Certificering van bedrijfsopleidingen

Steeds vaker krijgt Hobéon vragen van klanten om certificering in een situatie waarin geen sprake is van een landelijke regeling met een bij wet of anderszins geregeld civiel effect. Niettemin hechten zij aan certificering om daarmee hun kwaliteit naar de markt of andere stakeholders te kunnen tonen én deze verder te ontwikkelen. Daarbij kan het gaan om de kwaliteit van de eigen organisatie of om kwaliteit van producten en/of dienstverlening.

 • Opleiding tot reisleider

  In Nederland verzorgen veel touroperators zelf de opleiding van hun reisleiders. Reisleiders zijn de spil waar een groepsreis om draait. Zij moeten deskundig en sociaal vaardig zijn. Bovendien moeten ze in kunnen staan voor de veiligheid van hun gasten. Europese regelgeving vergt (op korte termijn) dat reisleiders gecertificeerd zijn om hun beroep te mogen uitvoeren.
   
  Een aantal grote touroperators in Nederland heeft in samenwerking met de ANVR aan Hobéon gevraagd een beoordelingskader en bijbehorende procedure te ontwikkelen om die certificering gestalte te geven.
   
  Sinds januari 2012 verzorgt Hobéon de certificering van opleidingen tot reisleider. Basis voor de certificering is een competentieprofiel dat de ANVR heeft laten ontwikkelen voor ´de reisleider´. Dit profiel is de basis voor de verschillende opleidingen. Hobéon toetst of de interne reisleidersopleiding zodanig is opgezet dat de beoogde competenties worden bereikt. Een opleiding die deze toets kan doorstaan krijgt een certificering voor vier jaar.

  Register gecertificeerde organisaties - Opleiding tot reisleider

   

    Naam organisatie Certificaat voor Ingangsdatum
  certificering
  Geldig t/m
  1 SNP Natuurreizen, Nijmegen Opleiding tot reisleider 20-12-2011 19-12-2015
  2 Askja Reizen, Arnhem Opleiding tot reisleider 16-01-2012 15-01-2016
  3 IVOR, Tilburg Opleiding tot reisleider 17-01-2012 16-01-2016
  4 SCR Cultuurvakanties, Groningen Opleiding tot reisleider 07-02-2012 06-02-2016
  5 Fox Vakanties, Hoofddorp Opleiding tot reisleider Nederland 07-01-2013 07-01-2017
  5b Fox Vakanties, Hoofddorp Opleiding tot reisleider - in het buitenland verzorgd met online examinering 07-01-2013 07-01-2017
  6 NHTV, Tilburg Opleiding tot reisleider 01-08-2012 08-02-2017
  7 ANWB Ledenreizen, Den Haag Opleiding tot reisleider 28-08-2013 27-08-2017

   

 • Opleiding tot Jobcoach

  Hobéon heeft samen met de beroepsvereniging Jobcoaches Nederland een kwaliteitskader ontwikkeld voor Jobcoach opleidingen. Hobéon toetst of opleiders met hun jobcoachopleidingen voldoen aan de eisen van het kwaliteitskader.
  Het UWV verwacht van jobcoaches dat zij een opleiding hebben gevolgd bij een door de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland (BJN) erkend opleidingsinstituut. Jobcoachopleidingen kunnen hiertoe worden getoetst. Jobcoachopleidingen kunnen Hobéon als certificerende instelling vragen een toetsing uit te voeren.

  De werkwijze

  De beoordeling bestaat uit een documentenanalyse en een aanvullende audit. Het auditteam bestaat uit een lead auditor van Hobéon en één of twee werkvelddeskundige(n). 
  Aanbieders die voldoen aan de kwaliteitseisen van het kwaliteitskader ontvangen het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit dat drie jaar geldig is. Daarnaast worden zij door Hobéon geregistreerd in het Opleidingen register. 
  In de nabije toekomst ontvangen uitsluitend Jobcoaches die een jobcoachopleiding hebben gevolgd aan een door de BJN erkend opleidingsinstituut via het UWV opdrachten.

  Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

  Het gehanteerde kwaliteitskader heeft als basis het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK). HKK is een vorm van certificering voor organisaties die hun kwaliteit aan de markt zichtbaar willen maken én die zich verder willen ontwikkelen. Het keurmerk is door ons ontwikkeld als antwoord op de vraag van diverse kennisinstellingen om een kwaliteitsoordeel van Hobéon als gezaghebbende instantie te verkrijgen.

  Het kwaliteitskader is gebaseerd op een basis-beoordelingskader dat naast aandacht voor visie, doelstellingen en beleid, bedrijfsvoering en organisatie bovenal inzoomt op het primaire proces. Uiteraard wordt er tevens gekeken naar ondersteunende processen, kwaliteitszorg en resultaten.Het kader is op maat gesneden voor de branche vereniging en daarom aangevuld met eisen voor het beroepsprofiel die de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland stelt.

  Opleidingen register - erkende opleidingen

  Opleidingen erkend op basis van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK).

  Naam Plaats
  Combo Emonomy  Utrecht
  Elan Training    Ulvenhout       
  Saxion

  Enschede

 • Opleiding tot Flensmonteur

  Kader / Branche

  Flensmonteurs monteren losneembare verbindingen tussen delen (vaten, leidingen, appendages) van allerhande installaties in bijvoorbeeld de chemie, de petrochemie, de biotechnologie of energieopwekking. Een betrouwbare verbinding is van groot belang in verband met bijvoorbeeld mogelijke lekkage van gevaarlijke (giftige, corrosieve, hete, koude) stoffen of drukverlies. Daarom worden er eisen gesteld aan degenen die zulke verbindingen mogen losmaken, vervangen of repareren. Op Europees niveau zijn deze eisen voor opleiders voor Flensmonteur vastgelegd in een norm: de NEN-EN 1591-4. Branches kunnen zelf afspraken maken over het gebruik van de norm, maar ook de overheid kan eisen dat deze norm wordt gehanteerd door opdrachtgevers en/of uitvoerders.
  Opleiders voor Flensmonteur dienen hun opleidingsprogramma, evenals de examens, af te stemmen op de eisen zoals vermeld in deze norm. Om tegemoet te komen aan de vraag naar certificering van opleiders Flensmonteur heeft Hobéon een beoordelingskader ontwikkeld.

  Beoordelingskader en NEN-EN 1591-4

  Het door Hobéon gehanteerde beoordelingskader heeft als basis het door Hobéon bij de beoordeling van opleidingen gebruikelijke beoordelingskader, in combinatie met de Europese norm NEN-EN 1591-4.

  Werkwijze

  De beoordeling bestaat uit een documentenanalyse en een aanvullende audit. Het auditteam bestaat uit een lead auditor van Hobéon en één werkvelddeskundige. Naast een bureau onderzoek wordt op locatie gekeken naar het lesmateriaal, de voorzieningen en de examenlocatie, examenproefstukken, opleiders en examinatoren en het kwaliteitssysteem.
  Aanbieders die voldoen aan de eisen van het beoordelingskader ontvangen een Hobéon Certificaat Opleider Flensmonteur dat vier jaar geldig is. Daarnaast worden zij door Hobéon geregistreerd in het Opleidingen register, indien gewenst.

  Register opleidingen Flensmonteur

  Hobéon heeft de onderstaande opleiders beoordeeld en gecertificeerd.

   Opleider Locatie  Datum ingang  
   Flange Connect  Steggerda  9 december 2015


Contact 

Met vragen of voor meer informatie over de certificering van bedrijfsopleidingen kunt u contact opnemen met Wienke Blomen, e-mail w.blomen@hobeon.nl of met Boudewijn Verstegen, e-mail b.verstegen@hobeon.nl. Bellen kan uiteraard ook via (070) 30 66 800.