Inspectie- en Keuringsdeskundigen

Laatste wijziging: 3 juli 2018

De petrochemische industrie, energietechniek, de staalbouw en de offshore maken gebruik van complexe constructies en insluitsystemen, al dan niet onder druk. Gedegen inspectie daarvan kan van levensbelang zijn. U heeft de opleiding tot inspectie- en keuringsdeskundigen gevolgd en wilt zich nu laten certificeren. Dat kan bij Hobéon. Met het bekende certificaat van Hobéon toont u aan dat u op verantwoorde wijze en conform de wettelijke eisen een inspectie uitvoert.

OmschrijvingRegisterCertificatie-eisenAanmeldproceduresDownloadsOpleidingsinstellingenTarievenKalender Certificatiecoördinator  

 • Hobéon heeft ruime ervaring in de sector
 • Zorgvuldige en inhoudelijke procedure
 • Onafhankelijke toetsing tegen door het werkveld opgestelde eisen

 

Direct informatie aanvragen

Omschrijving

U werkt of wilt werken als inspectie- en keuringsdeskundige. Veel bedrijven vragen dan om een certificaat van Hobéon SKO. Hobéon SKO certificeert volgens het certificatiesysteem SKK op de niveaus 2 (mbo-niveau, inspecteur) en 3 (hbo- en universitair niveau, senior inspecteur). Tijdens het certificeringstraject bij Hobéon toont u aan dat u invulling geeft aan de competenties die u tijdens de opleiding opdeed. Ook laat u zien dat u op de hoogte bent van de laatste wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Tijdens het traject maakt u een rapportage van een inspectie-opdracht waarbij u als inspecteur betrokken bent. Aan de hand daarvan en een bijbehorend interview beoordeelt de toetsingscommissie uw houding, kennis en vaardigheden. Het certificaat is vijf jaar geldig. Na vierenhalf jaar ontvangt u een reminder voor verlenging.

Certificatie-eisen

De volledige certificatiecriteria voor de certificaten 'Inspectie- en Keuringsdeskundige' zijn vastgelegd in de Regelingen SKK (te vinden onder downloads). Een toelichting voor het opstellen van een werkstuk vindt u hieronder bij het kopje Downloads.

Aanmeldprocedures

Hieronder treft u meer informatie over de aanmeldprocedures voor initiële certificatie, verlenging certificering of re-certificering van inspectie- en keuringdeskundigen.

Initiële certificatie

Kandidaten die deel willen nemen aan een certificatieonderzoek (certificatie-examen) dienen zich aan te melden door middel van het opsturen naar Hobéon SKO van: 

 • een ingevuld aanmeldingsformulier certificatieonderzoek. Gebruik het door SKO verstrekte op naam gestelde blauwe formulier. Indien u dit niet (meer) bezit dient u met ons contact op te nemen waarna wij u een formulier zullen toesturen.
 • actuele werkgeversverklaring over de werkervaring. Een model hiervoor is te vinden onder downloads.
 • praktijkverslag (niveau 2) c.q scriptie (niveau 3) in drievoud. Zie ook "Opstellen praktijkverslag of scriptie SKK"  onder Downloads.
 • kopieën van diploma's vooropleiding.
 • getuigschrift gevolgde cursus I&K. 

Kandidaten die zich aanmelden voor herkansing moeten in ieder geval een nieuw ondertekend aanmeldingsformulier en een nieuwe recente werkgeversverklaring indienen.

Certificatieonderzoek verlenging certificering en re-certificering

Aanvragen verlenging

Een SKK certificaat kan worden verlengd tot uiterlijk 6 maanden na afloop van de geldigheid van dat certificaat. Let op: na deze periode kan geen reguliere verlenging meer worden aangevraagd maar moet re-certificering worden aangevraagd.

Voor verlenging dient de certificaathouder zich aan te melden bij Hobéon SKO. Als regel ontvangt de certificaathouder tijdig een kennisgeving en een aanmeldingsformulier. 
Naast het aanmeldingsformulier met pasfoto is voor verlenging nodig:

 • Ervaringsverklaring(en) over de afgelopen certificatieperiode van vijf jaren met werkzaamheden in het betreffende werkgebied.
 • Schriftelijke rapportage over de praktijkervaring

Onder Downloads vindt u een model voor de werkgeversverklaring en aandachtspunten voor de rapportage over de praktijkervaring. 
Zelfstandigen dienen in plaats van een werkgeversverklaring één of meerdere verklaringen van opdrachtgevers in te sturen, als mede een actueel uittreksel van het handelsregister van de KvK.

