Arbeidsdeskundigen

Laatste update 02-01-2017

Hieronder vindt u informatie over de certificering van Arbeidsdeskundigen.

Nieuwe aanvragen voor certificering als Arbeidsdeskundige (AD) worden uitsluitend getoetst tegen de NVvA-regeling Arbeidsdeskundigen.
Er zijn drie partijen betrokken bij het certificeringsschema: de NVvA (als eigenaar van de certificeringregeling), het NEN uit Delft (als beheerder van de certificeringregeling) en Certificerende Instellingen, waaronder Hobéon SKO.


 • Introductie

  Arbeidsdeskundigen werken o.a. bij het UWV (Uitvoeringsinstantie Werknemersverzekeringen), verzekeringsmaatschappijen, Arbo-diensten, reïntegratiebedrijven en grote ondernemingen, gemeenten en als zelfstandigen.
  Een werknemer die arbeidsongeschikt is, of dat dreigt te worden, krijgt meestal te maken met een arbeidsdeskundige: voor de beoordeling van de mate van arbeids(on)-geschiktheid, voor de begeleiding en om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Met name voor de verdere loopbaanmogelijkheden is een juiste beoordeling van arbeids(on)geschiktheid van groot belang.

  De vakbekwaamheid van de arbeidsdeskundige is hiervoor essentieel, naast integriteit, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Deze laatste drie aspecten zijn vastgelegd in een gedragscode, die wordt bewaakt door de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).


  De regeling voor het certificatiesysteem voor NVvA-arbeidsdeskundigen omvat alle aspecten van het certificatieproces, te weten:

  • certificatiecriteria;
  • beroepsopleiding;
  • hercertificatie;
  • bezwaar en beroep

  Certificatie arbeidsdeskundigen op HBO-niveau
  Het certificatiesysteem certificeert arbeidsdeskundigen op post-HBO niveau. Certificatie vindt plaats op vrijwillige basis.

  Organisatie van arbeidsdeskundigen en relatie tot het register
  De beroepsorganisatie voor arbeidsdeskundigen is de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA).
  Het Register van Arbeidsdeskundigen wordt beheerd door de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).
  Over toelating tot het register beslist deze stichting op basis van het onderschrijven van de gedragscode en nadere bekwaamheidseisen. De certificatiecriteria worden bepaald door het College van Deskundigen-AD, waarin alle belanghebbende groeperingen evenwichtig zijn vertegenwoordigd. 

 • Certificatie eisen

  De NVvA-regeling Arbeidsdeskundigen beschrijft het proces en de voorwaarden voor de certificatie van Arbeidsdeskundigen. Zie het rode kopje Downloads. Onderstaand treft u de certificeringseisen aan.

  Vooropleiding
  Vereist is een diploma van een afgeronde hbo-opleiding.

  Beroepsopleiding
  Bezit van een diploma van een door Hobéon SKO toegelaten opleiding tot arbeidsdeskundige, niet ouder dan 6 jaar.
  In gevallen waarbij de kandidaat het diploma van een niet door Hobéon SKO toegelaten opleiding tot arbeidsdeskundige bezit, en de gelijkwaardigheid van deze opleiding beoordeeld moet worden, zijn, naast de scripties van de kandidaat, het leerplan en het examenreglement onderwerp van dit onderzoek.
  Als het diploma van de beroepsopleiding ouder is dan zes jaar, moet de kandidaat aantonen dat hij zijn beroepsmatige kennis actueel heeft gehouden door het naast zijn diploma overleggen van bewijsstukken over gevolgde bij- en nascholing en onderlinge toetsing in zijn vakgebied.

  Relevante beroepservaring
  Tenminste 2 jaar beroepservaring als arbeidsdeskundige in de 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag tot certificering.
  De ervaring dient te zijn opgedaan in een functie waarin de kandidaat in overwegende mate (gemiddeld minimaal 15 uur per week) inhoudelijk en zelfstandig arbeidsdeskundige werkzaamheden heeft verricht.
  Op het moment van de aanvraag dient de kandidaat in het beroepsterrein werkzaam te zijn als arbeidsdeskundige.

  Certificeringsonderzoek
  De kwalificaties van certificatiekandidaten worden getoetst tijdens het certificeringonderzoek door Hobéon SKO.

  Opmerkingen
  Er vindt geen onderlinge compensatie van voornoemde eisen plaats. Als een kandidaat niet voldoet aan één van de gestelde eisen valt hij niet in de termen voor certificatie totdat hij de geconstateerde tekortkomingen heeft verbeterd.

