Certificering van organisaties voor archeologisch onderzoek

U wilt de archeologische protocollen Inventariserend veldonderzoek, onderdelen ‘proefsleuven’ en/of ‘overig’, opgraven (land- en waterbodems) en archeologische begeleiding (waterbodems) uitvoeren? Hiervoor heeft uw organisatie een certificaat nodig. Zo onderscheidt uw bedrijf zich in de markt en waarborgt u kwaliteit. Hobéon treedt op als certificerende instelling van archeologisch onderzoek door bedrijven en gemeentes.

OmschrijvingOrganisaties met certificaatDownloadsBezwaarprocedureMeer informatie 

  • Hobéon is gespecialiseerd in kennisintensieve sectoren als archeologie
  • Hobéon beschikt over een groot netwerk
  • Zorgvuldige en onafhankelijke certificeringsprocedure
  • Vakinhoudelijk auditteam
  • Certificering draagt bij aan uw professionalisering
  • Bewijs van voldoen aan wettelijk verplichte eis tot certificering

Offerte aanvragen

Omschrijving certificaat archeologisch onderzoek

Hobéon is sinds 20 juni 2019 geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012 voor het uitvoeren van audits conform de BRL SIKB 4000 Archeologisch onderzoek, en alle bijbehorende  KNA Protocollen. Op 6 juli 2016 is Hobéon door het Ministerie van OCW aangewezen als ‘Certificerende Instelling’ (CI) in de archeologie. Wij hebben een licentieovereenkomst met de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, SIKB voor onze activiteiten als certificerende instelling en voor het behandelen van de aanvragen voor actortoetsing. 

We voeren de audits uit in teams met één auditor van Hobéon en één technisch expert (vakinhoudelijke auditor).De auditor van Hobéon heeft kennis van certificering, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering. En de technisch expert - een senior KNA-archeoloog heeft kennis van het vakgebied zelf. Hobéon zet hiervoor mensen in met de benodigde expertise, veel ervaring en een onafhankelijke positie in de Archeologische Monumentenzorg (AMz) . Op die manier borgen we de auditkwaliteit en zorgen we voor inhoudelijke meerwaarde voor uw organisatie.

BRL Archeologie

In de certificering van de archeologie zijn drie documenten normstellend: de Beoordelingsrichtlijn (BRL) SIKB 4000 Archeologie, de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en bijlage 4 van de BRL met de‘competentie-eisen aan actoren’. Het initiële certificatieonderzoek duurt gemiddeld een dag. Een certificaat is vier jaar geldig met ieder jaar een vervolgaudit.

Organisaties met certificaat voor archeologisch onderzoek (update 24/12/2019)

naam organisatie vestigingsplaats

kwaliteitsnorm BRL
SIKB 4000, versie 4
KNA Protocollen

afgiftedatum en vervaldatum
Antea Group Heerenveen en Oosterhout

certificaat:
Protocol 4003, IVO-O (landbodems)
en IVO-P 
Protocol 4004, Opgraven

23-11-2016
23-11-2020
Salisbury Archeologie b.v. Assen

certificaat:
Protocol 4001 Programma van Eisen
Protocol 4002 Bureauonderzoek
Protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek, 'proefsleuven' en onderdeel 'overig' (landbodems) 
Protocol 4004 Opgraven (landbodems)

23-12-2016
23-12-2020 

Gemeente Nijmegen
bureau Archeologie en 
bodemkwaliteit, Afdeling Stadsrealisatie Gemeente Nijmegen

Nijmegen

certificaat:
Protocol 4004 Opgraven (Landbodems)
Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant 'Proefsleuven' (landbodems)

18-05-2017 18–05-2021

Laagland Archeologie BV

 

Almelo

certificaat:
Protocol 4004 Opgraven (landbodems),
Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant ‘Proefsleuven’ en ‘Overig’ (landbodems)

29-5-2017
29-5-2021

Archol bv

 Leiden

certificaat:
Protocol 4001 Programma van Eisen (landbodems)
Protocol 4002 Bureauonderzoek (landbodems)
Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek IVO onderdelen Overig en Proefsleuven (landbodems)
Protocol 4004 Opgraven (landbodems)

24-5-2017
24-5-2021

Gemeente Zutphen
Team Archeologie

Zutphen

certificaat:
Protocol 4004 Opgraven (landbodems)
Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant 'Proefsleuven' (landbodems)

9-6-2017
9-6-2021

Transect

 
Utrecht 

certificaat:
Protocol 4001 Programma van Eisen, (landbodems), 
Protocol 4002 Bureauonderzoek (landbodems),
Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig (landbodems)
Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant 'Proefsleuven (landbodems)
Protocol 4004 Opgraven (landbodems) 

2-6-2017
2-6-2021
Centrum voor Archeologie (CAR)
Gemeente Amersfoort
 Amersfoort

KNA Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant ‘Proefsleuven‘ (landbodems)
Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant ‘Overig’ (landbodems)
KNA Protocol 4004 Opgraven (landbodems)
Protocol 4001 Programma van Eisen, (landbodems)

 

