Cultureel Erfgoed

Steeds meer bedrijven willen zich met behulp van certificering in de markt onderscheiden op basis van hun specialismen en kwaliteit. Certificering helpt bedrijven zich te profileren en maakt het voor opdrachtgevers eenvoudiger om een bedrijf op kwaliteit te selecteren.

Hobéon is sinds 1996 actief in de sectoren monumentenzorg en architectuur. We hebben een ruime ervaring met de ontwikkeling van erkenningsregelingen en het uitvoeren ervan. Het is ons duidelijk dat in deze sectoren, waarin ook veel kleine ambachtelijke bedrijven opereren en waarin ieder project uniek is, een bureaucratische insteek niet de juiste is. Onze aanpak is dan ook praktisch en op maat gesneden. Een deel van onze regelingen is in beheer bij de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Voor meer informatie over onze werkwijze bij certificering in de wereld van het cultureel erfgoed, kunt u dit document downloaden.

Zeker nu de overheid zich meer terugtrekt en van de markt zelfregulering verwacht wordt, kiezen steeds meer branches en/of verenigingen van specialistische bedrijven Hobéon als hun vaste partner voor certificering. Klik op de titels hieronder voor meer informatie over de specifieke regelingen. 

Hieronder treft u informatie over ontwikkelingen rond certificering in het cultureel erfgoed.
Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden van ontwikkeling, schrijf u dan in voor onze digitale nieuwsbrief Cultureel Erfgoed.

 • Hobéon Erfgoed Nieuws

  Kwaliteit in de Archeologie

  Vanaf 1 januari 2016 zijn Hobéon en ArCeBU de certificerende instellingen voor de archeologie. 

  BRL en KNA 4.0 gepubliceerd
  Het CCvD Archeologie heeft op 7 juni 2016 de KNA en de Beoordelingsrichtlijn 4000 (BRL) vastgesteld. Alle documenten bestaande uit de KNA protocollen Land- en Waterbodems en de BRL 4000 zijn gepubliceerd op de website van SIKB en gereed voor gebruik per 1 juli 2016.
  De nu gepubliceerde versie is ook door de minister van OCW geaccepteerd voor de Erfgoedwet. Deze wet zal samen met het nieuwe kwaliteitssysteem op basis van certificering op 1 juli 2016 in werking treden. Voor het nieuwe kwaliteitssysteem geldt een overgangstermijn van een jaar. De BRL 4000 en de KNA 4.0 zijn te vinden op www.sikb.nl onder Normen en Richtlijnen of knip en plak: http://www.sikb.nl/protocollen

  Het Actorregister
  Tegelijk met de certificering zal ook het Actorregister actief worden. Het Actorregister is er voor alle KNA actoren die werkzaamheden verrichten binnen de wettelijk verplichte protocollen (IVO, Opgraven en Archeologische begeleiding binnen de KNA Waterbodems) en binnen de niet wettelijk verplichte protocollen (Specialistisch Onderzoek, Programma van Eisen, Bureauonderzoek en Depotbeheer).
  Het Actorregister is vanaf 1 juli 2016 actief op de SIKB website onder Archeologie. Meer informatie over het Actorregister Archeologie is terug te vinden in de factsheet onder Normen en Richtlijnen.

  SIKB Help!desk op 1 juli 2016
  SIKB helpt de doelgroep graag praktisch op weg. Op 1 juli 2016 wordt er daarom weer een Help!deskdag georganiseerd. Medewerkers van SIKB zitten tussen 09.30 en 12.30 klaar om je met raad en daad bij te staan. Bel (085-4862450) mail (info@sikb.nl) of ga naar de Help!deskdag aan de Burgemeester van Reenensingel 101 in Gouda.


  Groen Erfgoed, een nieuwe loot aan de stam

  Hobéon schreef in opdracht van de ERM een Beoordelingsrichtlijn 
  (BRL) Groen Erfgoed. Bedrijven of organisaties kunnen zich op basis van deze BRL laten certificeren in combinatie met de Uitvoeringsrichtlijn (URL) 6010 ‘Hovenierswerk historische tuinen en parken’. In de URL zijn de kwaliteitseisen aan het hovenierswerk in groen erfgoed vastgelegd.

  Voor het behoud van groen erfgoed is het van belang dat deze vakdisciplines behouden blijven. De specialistische organisaties willen daarnaast graag voor de buitenwereld herkenbaar zijn en gewaardeerd worden om hun specifieke kennis en ervaring. De beoordelingsrichtlijn ‘Groen erfgoed’ is een volgende stap naar professionalisering van de beroepsgroep. Een gecertificeerde organisatie is in staat te werken volgens de eisen uit de URL 6010 ‘Hovenierswerk historische tuinen en parken’ en doet dit op basis van in de organisatie stevig verankerde eigen kennis, ervaring en specialiteit. Ook dragen deze organisaties er zorg voor de binnen de organisatie aanwezige kennis en ervaring te onderhouden en zo nodig  over te dragen.


  Cursussen Cultureel Erfgoed

  Hobéon heeft samen met Gevelgilde en cursusaanbieder Nationaal Restauratie Centrum (NRC) samengewerkt aan de ontwikkeling van een aantal cursussen op het gebied van Historisch Voegwerk. De inhoud van de cursussen sluit aan bij de ERM URL’s Historisch Voegwerk en Historisch Metselwerk. Op 19 april werd de cursus Bouwstijlen en Bouwhistorie voor Voeg- en Metselwerk gegeven. Meer cursussen zullen dit jaar en komend jaar volgen. Tevens heeft het NRC samen met de Stichting ERM de cursus Toepassen van kwaliteitsnormen in de monumentenzorg ontwikkeld. De cursus wordt nog één keer gegeven op 13 oktober 2016. In de cursus wordt de restauratieladder, die is opgenomen in alle URL’s van de ERM, behandeld. De Restauratieladder is een ‘stappenplan’ die de gebruiker van de URL helpt om de restauratiebeslissingen te nemen.   

  Zie: www.restauratiecentrum.nl/cursusaanbod


  Kleurhistorisch onderzoek

  In de vorige nieuwsbrief berichtten we u over de URL Kleurhistorisch onderzoek. Sinds september j.l. levert Hobéon een bijdrage aan de totstandkoming van die URL door zitting in de begeleidingscommissie die de stichting ERM hiervoor heeft samengesteld. De URL werd opgesteld door rapporteur Ruth Jongsma. De URL geeft inzicht aan opdrachtgevers en restauratie-ketengenoten wat kleurhistorisch onderzoek inhoudt, wat de mogelijkheden zijn en waar een dergelijk onderzoek aan moet voldoen. In de URL is uiteindelijk gekozen voor vier typen onderzoek die in diepgang overeenkomen met de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek. De URL besteedt ook aandacht aan de plaats van kleurhistorisch onderzoek in het bouwproces.   

  Het stuk is vastgesteld in de CCvD vergadering van de ERM van 17 juni 2016.De URL voor kleurhistorisch onderzoek gaat in de certificering functioneren onder de BRL EMA (Erkend Monumenten Adviesbureau). 
  Certificering is mogelijk via Hobéon na 1 oktober 2016.

  www.stichtingerm.nl/richtlijnen/kleurhistorisch-onderzoek