  Hercertificatie
  De geldigheidsduur van het certificaat is vier jaar. Vier jaar na het verlenen van het initiële certificaat vindt hercertificering plaats. Eisen voor hercertificering zijn in de NVvA-regeling Arbeidsdeskundigen nader uitgewerkt. Zij hebben betrekking op:

  • beroepsuitoefening als arbeidsdeskundige
  • deelname aan onderlinge toetsing
  • bijhouden van kennis en vaardigheden die worden getoetst op basis van een overzicht puntentoekenning voor het onderhoud van de vakbekwaamheid.
 • Aanmeldprocedure

  U kunt informatie aanvragen via onderstaand online aanvraagformulier. 
  Wij sturen u dan de informatie toe naar het door u opgegeven adres.

  >Aanvraagformulier Arbeidsdeskundigen

   

  N.B. dit is geen aanvraag voor certificatie, maar een verzoek om toezending van een aanvraagformulier voor certificatie als Arbeidsdeskundige.

 • Initiële certificatie

  De NVvA-regeling Arbeidsdeskundigen beschrijft het proces en de voorwaarden voor de certificatie van Arbeidsdeskundigen. Onderstaand treft u de certificeringseisen voor initiële certificatie – en hoe u deze aantoont;  Vooropleiding

  1. Vooropleiding
   Vereist is een diploma van een afgeronde HBO-opleiding of hoger. Heeft u geen diploma, dan kunt u het HBO niveau aantoonbaar maken via een EVC portfolio.

  2. Beroepsopleiding
   Diploma van een (door Hobéon SKO toegelaten) opleiding tot arbeidsdeskundige, niet ouder dan 6 jaar. Indien uw diploma arbeidsdeskundige ouder is dan 6 jaar moet u uw actuele vakbekwaamheid aantonen. Dit doet u door het indienen van 16 PE punten en 6 OT verslagen behaald in de twee jaar voorafgaand aan uw aanvraag tot certificatie.

   In gevallen waarbij u het diploma van een niet door Hobéon SKO toegelaten opleiding tot arbeidsdeskundige bezit, en de gelijkwaardigheid van deze opleiding beoordeeld moet worden, zijn naast de scripties, het leerplan en het examenreglement onderwerp van dit onderzoek.

  3. Relevante beroepservaring
   Werkgeversverklaring welke verklaart dat u tenminste 2 jaar beroepservaring heeft (ná het behalen van het diploma arbeidsdeskundige).

   De ervaring dient te zijn opgedaan in een functie waarin u in overwegende mate (gemiddeld minimaal 15 uur per week) inhoudelijk en zelfstandig arbeidsdeskundige werkzaamheden heeft verricht. Op het moment van de aanvraag moet u in het beroepsterrein werkzaam zijn als arbeidsdeskundige.

   Daarnaast levert u voor het completeren van uw dossier de volgende documenten aan;

  4. Kopie van een geldig identiteitsbewijs
  5. Uw registratienummer van de SRA
  6. Een verklaring omtrent gedrag
  7. Aanmeldformulier en certificatie overeenkomst

  Certificeringsonderzoek
  De kwalificaties van certificatiekandidaten worden getoetst tijdens het certificeringonderzoek door Hobéon SKO. Wanneer uw dossier in orde is en u aan alle certificatie eisen voldoet, wordt u door ons gecertificeerd. Wij geven vervolgens uw certificaatnummer en de ingangsdatum van het certificaat door aan de NVvA. Zij zullen dan een dossier voor u openen. Deze kunt u gaan vullen voor uw hercertificatie.

 • Hercertificatie

  De geldigheidsduur van het certificaat is vier jaar. Vier jaar na het verlenen van het initiële certificaat vindt hercertificering plaats. Eisen voor hercertificering zijn in de NVvA-regeling Arbeidsdeskundigen nader uitgewerkt. Zij hebben betrekking op:

  • beroepsuitoefening als arbeidsdeskundige
  • deelname aan onderlinge toetsing
  • bijhouden van kennis en vaardigheden die worden getoetst op basis van een overzicht puntentoekenning voor het onderhoud van de vakbekwaamheid.

  Deze stukken en documenten plaatst u in uw certificeringsdossier van de NVvA (te vinden via arbeidsdeskundigen.nl). Ook plaatst u in dit dossier uw CV, diploma’s, werkervaringsdocumenten en verklaring omtrent gedrag. Om het bijhouden van uw vakbekwaamheid aantoonbaar te maken zijn er tabs om het PE-dossier en OT-dossier bij te houden. PE-punten worden automatisch toegevoegd als deze georganiseerd is door de NVvA of AKC. Wanneer uw dossier na vier jaar compleet is, kunt u deze indienen bij Hobéon SKO.