26-6-2017
29-6-2021

Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer,

Afdeling Archeologie, Natuur- en Milieueducatie

 Den Haag

certificaat:
Protocol 4001 Programma van Eisen, (landbodems)
Protocol 4002 Bureauonderzoek, (landbodems)
Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant ‘Overig’ (landbodems).
Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven‘ (landbodems)
Protocol 4004 Opgraven (landbodems) 

 

28-6-2017
28-6-2021

Gemeente Zwolle, Team Archeologie  Zwolle

certificaat:
Protocol 4001 Programma van Eisen, (landbodems)
Protocol 4002 Bureauonderzoek, (landbodems).
Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven‘ (landbodems)
Protocol 4004 Opgraven (landbodems)

 

19-6-2017
19-6- 2021

Gemeente Middelburg, Walcherse Archeologische Dienst

 Middelburg certificaat:
Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant ‘Proefsleuven‘ en ‘Overig’ (landbodems)
Protocol 4004 Opgraven (landbodems)
20-6-2017
20-6-2021

Archeologie Deventer

 Deventer

certificaat:
Protocol 4001 Programma van Eisen, (landbodems)
Protocol 4002 Bureauonderzoek, (landbodems)
Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant ‘Overig’ (landbodems)
Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven‘ (landbodems)
Protocol 4004 Opgraven (landbodems)

28-6-2017
28-6-2021
 

Gemeente Breda

Breda

certificaat :
Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant ‘Overig’ (landbodems)
Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven‘ (landbodems)
Protocol 4004 Opgraven (landbodems)

28-6-2017
28-6-2021

Archeologie Gemeente Rotterdam (BOOR)

Rotterdam

certificaat :
protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek, onderdeel ‘proefsleuven’ en onderdeel ‘overig’ (landbodems)
protocol 4004 Opgraven, (landbodems)
protocol 4103 en 4107 (waterbodems)

26-4-2017
26-4-2021

Gemeente Rijswijk
Bureau Monumentenzorg en Archeologie (BMA)

 Rijswijk

Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant ‘Proefsleuven‘ (landbodems)
Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant ‘Overig’ (landbodems)
Protocol 4004 Opgraven (landbodems)

11-7-2017
11-7-2018

 

Erfgoed Zeeland (SCEZ)

  Middelburg certificaat:
Protocol 4001 Programma van Eisen, (landbodems)
Protocol 4002 Bureauonderzoek, (landbodems)
Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, varianten ‘Overig’ en ‘Proefsleuven’ (landbodems) 
Protocol 4004 Opgraven (landbodems)
Protocol 4010 Depotbeheer
 

23-10-2017
23-10-2021

 

Gemeente Dordrecht
Vakteam Erfgoed
 

 Dordrecht

Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant ‘Proefsleuven‘ (landbodems) 
Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant ‘Overig’ (landbodems) 
Protocol 4004 Opgraven (landbodems)

 

20-9-2017
20-9-2021

Archeologenbureau Argo

Zaandam

Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, onderdeel overig
Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, onderdeel 'Proefsleuven
KNA Protocol 4004 Opgraven

11-07-2017
12-7-2021

Vestigia B.V.

Amersfoort

KNA Protocol 4001 Programma van Eisen
KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek
KNA Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, onderdeel ‘Overig’,
KNA Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, onderdeel ‘Proefsleuven’
KNA Protocol 4004 Opgraven
KNA Protocol 4103 en 4107 (waterbodems)

28-04-2017
29-04-2021

Archeoplan Eco

Delft

KNA Protocol 4006 Specialistisch Onderzoek

17 -12-2018
13-06-2022

Gemeente Arnhem, Erfgoed, Archeologie

Arnhem

KNA Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, onderdeel ‘Proefsleuven’
KNA Protocol 4004 Opgraven

24-06-2017
25-06-2021

Ex-Situ Archeologie B.V.

Zeist

KNA Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, onderdeel ‘Proefsleuven’
KNA Protocol 4004 Opgraven,

25-06-2017
26-06-2021

 BIAX Consult 

Zaandam

KNA Protocol 4006 Specialistisch Onderzoek (landbodems)

 

4 juni 2018
4 juni 2022

Buro de Brug

Amsterdam  KNA protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek, onderdeel overig (landbodems), certificaat onder voorbehoud 9 sept 2019
8 sept 2020

Downloads

 

Klachten- en bezwaarprocedure

Een aanvrager kan bezwaar aantekenen tegen de certificatiebeslissing. Een bezwaar is in deze context een verzoek aan Hobéon tot heroverweging van een op de aanvrager betrekking hebbende, door Hobéon genomen, certificatiebeslissing. In de certificatieovereenkomst treft u hiervan een korte beschrijving aan. Een uitgebreidere beschrijving kunt u opvragen bij Hobéon.

Meer informatie

bv staand smal transparant

Heeft u vragen over certificering van uw organisatie door Hobéon, neemt u dan gerust contact op met Boudewijn Verstegen via 070 30 66 800 of b.verstegen@hobeon.nl

Offerte aanvragen

Offertes voor certificering op basis van de BRL zijn altijd maatwerk. U geeft onder andere aan voor welke protocollen u een certificaat wilt halen, hoeveel vestigingen er zijn, of u ISO-9001 gecertificeerd bent en hoeveel actoren bij de organisatie werken. Op basis van het aanvraagformulier maken wij een offerte op maat. 

Offerte aanvragen