Verkorte beschrijving bezwaar- en beroepsprocedure
Hobéon SKO

Definitie van bezwaar en beroep

Voor de certificatiesystemen waarvoor een ministeriele aanwijzing van toepassing is, geldt dat t.a.v. bezwaar- en beroepszaken de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) van toepassing is. De hierbij te hanteren procedure is in extenso neergelegd in betreffende hoofdstukken 6 tot en met 8 van de Awb. I

Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen tegen een door Hobéon SKO genomen besluit. Een bezwaar is in deze context een verzoek tot heroverweging van een door Hobéon SKO aan de belanghebbende schriftelijk bekendgemaakte beslissing. De afhandeling van een beroep via een privaatrechtelijke procedure wordt hier verder niet beschreven.

Melding van het bezwaar

Een medewerker van Hobéon SKO neemt kennis van het schriftelijk bezwaar en bevestigt binnen vijf werkdagen de ontvangst. Daarbij is de volgende informatie noodzakelijk:

  • uw NAW gegevens, telefoonnummer en/of e-mail adres
  • het schema waar uw bezwaar betrekking op heeft,
  • de strekking van de uitspraak, besluit of beslissing met referentie naar het achterliggende document;
  • een korte beschrijving waarom u het niet eens bent met de uitspraak, besluit of beslissing.

Registreren van het bezwaar

De kwaliteitscoördinator registreert het bezwaar.

Hoor en wederhoor

Hobéon SKO biedt gelegenheid tot het horen van de klager/belanghebbende. Van het horen wordt afgezien indien het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk of ongegrond is, inmiddels aan het bezwaar is tegemoetgekomen, of indien belanghebbende verklaart hiervan geen gebruik te maken. De hoorcommissie overtuigt zich of bij de totstandkoming van het besluit de juiste procedures gevolgd zijn, neemt kennis van de argumenten van klager/ belanghebbende en van die van verweerder in elkaars aanwezigheid. Indien de hoorzitting tot nieuwe gezichtspunten leidt, dan wordt dit aan alle betrokkenen medegedeeld. 

Informeren klant

Hobéon SKO informeert de belanghebbende na het formuleren van een beslissing schriftelijk over het standpunt van Hobéon SKO  De volledige bezwaarprocedure is op te vragen bij Hobéon SKO : infosko@hobeon.nl