 • Downloads
 • Opleidingsinstellingen

  IVA Opleiding en Training
  Antwoordnummer 614
  7570 VB Oldenzaal
  Contactpersoon:
  De heer H. van Ringen
  telefoon: 0541-538775 
   
  Saxion Hogeschool Deventer
  Postbus 501
  7400 AM DEVENTER
  Contactpersoon:
  Mevrouw J.J. Ferreira
  Telefoon: 0570-603663
   
  NIBÉ-SVV
  Herengracht 205
  1016 BE Amsterdam
  Contactpersoon:
  De heer A. Verrips
  telefoon: 020-5208640

  UWV
  Postbus 58285
  1040 HG Amsterdam
  Contactpersoon:
  De heer H. Oranje
  telefoon: 020-6872303

  Scolea
  Baardgras 3
  3902 RN Veenendaal
  Contactpersoon:
  De heer H. Lankhaar e/o de heer B. van den Berg
  telefoon: 0318-820218
   
  Capabel Hogeschool
  Australiëlaan 14-16
  Postbus 24066
  3502 MB Utrecht
  Telefoon: 030-2850557
  Contactpersoon: Lineke Koldenhof
  info@capabelhogeschool.nl
  http://www.capabelhogeschool.nl/
   

  CS Opleidingen
  Campmanplein 6
  6668 AJ RANDWIJK
  Contactpersoon:
  Mw. Hanneke Schinkel
  Telefoon: 06  211 54 372
  Email: hanneke@cs-opleidingen.nl
  Website: www.cs-opleidingen.nl

 • Tarieven

  Tarieven per 1 januari 2017

  Initiële certificering (voor vier jaar)                  € 600,-*
  Hercertificering  € 600,-*

  * U betaalt in vier jaartermijnen van 4x € 150,00. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een factuur.

  Bovenstaande tarieven zijn inclusief certificatieonderzoek, administratie en opname in het register. Deze prijzen zijn exclusief BTW.

 • Actueel

   

  Juli 2015
  De NVvA heeft Hobéon SKO gevraagd, zoals besloten in de ALV van de NVvA, alle uitstaande geldige AD-certificaten in het komende half jaar om te zetten naar een certificaat “nieuwe stijl” met een looptijd van 4 jaar.
  In de toelichting treft u een gedetaileerde uitleg over wanneer en hoe wij, Hobéon SKO, de aanvragen verwerken. Ook leest u in deze toelichting meer over de wijze van factureren (per jaar), rekening houdend met de eventuele resterende looptijd van uw huidige certificaat.

  Juni 2014
  Resultaten tevredenheidsenquête onder gecertificeerde AD-en

  De resultaten van de tevredenheidsenquête die is uitgezet onder de door Hobéon SKO gecertificeerde Arbeidsdeskundigen zijn geanalyseerd en samengevat in een document die u hier kunt downloaden (pdf).
  Alle houders van het AD-certificaat hebben op vrijdag 13 juni een nieuwsbrief ontvangen met daarin ook een link naar deze pagina van de website. Geen nieuwsbrief ontvangen? Laat het ons weten via: sad@hobeon.nl  Mogelijk is uw email adres gewijzigd?

  Mei 2014
  Informatieveiligheid(sincident) AD Certificatie manager
  Als gevolg van een onvolkomenheid in de programmatuur van de Hobéon SKO Certificatie manager is er op de server een map met persoonlijke gegevens van (gecertificeerde) Arbeidsdeskundigen toegankelijk geweest voor onbevoegden. Een gecertificeerde Arbeidsdeskundige maakte hier onlangs melding van. Na een zoekopdracht in de Google zoekmachine vond hij tussen de zoekresultaten een link naar de certificatiemanager, gekoppeld aan een bestandsnaam.

  Binnen vier uur na ontvangst van de melding was de herstelactie, inclusief de controle ervan, afgerond. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle andere mappen op verschillende servers volledig beveiligd zijn.

  Wij achten de kans dat er misbruik is gemaakt van de persoonlijke gegevens uiterst klein omdat de aangetroffen bestandsnaam geen logisch verband heeft met een persoon of dossier. De aangetroffen bestandsnaam was nadien voor andere zoekmachines niet te vinden.

  December 2013
  In de loop van 2013 zijn er enkele zaken gewijzigd in de certificeringseisen voor de arbeidsdeskundigen.

  • Al eerder is bekend gemaakt dat het PCD geen verplicht onderdeel meer is, maar nog wel kan worden gebruikt in het kader van kennispunten.
  • Bij de toekenning van punten aan activiteiten in het kader van na- en bijscholing (de kennispunten) is de categorie “vaardigheden” verdwenen, waardoor sommige activiteiten minder punten opleveren.
  • De procesbeschrijving van initiële certificering, verlenging en hercertificering is op één lijn gebracht.

