Erkenning Monumenten Adviesbureaus

Er bestaat in Nederland een diverse groep adviesbureaus die zijn sporen in de monumentenzorg verdiend heeft. Omdat helaas ook het aanbod van niet-deskundige plannenmakers op deze markt relatief groot bleek, hebben de kwaliteitsbewuste bureaus een professionaliseringsslag gemaakt.

Samen met Hobeon is in 2010 een erkenningsregeling ontwikkeld waarin kwaliteitsnormen omschreven worden. De Erkenningsregeling Monumenten Adviesbureaus (EMA). Tevens is een branchevereniging opgericht: de VAM, voluit de Vereniging Adviesbureaus Monumentenzorg. Een adviesbureau dat EMA-erkend is, heeft onder meer aangetoond veel kennis van restauratietechnieken en materialen te hebben en met de juiste ketenpartners in het proces samen te werken.

Certificeringstraject

Om de erkenning te verkrijgen moet een adviesbureau aantonen regelmatig aan monumentale objecten te werken. Zij moet een initiële toets doorlopen van één dag waarbij het bedrijf getoetst wordt op alle onderwerpen uit de BRL EMA, zowel op kantoor als op restauratieprojecten in uitvoering. Dit gebeurt door een auditteam waarin expertise aanwezig is op het gebied van bedrijfskundige en kwaliteitszorg-aspecten en van inhoudelijke aspecten op het gebied van restauratie en monumentenzorg, zoals kennis van bestekken, restauratietechnieken, materialen en vervalfenomenen.

Als het auditpanel een positieve certificeringsbeslissing neemt, ontvangt het bureau een certificaat dat drie jaar geldig is. In het 2e en 3e jaar van de certificeringscyclus vinden twee steekproefsgewijze ‘controletoetsen’ plaats. Daarna begint de cyclus opnieuw. Doel van deze cyclische aanpak is dat de adviesbureaus hun kwaliteit moeten blijven aantonen, maar ook om ontwikkeling en verbetering te stimuleren. Van iedere toets worden de bevindingen en aandachtspunten vastgelegd in een rapportage.
Zo heeft het bedrijf een basis om aan verbetering te werken.

Downloads

Erkende Monumenten Adviesbureaus

Door op de link hieronder te klikken, opent u de lijst met bureaus die zijn erkend op basis van het beoordelingskader EMA.


Informatie

Met vragen of voor meer informatie over de Erkenningsregeling Monumenten Adviesbureaus neemt u contact op met Hanneke Bleijs of Miranda Maring via (070) 30 66 800 of info@hobeon.nl.

In 2013 is de EMA in beheer ondergebracht bij de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en tevens is een verbeterslag doorgevoerd. De nieuwe EMA heet nu BRL Erkend Monumenten Adviesbureau. De nieuwe vakinhoudelijke module heet nu Module bouwtechnisch advies monumenten.