Audits

Wilt u de zekerheid dat u uw zaken goed op orde heeft en kwaliteit kunt garanderen aan klanten? Het laten auditen van uw bedrijfs- en/of werkprocessen verschaft u inzicht in de continuïteit en kwaliteit van uw dienstverlening.

Tijdens een audit toetsen we door middel van een documentenanalyse allereerst of de werkprocessen die u op papier heeft staan, volledig en adequaat zijn. Vervolgens bekijken we in de praktijk of de processen ook daadwerkelijk zo worden uitgevoerd als is vastgelegd in de documenten. Dit doen we door gespreken te voeren met bestuurders en medewerkers (en in het onderwijs ook met studenten).

Bij Hobéon richten we de audits altijd zo in dat er naast aandacht voor processen ook aandacht is voor de kwaliteit van de door u geleverde diensten en/of producten. Of dit nu bij een onderwijsinstelling, een ondernemer of een restauratiearchitect is. Om de kwaliteit te kunnen beoordelen bestaat het auditpanel niet alleen uit mensen met kennis van bedrijfsprocessen, maar is er in het auditpanel ook een werkvelddeskundige aanwezig.

Een greep uit onze audits

Hobéon voert verschillende soorten audits uit. Zo kunnen we de processen op instellingsniveau beoordelen, maar het is ook mogelijk om een tree lager, bijvoorbeeld op opleidings- of afdelingsniveau, de processen en documenten door te lichten. Bovendien kunt u kiezen voor een audit speciaal gericht op het personeelsbeleid of de juridische aspecten binnen een organisaties. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van audits die Hobéon voor u kan uitvoeren.

 • Instellingsaudit

  Tijdens een audit op instellingsniveau bekijken we de processen die op het hoogste niveau geregeld zijn. Zo wordt er gekeken naar het personeelsbeleid, de wijze van leidinggeven, het werken volgens de opgestelde visie en strategie. En er wordt bekeken of het bestuur/de directie de processen zo heeft ingericht dat de kwaliteit van de dienstverlening geborgd is en verbetering wordt gestimuleerd.

  Instellingstoets kwaliteitszorg hoger onderwijs
  Hogescholen kunnen vanaf 2011 een door de NVAO uit te voeren instellingstoets kwaliteitszorg ondergaan. Komt de NVAO tot een positieve beoordeling, dan kunnen de opleidingen van de hogeschool geaccrediteerd worden aan de hand van de Beperkte Opleidingsbeoordeling. Een negatief oordeel van de NVAO voor de instellingstoets kwaliteitszorg betekent dat alle opleidingen van de hogeschool beoordeeld worden volgens de beoordelingskaders van de Uitgebreide opleidingsbeoordeling.

  Door hoger onderwijsinstellingen kan een instellingsaudit ingezet worden als voorbereiding op de instellingstoets kwaliteitszorg die de NVAO afneemt. Na de instellingsaudit ontvangt u een adviesrapport waarin we weergeven op welke punten u de kwaliteitszorg op instellingsniveau kunt verbeteren. 

 • Managementaudit

  Tijdens een managementaudit beoordelen we de kracht van het management. Wordt er goed leiding gegeven en behaalt het management de doelen die zij zichzelf en de organisatie heeft gesteld? Onze bevindingen leggen we vast in een adviesrapport waarin aanbevelingen staan die u kunt gebruiken om het management te verstevigen.

 • Opleidingsaudit

  Met een opleidingsaudit onderzoeken we of een opleiding de zaken op orde heeft. Voldoet de opleiding aan de door de NVAO opgestelde beoordelingskaders en kwaliteitseisen? Is het personeel voldoende gekwalificeerd? Zijn de voorzieningen van goed niveau? Zijn de studenten tevreden?

  Een opleidingsaudit wordt ingezet ter voorbereiding op de officiële accreditatie van een opleiding. Op basis van de bevinden van het auditteam ontvangt de hogeschool een adviesrapport. De verbeterpunten uit het adviesrapport, kan de hogeschool gebruiken om maatregelen door te voeren ter verbetering van de kwaliteit en continuïteit van de opleiding.

 • Legal audit

  Legal audit in het hoger onderwijs
  Tijdens een legal audit gaan we na of een organisatie alle juridische zaken op orde heeft. Wij hebben onze kennis van en ervaring met hoger onderwijswetgeving en de praktijk binnen instellingen gebundeld met door de inspectie van het onderwijs gehanteerde beoordelingskaders. Het resultaat is een instrument (de legal audit) waarmee wij op verschillende niveaus en voor een veelheid aan onderwerpen na kunnen gaan of aan wet- en regelgeving wordt voldaan. Op basis van de bevindingen geven wij u, indien noodzakelijk, advies over door te voeren verbetermaatregelen.