  Deze, en enkele andere meer administratieve, zaken zijn besproken in het College van Deskundigen, dat daarover advies heeft uitgebracht aan Hobéon SKO. Al deze wijzigingen en enkele redactionele zaken zijn verwerkt in de Regelingen SAD 6.1 (zie Downloads)

  Januari 2013
  Per 1-01-2013 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd op advies van het College van Deskundigen AD. Dit heeft alles te maken met de eerder genoemde A-afwijking  (zie september 2012). Uiteindelijk heeft dit geleid tot het terugtrekken van het schema SAD uit accreditatie door de RvA. De belangrijkste wijzigingen zijn, kort samengevat:

  • Het PCD+CGI vervalt als eis voor certificering, maar dit kan nog wel –op vrijwillige basis- worden opgevoerd bij de “kennispunten”
  • Er zijn enkele administratieve vereenvoudigingen doorgevoerd
  • Het RvA-logo staat niet meer op het certificaat. Daarom heeft iedereen een nieuw certificaat ontvangen en een begeleidend schrijven met wat meer uitleg. De certificatie-eisen zijn verwoord in de verschillende certificeringsdossiers (zie downloads -> formulieren). Binnenkort verschijnt er een nieuwsbrief met meer detailinformatie en de laatste stand van zaken. Vergeet ook niet regelmatig de websites van NVvA en SRA te raadplegen!

  De Stuurgroep Certificering heeft in de afgelopen maanden erg veel werk verzet. Wij zijn alle betrokkenen en andere meedenkers veel dank verschuldigd in dit deels lastige en ingewikkelde proces met veel betrokken partijen en soms nogal uiteenlopende standpunten. 

  September 2012
  Een vertegenwoordiger van de RvA heeft een CGI bijgewoond in het kader van de jaarlijkse beoordeling door de RvA. Dit heeft geleid tot een categorie A afwijking. Dit is een zware afwijking die tot gevolg kan hebben dat de accreditatie van het systeem SAD wordt opgeschort door de RvA. Er wordt druk overlegd door o.a. voorzitters van het College van Deskundigen AD, NVvA en SRA over het vervolg.
  Alle gecertificeerden die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) hebben van de NVvA hierover een brief ontvangen met nadere uitleg. Zie ook de website van de NVvA.

  12 maart 2012
  Op 12 maart is er wederom een cursus voor PCD-gecommitteerden verzorgd. De meeste deelnemers hebben te kennen gegeven als PCD-gecommitteerde aan de slag te willen gaan.  

  16 maart 2012
  Stelselwijziging arbeidsomstandighedenregeling.

  In de Staatscourant nr. 4230 van vrijdag 16 maart 2012 zijn nieuwe eisen voor de aanwijzing van certificerende instellingen gepubliceerd voor de certificatieschema’s o.a. arbeidshygiënisten, hogere veiligheidskundigen en arbeids-en organisatie deskundigen. Door de wijziging van de arbeidsomstandighedenregeling is de stelselherziening haar 2e fase ingegaan. Deze stelselwijziging treedt op 1 juli 2012 in werking. De stelselwijziging was nodig om enkele knelpunten weg te nemen en om zaken zoals de procedure rond het aanwijzen van certificerende instellingen duidelijker en meer transparant te maken. De nieuwe eisen verschaffen een harmonisatie tussen de verschillende certificatieschema’s. Op deze wijze is beter toezicht mogelijk doordat er eenduidigheid is. Hobéon SKO is destijds door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangewezen als certificerende instelling. Als penvoerder van het bestuur en later als projectleider van het centraal college van deskundigen van de Beheerstichting van Certificatie Deskundigen (BCD) is Hobéon SKO betrokken geweest bij het opstellen van de stelselwijziging.
  Officiële bekendmaking: Staatscourant nr. 4230

  December 2011
  Het nieuwste e-Infobulletin (editie 9) is uit! In deze editie informeren wij u onder andere over het PCD, de bij- en nascholingen en de HSKO Certificatie Manager.

  Oktober 2011
  Het nieuwste e-Infobulletin (editie 8) is uit! In deze editie informeren wij u onder andere over het PCD, de bij- en nascholingen en de HSKO Certificatie Manager.

 • Links

  Beroepsorganisaties
  Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen NVvA
  i. www.arbeidsdeskundigen.nl 

  Stichting Register Arbeidsdeskundigen SRA
  i. www.register-arbeidsdeskundigen.nl 

 • Certificatiecoördinator

  Certificatiecoördinator AD
  Mevrouw A.M.G. (Annemieke) Looijenstein
  T: (070) 30 66 850
  E: a.looijenstein@hobeon.nl

  Secretariaat Hobéon SKO 
  T:  (070) 306 68 50
  E: sad@hobeon.nl

  Adres
  Hobéon SKO
  Lange Voorhout 14
  2514 ED Den Haag

  Wilt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens of e-mail doorgeven? Doet u dat dan bij voorkeur via sad@hobeon.nl.  Register Arbeidsdeskundigen

Laatste mutatie datum: 24 april 2018

Enter a (part of the) name
laden...