Inspectie- en keuringsdeskundigen

Hieronder vindt u informatie over het schema Inspectie- en keuringsdeskundigen. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met de kandidatenadministratie van Hobéon SKO via (070) 30 66 850 of skk@hobeon.nl

Laatste update 02-06-2017


 • Introductie

  Bij Hobéon SKO is het certificatiesysteem SKK operationeel voor de certificatie van Inspecteurs en Keuringsdeskundigen op de niveaus 2 (MBO-niveau) en 3 (HBO/universitair niveau). Certificaathouders I&K zijn veelal werkzaam bij zogeheten Notified Bodies, User Inspectorates (keuringsdiensten van gebruikers) of gespecialiseerde inspectiebedrijven - in industriesectoren zoals (petro)chemische industrie, energieproductiebedrijven, off-shore, distributiebedrijven van brandstoffen (pijpleidingen, opslagtanks), staalconstructiebedrijven, ketel- en apparatenbouw.

 • Aanmeldprocedure certificatieonderzoek initiële certificering

  Kandidaten die deel willen nemen aan een certificatieonderzoek (certificatie-examen) dienen zich aan te melden door middel van het opsturen naar Hobéon SKO van: 

  • een ingevuld aanmeldingsformulier certificatieonderzoek. Gebruik het door SKO verstrekte op naam gestelde blauwe formulier. Indien u dit niet (meer) bezit dient u met ons contact op te nemen waarna wij u een formulier zullen toesturen.
  • actuele werkgeversverklaring over de werkervaring. Een model hiervoor is te vinden onder downloads.
  • praktijkverslag (niveau 2) c.q scriptie (niveau 3) in drievoud. Zie ook Opstellen praktijkverslag of scriptie SKK 
  • door de begeleider ingevuld "Beoordelingsformulier Praktijkverslag" (form skk-02a) c.q. "Beoordelingsformulier Scriptie" (form skk-02b) in drievoud. Deze formulieren vind u onder downloads.
  • kopieën van diploma's vooropleiding.
  • getuigschrift gevolgde cursus I&K, (niet ouder dan 3 jaar!).

  Kandidaten die zich aanmelden voor herkansing moeten in ieder geval een nieuw ondertekend aanmeldingsformulier en een nieuwe recente werkgeversverklaring indienen.

  Meer informatie?
  Indien u nog specifieke vragen heeft over de certificatie-eisen of over de certificatieprocedure kunt u dit bij voorkeur doen via skk@hobeon.nl

 • Aanmeldprocedure certificatieonderzoek verlenging certificering en re-certificering

  Aanvragen verlenging

  Een SKK certificaat kan worden verlengd tot uiterlijk 6 maanden na afloop van de geldigheid van dat certificaat. Let op: na deze periode kan geen reguliere verlenging meer worden aangevraagd maar moet re-certificering worden aangevraagd.

  Voor verlenging dient de certificaathouder zich aan te melden bij Hobéon SKO. Als regel ontvangt de certificaathouder tijdig een kennisgeving en een aanmeldingsformulier.
  Naast het aanmeldingsformulier met pasfoto is voor verlenging nodig:

  • Ervaringsverklaring(en) over de afgelopen certificatieperiode van vijf jaren met werkzaamheden in het betreffende werkgebied.
  • Schriftelijke rapportage over de praktijkervaring

  Op de pagina downloads vindt u een model voor de werkgeversverklaring en aandachtspunten voor de rapportage over de praktijkervaring.
  Zelfstandigen dienen in plaats van een werkgeversverklaring één of meerdere verklaringen van opdrachtgevers in te sturen, als mede een actueel uittreksel van het handelsregister van de KvK.

  Re-certificering
  Een ex-certificaathouder kan re-certificering aanvragen. Als een SKK certificaat nog geldig is of minder dan 6 maanden verlopen is kan verlenging van certificatie worden aangevraagd. Op het moment van de aanmelding voor re-certificering dient u weer één jaar als inspectie- en keuringsdeskundige werkzaam te zijn.
  Re-certificering dient aangevraagd te worden bij het secretariaat van Hobéon SKO. De ex-certificaathouder ontvangt van Hobéon SKO dan een aanmeldingsformulier voor het certificatieonderzoek re-certificering.

  Naast het aanmeldingsformulier met pasfoto is voor re-certificering nodig:

  • een werkgeversverklaring over de laatste geldigheidsperiode van het certificaat;
  • een werkgeversverklaring over het jaar voorafgaande aan de aanvraag voor re-certificatie.