  Wilt u meer weten over de diensten die Hobéon aanbiedt op het gebied van juridische advisering in het onderwijs, gaat u dan naar Juridisch advies.

   

 • Personeelsaudit

  Bij een personeelsaudit leggen we het opgestelde personeelsbeleid naast het huidige personeelsbestand. Het doorlichten van uw personeelsbestand kan zinvol zijn met het oog op een aanstaande reorganisatie of juist vanwege een snelle groei van het bedrijf.

  De door de organisatie opgestelde doelen op het gebied van het personeelsbeleid worden getoetst aan de werkelijke situatie. Op basis van de bevindingen stellen wij een adviesrapport op, waarin we aangeven op welke manier u uw personeelsbeleid kunt aanscherpen en het optimale uit uw personeelsbestand kunt halen. 

 • AISHE audit

  Hobéon ondersteunt u bij het voorbereiden op een AISHE audit. AISHE staat voor Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education en is een audit methode voor MVO en duurzame ontwikkeling van opleidingen.

  Een voorbereidingstraject is altijd maatwerk, maar kan bijvoorbeeld bestaan uit een interne meting. Deze meting geeft inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de integratie van duurzame ontwikkeling in de opleiding en vormt een uitstekende voorbereiding op een AISHE audit. U raakt bekend met de methodiek en krijgt een duidelijk beeld van de huidige positie van uw opleiding, inclusief doelen en acties die nodig zijn om het gewenste niveau te behalen.

  Wij kunnen u ondersteunen in het vertalen van MVO en duurzame ontwikkeling voor uw specifieke vakgebied. We doen dit door middel van een curriculum scan en de inzet van deskundigen. De curriculum scan is een methode waarbij u samen met een adviseur van Hobéon en inhoudelijk expert op systematische wijze het curriculum onderzoekt en in kaart brengt wat de mogelijkheden zijn voor integratie van duurzaamheid in het curriculum.

 • Opleidingsschool audit

  Een audit of 0-meting in het kader van Samen Opleiden is bedoeld voor opleidingsscholen in het primair of voortgezet onderwijs, die de kwaliteit van hun werkwijze willen laten toetsen en verder willen ontwikkelen.

  Bij een audit bepaalt een panel van deskundigen of de opleidingsschool voldoet aan gestelde criteria. Hierbij benut het panel het Zelfevaluatiekader (ZEK) Samen Opleiden dat is gebaseerd op de NVAO criteria of een door de opleidingsschool verkozen toetsingskader. Na afloop van de audit ontvangt de opleidingsschool een rapport met een oordeel van het panel.

  Een 0-meting in de vorm van een begeleide zelfevaluatie met behulp van de zogenoemde consensus gespreksmethode, behoort ook tot de mogelijkheden.

  De opzet van een meeting is altijd maatwerk (zie productsheet onder downloads) en leidt tot een ontwikkelagenda voor de opleidingsschool.

  Hobéon onderhoudt ook contact met het steunpuntopleidingsscholen po/vo over de versterking (van de kwaliteit) van de onderlinge samenwerking in de opleidingsscholen.

   

 • Gecombineerde audit (onderwijs en onderzoek)

  Scholen werken  gezamenlijk op brancheniveau aan de kwaliteitszorg van het praktijkgericht onderzoek.
  Lectoraten en/of kenniscentra worden met enige regelmaat extern geëvalueerd. Hobéon voert als externe partij, in velerlei vorm, deze onderzoeksvisitaties uit volgens het (nieuwe) branche protocol kwaliteitszorg onderzoek 2016 - 2022. Eén van de mogelijkheden is om de onderzoeksvisitatie tegelijk met een opleidingsbeoordeling (accreditatie) bij een aan het betreffende lectoraat of kenniscentrum gerelateerde opleiding uit te voeren. In dit geval spreken we van een gecombineerde audit. Een andere variant is de onderzoeksvisitatie met een ketengesprek waarin de samenwerking tussen onderzoek, opleiding en werkveld in specifieke onderzoeksprojecten centraal staat.
  Onze commissies hanteren de doelen van het kenniscentrum/de hogeschool als startpunt en leveren maatwerk. Efficiëntie en het realiseren van relevante uitkomsten zodat uw weet hoe het staat met de kwaliteit en hoe het nog beter kan staan centraal in onze werkwijze.