Arbeids- en Organisatiedeskundigen

Laatste update  4-4-2018 

Het arbeidsomstandighedenbesluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kent (onder andere) de volgende deskundigen:

 • Arbeids- & Organisatiedeskundige
 • Arbeidshygienist
 • (Hoger) Veiligheidskundige

Verder stelt het arbeidsomstandighedenbesluit dat een deskundige over voldoende deskundigheid en ervaring op het betreffende vakgebied beschikt als hij/zij in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid.

Voor het afgeven van deze certificaten van vakbekwaamheid heeft Hobéon SKO een aanwijzing gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Een certificaat van vakbekwaamheid wordt door Hobéon SKO afgegeven indien de aanvrager voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in het Werkveldspecifiek Certificatieschema voor het persoonscertificaat van de betreffende beroepsgroep. Deskundigen (certificaathouders) zijn terug te vinden in onderstaand register.


 • Certificatie eisen

  Voor (her)certificatie worden eisen gesteld aan:

  • vooropleiding (HBO werk- en denkniveau)
  • beroepsopleiding (diploma arbeids- en Organisatiedeskundigen)
  • werkervaring
  • compleet opgebouwd portfolio
  • bij- en nascholingseisen
 • Aanmeldprocedure

  U kunt informatie aanvragen over persoonscertificatie door middel van een brief of via e-mail. Vermeld uw naam, adres, postcode, plaatsnaam en e-mailadres en geef aan dat u informatie wenst te ontvangen over de certificatie als Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist of Arbeids- & Organisatiedeskundige.

  Secretariaat Hobéon SKO
  Lange Voorhout 14
  2314 ED Den Haag
  t. (070) 30 66 850 
  f. (070) 30 66 870
  e.j.boere@hobeon.nl

  U ontvangt van ons een aanvraagformulier, uitleg over het invullen van de diverse formulieren en uitleg over het certificatieproces.

 • Gegevens opleidingsinstellingen

  Pagina onder constructie.

 • Downloads
 • Bij- en nascholing

  Voor een overzicht van de bij- en nascholingsactiviteiten voor Arbeidshygiënisten / Veiligheidskundigen / Arbeids- en Organisatiedeskundigen, kunt u het document hieronder openen.

  Wilt u zich als organisatie ook profileren op deze webpagina "Bij- en nascholingsactiviteiten"? Download dan het onderstaande aanvraagformulier Waarderingsonderzoek. Het formulier dient u uit te printen, te waarmerken en met de gevraagde bewijsdocumenten per post of per e-mail op te sturen naar Hobéon SKO.

  De eisen voor bij- en nascholing zijn te vinden onder downloads.

 • Tarieven

  De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

  Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

  Tarieven voor de aanvraag van (her)certificatie per 1 januari 2018
  Aanvraag prijs certificaat
  Enkelvoudige certificatie:  
  Initiële aanvraag € 981,-
  Hercertificatie € 981,-
  Herexamen € 690,-
  Dubbel certificatie:  
  Initiële aanvraag € 1.329,-
  Hercertificatie € 1.329,-
  Herexamen €   848,-
  Drievoudige certificatie:  
  Initiële aanvraag € 1.911,-
  Hercertificatie € 1.9.11,-
  Herexamen € 1.247-

  Aanvragen die worden afgehandeld volgens de oude regeling worden eveneens gefactureerd tegen de tarieven van de oude regeling.

   

  Op het onderzoek waardering bij- en nascholingsactiviteiten is een kostendekkend tarief van toepassing.

   Activiteit Aantal dagdelen  Prijs
   Eendaags  1 of 2  € 199,00
   Korte meerdaags  3 t/m 10  € 313,00
   Lange meerdaags  >10  € 424,00

  Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

 • Actueel

  Intercollegiale toetsing

  26 oktober 2016

  Onder druk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dienen (aankomende) certificaathouders invulling te geven aan intercollegiale toetsing. Dat betekent dat alle certificatie-aanvragers, dus voor zowel initiële aanvragen als hercertificatie, moeten aantonen dat zij deel hebben genomen aan intercollegiale toetsing (ICT). 

  Waarom moet dit nu ineens? Omdat het in de wetgeving staat. Maar daarmee houden de eisen in de wetgeving met betrekking tot ICT ook meteen op. In de wetgeving is niet gedefinieerd hoe groot de ICT-groep moet zijn. Ook worden geen eisen gesteld aan de samenstelling van de ICT-groep. 

  Wat wordt er nu verwacht van de certificatie-aanvrager met betrekking tot intercollegiale toetsing? In het portfolio moeten vier casus worden ingebracht die zijn besproken in een ICT-groep. In het sjabloon van het portfolio is ruimte om het verslag van de ICT bijeenkomst vast te leggen, maar het verslag mag ook als bijlage worden bijgevoegd bij het portfolio. Een verslag van de ICT bijeenkomst bevat een datum, plaats, deelnemers en een korte beschrijving van het besprokene (de mogelijke verbetervoorstellen met betrekking tot de casus).

  Dus zorg er voor dat voor elke casus in het portfolio het volgende is ingevuld:

  • Alle leervragen.
  • Een verslag van de ICT bijeenkomst.
  • Alle verbeteracties.
  • Resultaat van de ondernomen acties.
  • De complete adviezen, rapporten, verslagen die bij de casus horen zijn bijgevoegd bij het portfolio.

  Vul natuurlijk ook de andere categorieën (voorblad, compilatie en de matrix) in het sjabloon portfolio in.
  Op deze wijze kan redelijk eenvoudig invulling worden gegeven aan de wettelijke verplichting tot het bijwonen van bijeenkomsten intercollegiale toetsing.

 • Examens

  Examendata

  Onderstaande examendata zijn onder voorbehoud. Een examen kan op de aangegeven datum plaatsvinden indien er voldoende kandidaten zijn. Nieuwe examendata worden zodra bekend aan de onderstaande toegevoegd. 

  Mei

  16 mei 2018

  Juni
  26 juni

  Augustus

  28 augustus

 • Links

  Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen
  i Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen

  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  i. www.szw.nl

 • Contact

  Certificatiecoördinator VAO
  P. (Paul) van Embden
  t: (070) 30 66 850
  e: p.vanembden@hobeon.nl

  Secretariaat Hobéon SKO
  J. (Jacqueline) Boere
  t: (070) 30 66 850
  e: j.boere@hobeon.nl of VAO@hobeon.nl

  Adres
  Hobéon SKO
  Lange Voorhout 14
  2514 ED Den Haag

  Hebt u correcties of wijzigingen van uw NAW-gegevens? Doet u dat dan bij voorkeur via e-mail naar VAO@hobeon.nl. Kennisgevingen voor hercertificatie worden per e-mail naar de certificaathouders verstuurd dus stuur uw wijziging van e-mailadres tijdig naar Hobéon SKO.Register Arbeids- en organisatiedeskundigen

Laatste mutatie datum: 23 mei 2018

Enter a (part of the) name
laden...