Clustervisitatie

Sinds 1 januari 2015 is clustervisitatie in het hoger onderwijs verplicht. Dit betekent dat een groep opleidingen die onderwijsinhoudelijk overeenkomen gezamenlijk binnen een zogenaamde visitatiegroep wordt beoordeeld. Doel van de clustervisitaties is een beter inzicht in de kwaliteit van het geheel van de opleidingen. Hiernaast zorgt dit voor scherpte en vergelijkbaarheid van de oordelen. Deze clustergewijze beoordeling maakt het ook mogelijk om de kwaliteiten van de opleidingen in een visitatiegroep en de onderlinge vergelijkbaarheid van visitatieoordelen binnen het cluster te onderwerpen aan een meta-analyse.

Werkwijze van Hobéon bij samenstelling visitatiepanels

1)     In het vooroverleg geeft Hobéon aan welke dienstverlening zij de opleidingen kan bieden bij clustervisitatie. Deze dienstverlening (regie-overleg, handreikingen voor kritische reflecties, bijzondere kenmerken, samenstelling panels ook in clusterverband, e.d.) wijkt niet af van wat tot nu toe gebruikelijk is. De werkwijze van Hobéon - waaronder werken met eigen tandems van voorzitters en secretarissen - is van belang tijdens een clustervisitatie.

 2)    Voor de voorbereiding op de clustervisitatie in een specifiek domein of visitatiegroep is het bijbehorende landelijke overleg belangrijk. Daar wisselen de opleidingen uit welk evaluatiebureau hun voorkeur heeft. Een eventuele combinatie van evaluatiebureaus behoort tot de mogelijkheden. Het is zaak tijdig (ten minste een jaar van tevoren) te beginnen met de voorbereiding van de organisatie van de visitatie.

 3)    Het landelijk overleg en de individuele instellingen - bijgestaan door Hobéon -  maken een groslijst van wenselijke auditoren. Hobéon houdt rekening met deze wensen en beschikt zelf ook over een pool van auditoren waaruit we desgewenst kunnen putten.

 4)    Hobéon controleert de groslijst van auditoren op de deskundigheids- en onafhankelijkheidseisen van de NVAO en op de beschikbaarheid en bereidheid om deel te nemen. Hierbij is het van belang dat de panels voor de visitaties per opleiding met elkaar “overlappen”. Vuistregel is dat een panellid ten minste twee keer meegaat in een visitatiegroep ten einde de beoordeling meer samenhang te laten vertonen.

 5)    De uitkomsten van deze sonderingsronde koppelen we terug aan het landelijk overleg en de individuele instellingen. We proberen zoveel mogelijk in overleg de voorkeuren van de individuele instellingen te honoreren en te matchen met de eisen van het panel voor de gehele visitatiegroep.

Wilt u meer weten over clustergewijze accreditatie, de vorming van visitatiegroepen en wat dit eventueel voor uw opleiding of instelling betekent? Neem dan contact op met Ruud van der HerbergRianne Versluisof Rob van der Made. Ook verwijzen wij u graag naar de weblogbijdrage: 'Samenhang en verschil tussen clustergewijze accreditatie, clusters en visitatiegroepen in het hbo.'