot een goed functionerende examencommissie af te kunnen ronden, moet aan drie randvoorwaarden worden voldaan: (1) een heldere positionering en taakverdeling binnen de instelling, (2) een eenduidige interpretatie van het wettelijk kader en (3) voldoende facilitering.

Wij kunnen bestuurders en/of examencommissies ondersteunen bij het optimaal vormgeven van deze randvoorwaarden. Denk hierbij aan vraagstukken omtrent de positionering van examencommissies (per opleiding, groep van opleidingen, centrale examencommissie, kamermodellen, etc.), vraagstukken omtrent verantwoordelijkheidsverdelingen (wie doet wat en wie moet wat doen?) tussen verschillende actoren (bestuur, management, examencommissie, examinatoren, etc.) en vraagstukken omtrent inrichting van een efficiënte besluitvormingsstructuur binnen examencommissies.

Training en deskundigheidsbevordering

Wij hebben de afgelopen jaren een divers palet aan trainingen en workshops verzorgd voor bestuurders, leden van examencommissies, leden van toetscommissies en ambtelijk secretarissen. Onze trainingen en workshops zijn in de regel maatwerk en worden ‘in-house’ georganiseerd bij de instelling. Incidenteel verzorgen wij ook bijeenkomsten via open inschrijving of verzorgen onze adviseurs een bijdrage aan door derden georganiseerde bijeenkomsten.

Hieronder vindt u een drietal (mogelijke) trainingen/workshops.

Workshop Jurisprudentie examencommissies
Examencommissies opereren in een complex juridisch krachtenveld. In deze training worden belangrijke en richtinggevende uitspraken van diverse juridische instanties zoals College Beroep Hoger Onderwijs, burgerlijke rechter, bestuursrechter, College voor de Rechten van de Mens en eventuele interne organen zoals de Cobex behandeld. Onze onderwijsjuristen mr. Frank Hendriks en prof. mr. Pieter Huisman geven u handvaten en duiding van de complexe casuïstiek.

Workshop Toetsen & beoordelen
Deze workshop wordt op initiatief van de examencommissie georganiseerd met als doel een vaste kern van professionals te creëren, die vanuit hun huidige (praktijk)expertise en hun verworven deskundigheden zorg gaan dragen voor een adequate uitvoering van het toetsbeleid binnen de hogeschool. Het gaat hierbij vooral om de functionele en technische kwaliteit van het toetsen en het beoordelen. Na een inleidende sessie over de technische en functionele kwaliteitseisen volgt een sessie waarin een selectie van door de opleiding zelf ontworpen toetsen en beoordelingskaders de basis vormt voor een kritische analyse door de deelnemers. Deze workshop wordt verzorgd door o.a. senior adviseur Rob Stapert.

Workshop Borging van kwaliteit toetsen & beoordelen
Deze workshop gaat vooral in op de vraag (1) wat de reikwijdte is van het toetsen & beoordelen en (2) welke instrumenten een examencommissie kan hanteren om (pro-actief) de kwaliteit ervan te beïnvloeden en om (reactief) de kwaliteit ervan te beoordelen, een beoordeling die vervolgens leidt tot voorstellen om de kwaliteit van het toetsen & beoordelen verder te ontwikkelen.

Meer informatie

Heeft u een vraag met betrekking tot examencommissies of wilt u meer informatie over wat wij wellicht voor u kunnen betekenen, dan kunt u contact opnemen met mr. Frank Hendriks via 070 30 66 800.