Re-certificering

Een ex-certificaathouder kan re-certificering aanvragen. Als een SKK certificaat nog geldig is of minder dan 6 maanden verlopen is kan verlenging van certificatie worden aangevraagd. Op het moment van de aanmelding voor re-certificering dient u weer één jaar als inspectie- en keuringsdeskundige werkzaam te zijn.
Re-certificering dient aangevraagd te worden bij het secretariaat van Hobéon SKO. De ex-certificaathouder ontvangt van Hobéon SKO dan een aanmeldingsformulier voor het certificatieonderzoek re-certificering.

Naast het aanmeldingsformulier met pasfoto is voor re-certificering nodig:

 • een werkgeversverklaring over de laatste geldigheidsperiode van het certificaat;
 • een werkgeversverklaring over het jaar voorafgaande aan de aanvraag voor re-certificatie.

Voor kandidaten die als zelfstandige werkzaam zijn, geldt dat zij een uittreksel uit het Handelsregister moeten overleggen waaruit blijkt dat hij/zij gedurende de hierboven genoemde periode als zelfstandige was/is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • een door de kandidaat opgestelde schriftelijke rapportage van de praktijkervaring over het jaar voorafgaande aan de aanvraag voor re-certificatie. De eisen voor deze schriftelijke rapportage zijn overeenkomstig de eisen voor de praktijkrapportage die voor verlenging nodig is. Belangrijk is dat de praktijkrapportage door de kandidaat zelf en namens zijn werkgever(s) is ondertekend.
 • indien het laatste certificaat van de kandidaat recenter dan 4 jaar geleden uitgegeven is, dient de kandidaat eveneens schriftelijke rapportage van de praktijkervaring over die certificatieperiode te overleggen.

Tot het certificatie-onderzoek voor re-certificering behoort een mondelinge toetsing, vergelijkbaar met de mondelinge toetsing voor de initiële certificering. Duur van de mondelinge toetsing is 50 minuten. Het onderzoek wordt als regel twee keer per jaar uitgevoerd, gelijktijdig met de onderzoeken voor initiële certificering. Zie onder "Actueel" voor de data.

Downloads

Regelingen

Formulieren

Overig

Opleidingsinstellingen

Centrum voor Natuur & Techniek

T. 088 - 481 8888

E. info@cvnt.nl
I.  www.cvnt.nl

Opleidingen: 
Inspectie- en Keuringstechniek level 3 (I&K niveau 3)
Inspectie- en Keuringstechniek level 2 (I&K niveau 2)

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de datum ontvangst van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanmelding of aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen. Als binnen een termijn van 12 maanden door de kandidaat wederom een aanmelding voor hetzelfde product (initieel, verlenging of re-certificatie) wordt ingediend, zullen de kosten niet opnieuw in rekening worden gebracht.

SKK-Tarieven per 1 januari 2019

Examens en initiële certificatie (5 jaar) 
   
Initiële certificering incl. examens en registratie

€ 2.734,00

Herkansing
Beoordeling herziening praktijkverslag/scriptie

€ 764,00     

Mondeling certificatie-herexamen

€ 995,00

Verlengingen (5 jaar) 
Verlengingsonderzoek incl. registratie

€ 958,00

Recertificatie (5 jaar) 

Recertificatie-onderzoek, incl. registratie                                                                                                                   

€ 2.169,00             

Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

 

Kalender 2019

22 februari 2019                                 Sluitingsdatum indienen praktijkverslag/scriptie en aanmelding met vereiste documenten voor certificatie-examen/ certificatieonderzoek voorjaar 2019. Tevens sluitingsdatum voor indienen aanvraag herexamen(s).
19 april 2019 Uitslag beoordeling werkstukken voorjaar 2019
 21 en 22 mei  2019                    Mondelinge toetsing (examen) en certificatieonderzoek voorjaar 2019
 6 september 2019 Sluitingsdatum indienen praktijkverslag/scriptie en aanmelding met vereiste documenten voor certificatie-examen/ certificatieonderzoek najaar 2019. Tevens sluitingsdatum voor indienen aanvraag herexamen(s).
 1 november 2019  Uitslag beoordeling werkstukken najaar 2019
 26 en 27 november 2019 Mondeling toetsing (examen) en certificatieonderzoek najaar 2019

 

Certificatiecoördinatorhbe staand smal transparant

Certificatiecoördinator SKK
de heer ing. H.G. Benckhuijsen
t:  070-306 68 50
e: h.benckhuijsen@hobeon.nl

Kandidatenadministratie Hobéon SKO
t:  070-306 68 50
e: skk@hobeon.nl

Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Het College van Deskundigen SK, de Examencommissie SKK en de Certificatiecommissie SKK zijn via het secretariaat te bereiken.

Wilt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens of e-mail doorgeven? Doet u dat dan bij voorkeur via skk@hobeon.nl

Informatie aanvragen

Register Inspectie- en Keuringsdeskundigen

Laatste mutatie: 20 March 2019