Schoolleiders Primair Onderwijs

Hieronder vindt u informatie over het schema Schoolleiders Primair Onderwijs. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met de kandidatenadministratie van Hobéon SKO via (070) 30 66 850 of idw@hobeon.nl.


 • Introductie

  In Cao-afspraken is registratie voor schoolleiders in de A- en D-schalen verplicht gesteld. Schoolleiders hebben tot 1 januari 2018 de tijd om aan de registratiecriteria te voldoen. Er zijn verschillende manieren om toe te kunnen treden tot het register van schoolleiders. Eén daarvan is Individuele Diplomawaardering. Deze vorm van persoonscertificering wordt uitgevoerd door Hobéon SKO en leidt – bij een positieve waardering – tot een certificaat dat kan worden aangeboden aan het Schoolleidersregister PO, die de houder van het certificaat opneemt in het register PO.

  De regeling is bedoeld voor een beperkte doelgroep. Zij focust zich op behaalde diploma’s en honoreert de inspanningen van de kandidaten op het gebied van opleidingen.

 • Certificatie-eisen

  Voor toetreding tot het Schoolleidersregister PO moet de kandidaat aantonen te voldoen aan de vijf basiskwalificaties uit het toetsingskader. De vijf basiskwalificaties betreffen:

  1. Visiegestuurd functioneren
  De schoolleider geeft leiding aan het ontwikkelen en concretiseren van een gezamenlijke visie op onderwijs en draagt deze visie uit teneinde onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren.

  2. In relatie staan tot de omgeving
  De schoolleider anticipeert op ontwikkelingen in de omgeving en beïnvloedt deze doelbewust vanuit ondernemerschap, teneinde onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren. Onder omgeving verstaan we bestuur, weten regelgeving, ouders, maatschappelijke omgeving en andere relevante organisaties.

  3. Vanuit onderwijskundige gerichtheid de onderwijsorganisatie vormgeven c.q. gerichtheid op primair proces
  De schoolleider geeft in dialoog met medewerkers vorm aan organisatiekenmerken vanuit kennis van hun onderlinge samenhang en met het oog op het optimaliseren van de leerlingenresultaten in een brede context. Onder organisatiekenmerken verstaan we structuur, cultuur, onderwijsorganisatie, personeel en faciliteiten.

  4. Strategieën beheersen die samenwerken, leren en onderzoeken stimuleren
  De schoolleider hanteert leiderschapsstrategieën die gericht zijn op het bevorderen van samenwerking, leren van leraren en onderzoek op alle niveaus binnen de organisatie teneinde de school- en onderwijsontwikkeling te bevorderen. Vormen van leiderschap die samenwerking, leren en onderzoek bevorderen zijn transformatief, moreel, inspirerend, onderzoeksmatig en gedeeld leiderschap.

  5. In staat zijn tot hogere orde denken
  De schoolleider analyseert zaken diepgaand op basis van adequate informatieverzameling en vanuit alternatieve denkmodellen, en brengt ze in verband met alle factoren in de bredere organisatie die een rol spelen bij het leren van leerlingen.

  De specificatie van de beroepsstandaard staan vermeld in het document 'Beroepsstandaard Professionele Schoolleiders' (pdf).

 • Aanmeldprocedure

  De schoolleider die zich via Individuele Diplomawaardering wil laten registreren, kan zich aanmelden bij Hobéon via onderstaand online contactformulier. Vervolgens nemen wij (telefonisch of per e-mail) contact met u op om vast te stellen of het voor u zinvol en haalbaar is om op te gaan voor Individuele Diplomawaardering ter verkrijging van een positief certificeringsbesluit.

  > Contactformulier Individuele Diplomawaardering

 • Samenstelling dossier

  Heeft u, op basis van de Scan Individuele Diplomawaardering, vastgesteld dat een IDW-traject voor u positief resultaat zal opleveren, dan kunt u vervolgens uw dossier samenstellen en inleveren. In dit dossier zijn opgenomen:

  • CV met personalia, cursussen en werkervaringen die toezien op schoolleiderschap. De kandidaat sorteert de geleverde informatie zoveel mogelijk naar de vijf basiskwalificaties. Hiervoor gebruikt de kandidaat het ‘Format dossier schoolleiders PO’ (aangeleverd door Hobéon SKO).
  • De kandidaat geeft in een korte zelfreflectie aan welke en in welke mate de aangeleverde informatie toeziet op de vijf basiskwalificaties. Tevens geeft de kandidaat aan op welke dimensies verdere ontwikkeling relevant is in zijn/haar geval.
  • De kandidaat voegt aan het dossier ook kopieën van de behaalde relevante diploma’s toe, evenals eventuele appendices.

  Het dossier wordt per e-mail of WeTransfer ingediend bij Hobéon via idw@hobeon.nl

 • Beoordelingsprocedure en resultaat

  Aan de hand van het toetsingskader ‘Vijf basiskwalificaties van de beroepsstandaard’ (pdf) en de verdere uitwerking daarvan in deelcompetenties en performances wordt het aangeleverde materiaal beoordeeld.

  Naar aanleiding van de ingeleverde documentatie houdt een expert-schoolleider met de kandidaat een verificatie-interview gericht op de validiteit van het dossier.

  Mogelijke uitkomsten

  Positief
  Kandidaten die positief worden beoordeeld voor het schoolleiderschap o.b.v. Individuele Diplomawaardering ontvangen van Hobéon sKO een certificaat waarmee zij zich bij het Schoolleidersregister kunnen laten registeren.

  Nadere informatie noodzakelijk
  In sommige gevallen leidt de beoordeling tot het opvragen van een nadere toelichting en/of informatie waarna alsnog een positief besluit kan worden genomen.

  Negatief
  In het geval de uitkomst negatief is, wordt de ‘gap’ tussen de aangeleverde informatie en de beroepsstandaard in beeld gebracht. De uitkomst levert ontwikkelingsgerichte informatie op die de grondslag kan vormen bij een hernieuwde registratie.

  In geval van een negatieve uitkomst kan de kandidaat binnen de herregistratietermijn van 4 jaar zich alsnog voor registratie kwalificeren door middel van:

  1. Aanvullende bewijzen of bewijsstukken die aantonen dat hij/zij de geconstateerde ‘gap’ heeft gedicht;
  2. Een korte reflectie van de kandidaat op de wijze waarop hij/zij aan de hand van de 'fit-gap' analyse zich heeft ontwikkeld;
  3. Een verificatie-interview over de punten 1. en 2. met een expert-schoolleider.
 • Tarieven

  Met informatief en ordentelijk (via het verstrekte Format Dossier Schoolleiders PO’) aangeleverd materiaal bedragen de kosten voor het uitvoeren van de Individuele Diplomawaardering € 1.250,- (excl. btw).

  Inbegrepen in dit bedrag is informatievoorziening aan kandidaten, eventueel in groepsverband, en (telefonische) coaching bij de samenstelling van het dossier.

  In het geval van een negatieve uitkomst kost de herkansing € 625,- (excl. btw).

 • Certificatiecoördinator

  Certificatiecoördinator IDSPO
  De heer drs. W. de Vries
  T: (070) 30 66 850
  E: w.devries@hobeon.nl

  Secretariaat Hobéon SKO 
  T:  (070) 306 68 50
  E: idw@hobeon.nl 

  Adres
  Hobéon SKO
  Lange Voorhout 14
  2514 ED Den Haag

  Wilt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens of e-mail doorgeven? Doet u dat dan bij voorkeur via idw@hobeon.nl