Auditoren in het onderwijs

Onderwijsorganisaties kunnen veel van zichzelf leren door de aandacht naar binnen te richten. Continue verbetering is in iedere organisatie aanwezig. Auditen is, wanneer dit goed wordt toegepast, een uitstekend middel voor de organisatie om te leren en te verbeteren.

Momenteel certificeert Hobéon voor een aantal onderwerpen:

 • Auditor kwaliteit en kwaliteitszorg in het mbo (in het kader van het Kwaliteitsnetwerk mbo)
 • Auditor Onderwijsprocessen in het mbo (interne audits)
 • Auditor Onderwijsprocessen in het hbo (interne audits)

 • Introductie

  Sinds 2012 worden auditoren in het onderwijs geacht in het bezit te zijn van een certificaat om deel te nemen aan het panel dat de kwaliteit van bepaalde aspecten van het onderwijs toetst.

  Interne audits worden gebruikt als instrument voor diagnose en verbetering. Een auditor Kwaliteitszorg voert audits uit waarbij hij/zij controleert of er in de praktijk wordt gewerkt volgens de procedures, werkinstructies en voorschriften van kwaliteitszorgsystemen. Een auditor Onderwijsprocessen heeft een focus op interne audits.
  Middels een certificatiesysteem toont een gecertificeerd persoon aan vakbekwaam te zijn op het gebied van kwaliteitszorg. Aan die vakbekwaamheid worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Om die reden heeft Hobéon een systeem ontwikkeld voor persoonscertificering van auditoren en zijn er op 3 niveaus specifieke competentieprofielen ontwikkeld:

  • Auditor niveau 1 (beginnend auditor, heeft basisopleiding en heeft deelgenomen aan audits in het domein)
  • Auditor niveau 2 (ervaren auditor, heeft basisopleiding en heeft als taakvolwassen auditor ruime ervaring op het gebied van auditen in het domein)
  • Lead auditor (ervaren auditor, heeft als taakvolwassen auditor ruime ervaring op het gebied van auditen in het domein, inclusief het leiding geven aan auditteams)

  Een gecertificeerd persoon is aantoonbaar vakbekwaam op een specifiek gebied voor een periode van drie jaar.

 • Eisen voor certificatie

  Initiële certificatie

  Het proces voor initiële certificatie bestaat voor de kandidaat uit de volgende stappen:

  1. Aanmelden voor het certificatie-onderzoek bij Hobéon SKO

  2. Inleveren van het ondertekende aanvraagformulier bij Hobéon SKO

  3. Verzamelen van de vereiste bewijsstukken

  4. Inleveren van het beoordelingsdossier bij Hobéon SKO.
  Het beoordelingsdossier dient digitaal te worden ingeleverd. Indien met losse bestanden wordt gewerkt, dient u de namen van de documenten m.b.v. nummering (meerdere niveaus) overzichtelijk te maken.

  5. Ontvankelijkheidsonderzoek van het dossier door Hobéon SKO. De certificatiecoördinator controleert of het ingeleverde dossier alle vereiste elementen bevat en of de kandidaat vanuit de vereiste rollen heeft gerapporteerd. Ook controleert hij of het dossier zodanig is opgebouwd dat de kandidaat vanuit de gestelde eisen aangeeft en onderbouwt op welke wijze hij daaraan voldoet. Indien noodzakelijk, geeft de certificatiecoördinator aan welke zaken de kandidaat nog dient aan te leveren om het dossier beoordeelbaar te maken.

  6. Betaling van de factuur.
  Na het ontvankelijkheidsonderzoek wordt een factuur opgemaakt en aan de kandidaat of aan zijn werkgever verzonden. Betaling van de factuur is een voorwaarde om toegelaten te worden tot stap 7.

  7. Certificatieonderzoek door de certificatiecommissie. De certificatiecommissie beoordeelt de ingeleverde bewijsdocumenten inhoudelijk. Indien de bewijsvoering niet sluitend is, kan een aanvullend COI (Criteriumgericht en Ontwikkelingsgericht Interview) ingezet worden om aanvullende informatie van de kandidaat te verkrijgen. Voor het niveau Lead auditor maakt een COI standaard deel uit van de beoordeling. Dit interview vindt plaats bij Hobéon te Den Haag. De certificatiecommissie adviseert tot certificatie of afwijzing.

  8. Certificatiebeslissing door de certificatiecoördinator Hobéon SKO en opsturen van het certificaat of de afwijzingsbrief.


  Hercertificatie

  Het proces voor hercertificatie verloopt analoog aan het proces voor initiële certificatie. Tegen het einde van de geldige certificatie verstuurt Hobéon SKO als service een kennisgeving aan de kandidaat om hem te informeren dat hij zich – desgewenst - voor hercertificatie kan aanmelden (= stap 1).

 • Aanmelden

  U kunt informatie aanvragen via onderstaand online aanmeldformulier. Geeft u daarbij aan over welk certificatieschema u informatie wenst te ontvangen;Auditor niveau 1, Auditor niveau 2 of Lead auditor. Wij sturen u dan de informatie toe naar het door u opgegeven adres.

   >Aanmeldformulier 

 • Downloads
 • Tarieven

  De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de datum van de betreffende aanvraag. Bij het annuleren van een aanmelding of aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

  Tarieven per 1 januari 2018
  Auditor Niveau 1 €    860,-- 
  Auditor Niveau 2  €   860,--
  Lead auditor  € 1.199,--

  Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

  Het hercertificeringstraject is gelijk aan het initiële certificeringstraject. Om deze reden zijn ook de prijzen eender.

 • Contact

  Wenst u meer informatie over deze vorm van persoonscertificering, neemt u dan contact op met Willem de Vries via (070) 30 66 800.

  Indien u belangstelling heeft voor certificering als Auditor in het onderwijs met een andere focus, neemt u dan ook gerust contact op. Waarschijnlijk kunnen we voor uw wens een certificatie-onderzoek doen en – bij gebleken geschiktheid – een certificaat verstrekken.


 

Register auditoren in het onderwijs

Laatste mutatie datum: 23 mei 2018

Enter a (part of the) name
laden...