Voortgezet onderwijs

Scholen en bedrijven hebben elkaar nodig om de vraag naar en het aanbod van opleidingen op elkaar af te stemmen. De samenwerking tussen het bedrijfsleven en het primair, voortgezet en middelbaar- en hoger beroepsonderwijs is van groot belang om een goede doorstroming te realiseren.

 Hobéon biedt u hiervoor de volgende diensten aan:

 • Governance

  Ieder schoolbestuur heeft de behoefte om de verhouding tussen centrale directie/ College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT) te expliciteren. Helderheid over de governancestructuur, de wet- en regelgeving en onderlinge verhouding tussen deze elementen is essentieel. Met behulp van een quick scan, risico-analyse  en advisering kan Hobéon schoolbesturen hierin behulpzaam zijn.

 • Kwaliteitsaudits

  De kwaliteitsaudit is een even effectief als simpel inzetbaar maatwerkinstrument. Het doel van de kwaliteitsaudit is het beoordelen en verbeteren van de onderwijspraktijk van een school of van een specifiek team in het voortgezet- of beroepsonderwijs. Het kan tevens worden ingezet als onderdeel van de PDCA-cyclus en ter voorbereiding op een bezoek van de Inspectie. De kwaliteitsaudit helpt de school haar eigen 'blinde vlekken' te ontdekken en te corrigeren.

  Lees de testimonials van
  de heer drs. ing. R. Oranje, directeur Zuid-West College Den Haag
  ''De kwaliteitsaudit biedt concrete aanknopingspunten voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de samenwerking in een docententeam."

  de heer dr. ing. J. van Moolenbroek, directeur Waterings Veld College Den Haag
  ''Het docentteam heeft de gemeenschappelijke terugkoppeling van het auditteam zeer gewaardeerd.''

 • Trainen en certificeren van auditoren in het onderwijs

  Een interne (kwaliteits) audit is een goed instrument voor diagnose en verbetering van uw organisatie. Om als auditor deel te kunnen nemen aan het panel dat de kwaliteit van bepaalde aspecten van het onderwijs toetst, ligt training voor de hand. Hobéon biedt in samenspraak met u die training aan.  Om de geëigende competenties te ontwikkelen en te onderhouden heeft Hobéon daarnaast een persoonscertificeringsschema 'Auditoren in het onderwijs' uitgewerkt naar 'interne auditoren'. Op deze wijze waarborgt u dat auditoren aantoonbaar competent zijn.

 • Duurzaamheid

  Onze dienstverlening op het gebied van duurzaamheid richt zich op profileringsvraagstukken, de integratie van duurzaamheid in het onderwijs en de professionalisering van docenten. Dit doen we door middel van advies, training en certificering met behulp van het AISHE-instrument

 • Ketenreview

  De samenwerking tussen het bedrijfsleven, het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs vertoont nog weleens haperingen. Met de ketenreview bekijken wij op gestructureerde wijze de samenwerking tussen bedrijfsleven, koepelorganisaties en het onderwijs om deze vervolgens te optimaliseren en de continuïteit ervan zeker te stellen. 

 • Samen Opleiden

  Het opleiden van leraren op de (toekomstige) werkplek, wordt gezien als een nieuwe opleidingsroute van de lerarenopleiding. Deze opleidingsroute houdt in dat een aanzienlijk gedeelte van het cur­riculum van de opleiding wordt verschoven van de hogeschool/universiteit naar een school voor voortgezet of primair onderwijs.
  De audit in het kader van Samen Opleiden is bedoeld voor opleidingsscholen die de kwaliteit van hun werkwijze willen laten toetsen en verder willen ontwikkelen.
  Bij een audit bepaalt een panel van deskundigen of de opleidingsschool voldoet aan gestelde criteria. Hierbij benut het panel het Zelfevaluatiekader (ZEK) Samen Opleiden dat is gebaseerd op de NVAO criteria of een door de opleidingsschool verkozen toetsingskader.

  Hobéon onderhoudt ook contact met het steunpuntopleidingsscholen po/vo over de versterking (van de kwaliteit) van de onderlinge samenwerking in de opleidingsscholen.

 

Ook met profileringsvraagstukken en voor de ontwikkeling van kwaliteitssystemen kunt u bij Hobéon terecht.

Contact

Voor meer informatie over de rol die Hobéon kan spelen bij vraagstukken in het voortgezet onderwijs, kunt u contact opnemen met Ruud van der Herberg via (070) 30 66 800.