Over Hobéon

Hobéon vindt zijn oorsprong in het hoger beroepsonderwijs. Het bureau is eind 1991 opgericht vanuit de toenmalige Vereniging van Hogescholen.

Hobéon is lid van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA) en aangesloten bij European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).

Daar waar Hobéon de kwaliteit van anderen beoordeelt, is het ook belangrijk dat Hobéon zelf op kwaliteit wordt beoordeeld. Hobéon heeft haar interne kwaliteitssysteem, volgens de norm ISO 9001:2015, opgesteld om met name te kunnen waarborgen dat de uitgevoerde werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende rapportages te allen tijde voldoen aan de kwaliteitseisen die daaraan worden gesteld.
Het Hobéon kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd op basis van de norm ISO 9001:2015.
Het kwaliteitshandboek van Hobéon kunt u via de onderstaande link raadplegen: Kwaliteitshandboek - versie augustus 2017  (pdf)

Directieverklaring: De directie draagt -vanuit de volle overtuiging dat kwaliteit van de dienstverlening en de totstandkoming daarvan belangrijk is voor de klanttevredenheid en continuïteit van de organisatie- de verantwoordelijkheid om een kwaliteitscultuur binnen Hobéon te stimuleren, daarin een voorbeeldrol te vervullen en daarvoor de vereiste methodieken, instrumenten en rollen te installeren die nodig zijn om de kwaliteit te borgen.
Zij nodigt alle klanten, samenwerkingspartners en medewerkers uit om feedback te geven op de uitvoering van werkzaamheden en suggesties te doen voor verbetering. Daar waar Hobéon de kwaliteit van anderen beoordeelt, is het ook belangrijk dat Hobéon zelf op kwaliteit wordt beoordeeld.
Hobéon en Hobéon SKO voeren een proactief beleid om haar onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij het beoordelen van opleidingsinstellingen, het uitvoeren van certificatie en het uitvoeren van adviesopdrachten te kunnen waarborgen. Periodieke toetsing van de organisatie, directie en medewerkers op dit aspect vormen een aanspreekbaar onderdeel van de bedrijfsvoering. De handelswijze met betrekking tot onpartijdigheid, onafhankelijkheid en mogelijke belangenverstrengeling van Hobéon en Hobéon SKO zijn vastgelegd in procedures. Hierdoor is de objectiviteit gewaarborgd en worden mogelijke belangenverstrengelingen voortijdig door de directie gesignaleerd en voorkomen. Alleen de intrinsieke motivatie en wil om voortdurend de goede dingen te doen en deze goed en duurzaam te doen maakt kwaliteit een levend begrip.

Hobéon is ingeschreven in het ‘Kwaliteitsregister Organisatieadvies’, van Lloyd’s Register Quality Assurance.

Hobéon SKO is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Onze medewerkers zijn professionals en zetten zich op alle niveaus in als kennispartner, van organisatie tot individu, van opleiding tot bestuur. Ons bureau bestaat uit een bont gezelschap van professionals uit meerdere disciplines. Bij ons vindt u zowel de taalwetenschapper als de bedrijfskundige, de onderwijsmanager en de ondernemer, maar ook de voormalig bankier, de onderwijsjurist en de politicoloog. Een groot aantal adviseurs van Hobéon is als lead auditor ingeschreven in het International Register of Certificated Auditors (IRCA). 

Wij willen hier maar mee zeggen hoe divers ons bureau is opgebouwd. Maar wat al deze mensen gemeenschappelijk hebben is hun arbeidsplezier en gevoel voor humor. Dat maakt ons bureau niet alleen tot een erkende partner voor kennisintensieve bedrijven en instellingen, maar ook tot een prettige arbeidsgemeenschap om mee samen te werken.
 

Organigram

organigram 2013 tbv ciio