Werken onder overdruk

Werken onder overdruk is werk waarbij voor de ademhaling gebruik wordt gemaakt van een gas onder een hogere druk dan de atmosferische druk, zoals duikarbeid, caissonarbeid en arbeid in de hyperbare geneeskunde. Het werk is niet zonder gevaar en risico, daarom mag u dit alleen verrichten als u officieel gecertificeerd bent. Zo stelt het Arbeidsomstandig-hedenbesluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hobéon is sinds 30 augustus 2018 aangewezen door SZW en geeft deze certificaten van vakbekwaamheid af.

VakbekwaamheidCertificatie-eisenTarievenAanmeldenApplication PvBOpleidingsinstellingenDownloadsMeer informatieRegisterDivers Nieuws 

  • Marktconforme vaste tarieven
  • Klantvriendelijk, betrokken en persoonlijk
  • Specialistische kennis

Vakbekwaamheid

Een duikteam bestaat altijd uit een duiker, een duikploegleider (duikmedisch begeleider) en een reserveduiker. Deze deskundigen moeten met een certificaat van vakbekwaamheid aantonen dat zij over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken. Hobéon geeft deze certificaten af voor duikarbeid, duikploegleider en duikmedisch begeleider als u voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in het werkveldspecifieke certificatieschema. Deskundigen (certificaathouders) staan in het openbaar register SWOD.

Certificatie-eisen 

Voor certificatie worden eisen gesteld aan:

  • beroepsopleiding (certificaat duikarbeid, duikploegleider of duikmedisch begeleider)
  • werkervaring (n.v.t. voor duikmedisch begeleider)
  • portfolio (logboek)

Tarieven

Tarieven per 1 februari 2021

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag. Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen. Tarieven zijn exclusief BTW.

Downloads

Certificatiehandleiding duikarbeid initieel  (pdf)
Certificatiehandleiding duikarbeid hercertificeren (pdf)
Certificatiehandleiding duikmedisch begeleider initieel en hercertificeren  (pdf)
Certificatiehandleiding duikploegleider initieel  (pdf)
Certificatiehandleiding duikploegleider hercertificeren  (pdf)
Certificatiehandleiding portfolio-onderzoek WOD DA/DPL    (pdf)
WOD Duikarbeid (pdf)
WOD Duikmedische begeleider (pdf) 
WOD duikbploegleider (pdf)
WOD Toetsplan-versie 4.2   (pdf)
Aanvraagformulier certificatie  (pdf)
Aanvraagformulier portfolio onderzoek  (pdf)
Applicationform certification  (pdf)
Applicationform portfolio check  (pdf)

 

Opleidingsinstellingen

De erkende opleidingsinstelling voor werken onder overdruk staat op de website van SWOD.

Aanmelden 

Beschikt u nog niet over een certificaat van vakbekwaamheid of wilt u zich laten hercertificeren? 
Vul dan één van onderstaande aanvraagformulieren in.

Na het volgen van een opleiding, volgt een theorie- en praktijkexamen. Is het resultaat positief, dan ontvangt u een certificaat met een geldigheidsduur van vier jaar (twee jaar voor duikmedisch begeleider).

Application

You do not as yet have a certificate of professional competence or wish to recertify?
Please, fill out one of the application forms below:

Initial diving certification (C-card)
Initial diving team leader certification
Initial certification and recertification medical diving supervisor
Bi-annual portfolio review of one’s performance as a diver and diving team leader
Recertification diver and diving supervisor

A training programme is completed through a theoretical and practical examination. Successful completion is awarded with a certificate that expires after four years (two years for medical diving supervision).

Proeve van bekwaamheid:

Voor het afnemen van de PvB staan de onderstaande data gereserveerd.

  • vrijdag 24 september 2021
  • vrijdag 8 oktober 2021
  • vrijdag 12 november 2021
  • donderdag 16 december 2021

Register Werken onder overdruk

De certificaathouders staan in het register van de Stichting Werken onder Overdruk.

 

Nieuws

14 september 2021

De verplichting van een periodiek geneeskundig onderzoek voor personeel dat arbeid onder overdruk is opgenomen in artikel 6.14 van de Arboregeling. Er is een brede behoefte om de minimale inhoud van een keuring weer op te nemen in de Arboregeling, alsook een onderscheid te maken tussen keuringen van duikers en hyperbaar personeel. De Projectgroep Duikmedische Zaken heeft hiertoe, onder auspiciën van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van SWOD, twee keuringsrichtlijnen  ontwikkeld.

***

20 juli 2021

SWOD Nieuwsbericht juli 2021 

***

7 juni 2021
Duikarbeid is voor professionals!
De Inspectie SZW houdt toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk. Duikarbeid heeft van oudsher extra aandacht van de Inspectie omdat deze arbeid bijzondere risico’s met zich mee brengt. Als het mis gaat, kan het ook goed mis gaan! Daarom is er in de wetgeving ook extra aandacht voor, zoals voor meer risicovolle werkzaamheden het geval is. De Inspectie merkt dat de regelgeving niet bij iedereen die met duikarbeid in aanraking komt bekend is of gevolgd wordt. Daarnaast wordt de Inspectie, maar ook andere overheden zoals de politie, regelmatig geconfronteerd met situaties waarbij het de vraag is of er sprake is van duikarbeid, vrijwilligerswerk of sportduiken, en welke regels gelden dan? In dit artikel van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt daar duidelijkheid over gegeven.

***

10 februari 2021
In het bijgevoegde document treft u een update aan over de duikmedische geschiktheid voor duikers in relatie tot Covid-19 . Ook is er een document beschikbaar hoe om te gaan met duiken na vaccinatie .

Wij verzoeken u deze documenten te lezen en te handelen volgens de hierin beschreven besluiten.

*** 

28 april 2020
Graag attenderen wij werkgevers, duikploegleiders en opleidingsinstellingen op het volgende:
Naar blijkt zijn er getuigschriften in omloop waarmee de houder ervan aantoont te zijn opgeleid in het gebruik van aangedreven gereedschappen onder water. Een getuigschrift is geen wettelijk document. Voor het werken met aangedreven gereedschappen onder water is minimaal het certificaat Duikarbeid B2 benodigd. Duikers met het certificaat Duikarbeid B1 zijn bevoegd om met SSE te duiken tot 15 meter waterdiepte en zijn bevoegd te werken met niet aangedreven gereedschappen.

Zodra aangedreven gereedschappen worden gebruikt, is minimaal een certificaat Duikarbeid B2 benodigd.


11 april 2020
Op 10 april 2020 heeft de Minister van SZW een vrijstellingsregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Deze vrijstellingsregeling houdt verband met de door de overheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn in verband met het COVID 19 -virus, waardoor certificaathouders mogelijk niet meer aan de eisen van geldigheidscondities van het certificaat kunnen voldoen. De publicatie, met daaruit de artikelen die van toepassing zijn op duikarbeid, en wat dit betekent voor u vindt u in het bijgevoegde document. U kunt als u voldoet aan de gestelde eisen van bijvoorbeeld de 2-jaarlijkse portfoliocontrole, deze gewoon op de betreffende datum indienen. Mocht u nog vragen hebben kunt u die altijd aan ons stellen.

Meer informatie pve staand smal transparant

Certificatiecoördinator

 

De heer P. (Paul) van Embden
T: (070) 30 66 850
E: p.vanembden@hobeon.nl  

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met de kandidatenadministratie van Hobéon SKO via  (070) 306 68 50.