  Voor kandidaten die als zelfstandige werkzaam zijn, geldt dat zij een uittreksel uit het Handelsregister moeten overleggen waaruit blijkt dat hij/zij gedurende de hierboven genoemde periode als zelfstandige was/is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

  • een door de kandidaat opgestelde schriftelijke rapportage van de praktijkervaring over het jaar voorafgaande aan de aanvraag voor re-certificatie. De eisen voor deze schriftelijke rapportage zijn overeenkomstig de eisen voor de praktijkrapportage die voor verlenging nodig is. Belangrijk is dat de praktijkrapportage door de kandidaat zelf en namens zijn werkgever(s) is ondertekend.
  • indien het laatste certificaat van de kandidaat recenter dan 4 jaar geleden uitgegeven is, dient de kandidaat eveneens schriftelijke rapportage van de praktijkervaring over die certificatieperiode te overleggen.
  • een opgave van genoten bij- en nascholing op het vakgebied. Bewijzen hiervan moeten zijn bijgevoegd.

  Tot het certificatie-onderzoek voor re-certificering behoort een mondelinge toetsing, vergelijkbaar met mondeling examen voor initiële certificering. Duur van de mondelinge toetsing is 50 minuten. Het onderzoek wordt als regel twee keer per jaar uitgevoerd, gelijktijdig met de onderzoeken voor initiële certificering. Zie onder Actueel voor de data.

 • Certificatie eisen

  De volledige certificatiecriteria voor de certificaten 'Inspectie- en Keuringsdeskundige' zijn vastgelegd in de Regelingen SKK (te vinden onder downloads). Een toelichting voor het opstellen van een werkstuk vindt u onder Downloads.

 • Downloads
 • Opleidingsinstellingen

  Centrum voor Natuur & Techniek
  Bezoekadres: 
  Koningsbergerstraat 9
  3531 AJ Utrecht

  Postadres:
  Postbus 182
  3500 AD Utrecht

  t. 088 - 481 8888
  e. info@cvnt.nl
  i.  www.cvnt.nl

  Opleidingen: 
  Inspectie- en Keuringstechniek level 3 (I&K niveau 3)
  Inspectie- en Keuringstechniek level 2 (I&K niveau 2)

 • Tarieven

  De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de datum ontvangst van de betreffende aanvraag.

  Bij het annuleren van een aanmelding of aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen. Als binnen een termijn van 12 maanden door de kandidaat wederom een aanmelding voor hetzelfde product (initieel, verlenging of re-certificatie) wordt ingediend, zullen de kosten niet opnieuw in rekening worden gebracht.

  SKK-Tarieven per 1 januari 2017

  Examens en initiële certificatie (5 jaar) 
     
  Initiële certificering incl. examens en registratie

  € 2.610,00

  Herkansing
  Beoordeling herziening praktijkverslag/scriptie

  € 730,00

  Mondeling certificatie-herexamen

  € 950,00

  Verlengingen (5 jaar) 
  Verlengingsonderzoek incl. registratie

  € 915,00

  Recertificatie (5 jaar) 

  Recertificatie-onderzoek, incl. registratie

  € 2.070,00

  Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

   

 • Actueel

  De actuele versie van de Hobéon SKO Regelingen SKK versie 12.1. Deze is te vinden onder downloads.

  Kalender

  28 februari 2017

   

  21 april 2017

  23 en 24 mei 2017

  Sluitingsdatum indienen praktijkverslag/scriptie en aanmelding met vereiste documenten voor certificatie-examen/ certificatieonderzoek voorjaar 2017. Tevens sluitingsdatum voor indienen aanvraag herexamen(s).

  Uitslag beoordeling werkstukken voorjaar 2017

  Mondelinge toetsing (examen) en certificatieonderzoek voorjaar 2017

  1 september 2017

   

  03 november 2017

  12 en 13 december 2017

  Sluitingsdatum indienen praktijkverslag/scriptie en aanmelding met vereiste documenten voor certificatie-examen/ certificatieonderzoek najaar 2017. Tevens sluitingsdatum voor indienen aanvraag herexamen(s).

  Uitslag beoordeling werkstukken najaar 2017

  Mondelinge toetsing (examen) en certificatieonderzoek najaar 2017

 • Links

  Verwante organisaties

  Nederlands Instituut voor Lastechniek
  i. www.nil.nl

 • Certificatiecoördinator

  Certificatiecoördinator SKK
  Ing. H.G. Benckhuijsen
  t:  070-306 68 50
  e: h.benckhuijsen@hobeon.nl

  Secretariaat Hobéon SKO
  t:  070-306 68 50
  e: skk@hobeon.nl

  Adres
  Hobéon SKO
  Lange Voorhout 14
  2514 ED Den Haag

  Het College van Deskundigen SK en de Certificatiecommissie SKK zijn via het secretariaat te bereiken.

  Wilt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens of e-mail doorgeven? Doet u dat dan bij voorkeur via skk@hobeon.nlRegister Inspectie- en keuringsdeskundigen

Laatste mutatie datum: 28 juni 2017

Enter a (part of the) name
laden...