Arbeids- en Organisatiedeskundigen

Kerndeskundigen, zoals arbeids- & organisatiedeskundigen, zijn verplicht een certificaat van vakbekwaamheid te tonen. Zo stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Hobéon geeft deze certificaten van vakbekwaamheid op verzoek van dit ministerie af. Als A&O-deskundige geeft u met dit certificaat aan over voldoende deskundigheid en ervaring op uw vakgebied te beschikken. De certificering legitimeert u om onder andere de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op de arbeidsomstandigheden te toetsen, waartoe bedrijven wettelijk zijn verplicht.

Certificatie-eisenRegisterOpleidingsinstellingenDownloadsBij- en nascholingTarievenActueelExamensLinksCertificatiecoördinatorOccupational and Organisation Expert

 • Jarenlange ervaring
 • Gratis advisering op afspraak 
 • Hoogstaande kwaliteit
 • Persoonlijke aandacht 

Direct informatie aanvragen

Certificatie-eisen

Voor (her)certificatie worden eisen gesteld aan:

 • vooropleiding (HBO werk- en denkniveau)
 • beroepsopleiding (diploma arbeids- en Organisatiedeskundigen)
 • werkervaring
 • compleet opgebouwd portfolio
 • bij- en nascholingseisen

Downloads

Opleidingsinstellingen

Informatie volgt.

Bij- en nascholing

Voor een overzicht van de bij- en nascholingsactiviteiten voor Arbeidshygiënisten / Veiligheidskundigen / Arbeids- en Organisatiedeskundigen, kunt u het document hieronder openen.

Wilt u zich als organisatie ook profileren op deze webpagina "Bij- en nascholingsactiviteiten"? Download dan het aanvraagformulier Waarderingsonderzoek onder de kop 'downloads'. Het formulier dient u uit te printen, te waarmerken en met de gevraagde bewijsdocumenten per post of per e-mail op te sturen naar Hobéon SKO.

De eisen voor bij- en nascholing zijn te vinden onder downloads.

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

 

Tarieven voor de aanvraag van (her)certificatie per 1 januari 2020
Aanvraag prijs certificaat
Enkelvoudige certificatie:  
Initiële aanvraag € 1.036,-
Hercertificatie € 1.036,-
Herexamen € 728,-
Dubbel certificatie:  
Initiële aanvraag € 1.403,-
Hercertificatie € 1.403,-
Herexamen €   896,-
Drievoudige certificatie:  
Initiële aanvraag € 2.019,-
Hercertificatie € 2.019,-
Herexamen € 1.318-
 
Pasje € 30,00

Aanvragen die worden afgehandeld volgens de oude regeling worden eveneens gefactureerd tegen de tarieven van de oude regeling.

Op het onderzoek waardering bij- en nascholingsactiviteiten is een kostendekkend tarief van toepassing.

 Activiteit Aantal dagdelen  Prijs
 Eendaags  1 of 2  € 210,00
 Korte meerdaags  3 t/m 10  € 331,00
 Lange meerdaags  >10  € 448,00

Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

Actueel

27-7-2020 -Toetsing door gecertificeerd kerndeskundige

Inspectie SZW komt regelmatig toetsverklaringen (Rapportage Toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie, inclusief Plan van Aanpak) tegen waarbij het onduidelijk is wie de toetser (toetsing door een gecertificeerde (kern)deskundige) is, of deze toetser bevoegd is en met welk certificaat. Meer uniformiteit hierin zorgt voor meer transparantie en duidelijkheid hetgeen wenselijk is.

In een toetsverklaring moet duidelijk de volgende informatie over de toetser terug te vinden zijn.

 • Wie de toetser is, dus volledige naam vermelden.
 • Welk certificaat de toetser heeft (Arbeidshygienist, Hoger Veiligheidskundige en/of Arbeids- & Organisatiedeskundige).
 • De datum dat de toetsverklaring is ondertekend.
 • Het nummer van het certificaat van de toetser zoals dit terug te vinden is in het register bij Hobéon SKO.
 • Handtekening (paraaf) van de toetser.

Andere gegevens mogen natuurlijk worden toegevoegd zoals de naam van het bedrijf, e-mailadres, enz.
Tevens is een sjabloon van een voorblad toetsverklaring beschikbaar. Het sjabloon is geen verplichting maar geeft wel meer duidelijkheid. Bovenstaande werkwijze schept o.i. ook meer vertrouwen bij uw opdrachtgever.

 

Intercollegiale toetsing

Onder druk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dienen (aankomende) certificaathouders (sinds 2016) invulling te geven aan intercollegiale toetsing. Dat betekent dat alle certificatie-aanvragers, dus voor zowel initiële aanvragen als hercertificatie, moeten aantonen dat zij deel hebben genomen aan intercollegiale toetsing (ICT). 

Waarom moet dit nu ineens? Omdat het in de wetgeving staat. Maar daarmee houden de eisen in de wetgeving met betrekking tot ICT ook meteen op. In de wetgeving is niet gedefinieerd hoe groot de ICT-groep moet zijn. Ook worden geen eisen gesteld aan de samenstelling van de ICT-groep. 

Wat wordt er nu verwacht van de certificatie-aanvrager met betrekking tot intercollegiale toetsing? In het portfolio moeten vier casus worden ingebracht die zijn besproken in een ICT-groep. In het sjabloon van het portfolio is ruimte om het verslag van de ICT bijeenkomst vast te leggen, maar het verslag mag ook als bijlage worden bijgevoegd bij het portfolio. Een verslag van de ICT bijeenkomst bevat een datum, plaats, deelnemers en een korte beschrijving van het besprokene (de mogelijke verbetervoorstellen met betrekking tot de casus).
Dus zorg er voor dat voor elke casus in het portfolio het volgende is ingevuld:

 • Alle leervragen.
 • Een verslag van de ICT bijeenkomst.
 • Alle verbeteracties.
 • Resultaat van de ondernomen acties.
 • De complete adviezen, rapporten, verslagen die bij de casus horen zijn bijgevoegd bij het portfolio.

Vul natuurlijk ook de andere categorieën (voorblad, compilatie en de matrix) in het sjabloon portfolio in.
Op deze wijze kan redelijk eenvoudig invulling worden gegeven aan de wettelijke verplichting tot het bijwonen van bijeenkomsten intercollegiale toetsing.

Examens

In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus bieden wij de mogelijkheid aan om de examens voor de schema's Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist en Arbeids- en Organisatiedeskundige via Microsoft Teams af te nemen. Hierdoor is de planning van de examens flexibeler en kunnen wij sneller examens organiseren. 

Examens worden gepland in overleg met de kandidaten; als er meerdere kandidaten op een dagdeel beschikbaar zijn, dan kan het examen plaatsvinden. 

Links

Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen
Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
i. www.szw.nl

Certificatiecoördinator

pve staand smal transparant

De heer P. (Paul) van Embden
T: (070) 30 66 850 
E: p.vanembden@hobeon.nl

Secretariaat Hobéon SKO 
J.(Jacqueline) Boere

T:  (070) 306 68 50
E: j.boere@hobeon.nl of vao@hobeon.nl 

Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Wilt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens of 
e-mail doorgeven? 
Doet u dat dan bij voorkeur via vao@hobeon.nl.  

Aanvragen informatieRegister Arbeids- en Organisatiedeskundigen

Laatste mutatie: 29 October 2020