Hoger Veiligheidskundigen

Kerndeskundigen, zoals hoger veiligheidskundigen, zijn verplicht een certificaat van vakbekwaamheid te tonen. Zo stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het arbeidsomstandighedenbesluit. Hobéon geeft deze certificaten van vakbekwaamheid op verzoek van dit ministerie af. Als hoger veiligheidskundige geeft u met dit certificaat aan over voldoende deskundigheid en ervaring op uw vakgebied te beschikken. De certificering legitimeert u om onder andere de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op de arbeidsomstandigheden te toetsen, waartoe bedrijven wettelijk zijn verplicht.

Certificatie-eisenRegisterDownloadsOpleidingsinstellingenVerklaring gelijkwaardigheidBij- en nascholingTarievenActueelExamensLinksCertificatiecoördinatorSafety Manager

 • Jarenlange ervaring
 • Hoogstaande kwaliteit
 • Persoonlijke aandacht
 • Gratis adviesgesprek

Direct informatie aanvragen

Certificatie-eisen

Voor (her)certificatie worden eisen gesteld aan:

 • vooropleiding (HBO werk- en denkniveau)
 • beroepsopleiding (diploma hogere veiligheidskunde)
 • werkervaring
 • compleet opgebouwd portfolio
 • bij- en nascholing

Downloads

Opleidingsinstellingen

Informatie volgt.

Verklaring gelijkwaardigheid

Voor het initiële certificatieonderzoek HVK is het vaststellen van de gelijkwaardigheid van de buitenlandse beroepsopleiding met een Nederlandse HVK-opleiding noodzakelijk.
Met het formulier Aanvraag gelijkwaardigheid beroepsopleiding België (pdf) kunt u ons verzoeken een onderzoek te starten naar gelijkwaardigheid van een Belgische opleiding.

Indien het beroepsopleidingen uit andere lidstaten van de EU betreft, verzoeken wij u contact met ons op te nemen

Het formulier stuurt of verzoek stuurt u naar:

Secretariaat Hobéon SKO 
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag
of naar e-mailadres j.boere@hobeon.nl

Bij- en nascholing

Voor een overzicht van de bij- en nascholingsactiviteiten voor Arbeidshygiënisten / Veiligheidskundigen / Arbeids- en Organisatiedeskundigen, kunt u het document hieronder openen.

Wilt u zich als organisatie ook profileren op deze webpagina "Bij- en nascholingsactiviteiten"? Download dan het aanvraagformulier Waarderingsonderzoek onder de kop 'downloads'. Het formulier dient u uit te printen, te waarmerken en met de gevraagde bewijsdocumenten per post of per e-mail op te sturen naar Hobéon SKO.

De eisen voor bij- en nascholing zijn te vinden onder downloads.

Tarieven 

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

Tarieven per 1 januari 2020

 

Tarieven voor de aanvraag van (her)certificatie
Aanvraag prijs certificaat
enkelvoudige certificatie:  
initiële aanvraag €    1.036,00
hercertificatie €    1.036,00
herexamen €    728,00
dubbel certificatie:  
initiële aanvraag € 1.403,00
hercertificatie € 1.403,00
herexamen €    896,00
drievoudige certificatie:  
initiële aanvraag € 2.019,00
hercertificatie € 2.019,00
herexamen

€ 1.318,00

 
pasje € 30,00

 Op het onderzoek waardering bij- en nascholingsactiviteiten is een kostendekkend tarief van toepassing.

 Activiteit Aantal dagdelen  Prijs
 Eendaags  1 of 2  € 210,00
 Korte meerdaags  3 t/m 10  € 331,00
 Lange meerdaags  >10  € 448,00

Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

Actueel

Intercollegiale toetsing

Onder druk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dienen (aankomende) certificaathouders (sinds 2016) invulling te geven aan intercollegiale toetsing. Dat betekent dat alle certificatie-aanvragers, dus voor zowel initiële aanvragen als hercertificatie, moeten aantonen dat zij deel hebben genomen aan intercollegiale toetsing (ICT). 

Waarom moet dit nu ineens? Omdat het in de wetgeving staat. Maar daarmee houden de eisen in de wetgeving met betrekking tot ICT ook meteen op. In de wetgeving is niet gedefinieerd hoe groot de ICT-groep moet zijn. Ook worden geen eisen gesteld aan de samenstelling van de ICT-groep. 

Wat wordt er nu verwacht van de certificatie-aanvrager met betrekking tot intercollegiale toetsing? In het portfolio moeten vier casus worden ingebracht die zijn besproken in een ICT-groep. In het sjabloon van het portfolio is ruimte om het verslag van de ICT bijeenkomst vast te leggen, maar het verslag mag ook als bijlage worden bijgevoegd bij het portfolio. Een verslag van de ICT bijeenkomst bevat een datum, plaats, deelnemers en een korte beschrijving van het besprokene (de mogelijke verbetervoorstellen met betrekking tot de casus).
Dus zorg er voor dat voor elke casus in het portfolio het volgende is ingevuld:

 • Alle leervragen.
 • Een verslag van de ICT bijeenkomst.
 • Alle verbeteracties.
 • Resultaat van de ondernomen acties.
 • De complete adviezen, rapporten, verslagen die bij de casus horen zijn bijgevoegd bij het portfolio.

Vul natuurlijk ook de andere categorieën (voorblad, compilatie en de matrix) in het sjabloon portfolio in.
Op deze wijze kan redelijk eenvoudig invulling worden gegeven aan de wettelijke verplichting tot het bijwonen van bijeenkomsten intercollegiale toetsing.

Examens

Onderstaande examendata zijn onder voorbehoud. Een examen kan op de aangegeven datum plaatsvinden indien er voldoende kandidaten zijn. Nieuwe examendata worden, zodra bekend, aan onderstaand overzicht toegevoegd.

Examendata:

 • 20 februari 2020
 • 04 maart 2020
 • 25 maart 2020
 • 01 april 2020
 • 10 april 2020
 • 24 april 2020
 • 11 mei 2020
 • 27 mei 2020

Links

Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde
i. www.veiligheidskunde.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
i. www.szw.nl

Certificatiecoördinator

pve staand smal transparant

De heer P. (Paul) van Embden
T: (070) 30 66 850 
E: p.vanembden@hobeon.nl

Secretariaat Hobéon SKO 
J.(Jacqueline) Boere

T:  (070) 306 68 50
E: j.boere@hobeon.nl of vao@hobeon.nl 

Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Wilt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens of 
e-mail doorgeven? 
Doet u dat dan bij voorkeur via vao@hobeon.nl.  

Aanvragen informatie

Register

Register Hoger Veiligheidskundigen

Laatste mutatie: 4 June 2020