Juridisch advies

Onze ervaring is dat veel instellingen vragen hebben over hoger onderwijswetgeving. Aan welke wettelijke eisen moeten bijvoorbeeld examencommissies of onderwijs- en examenregelingen voldoen? Onder welke condities kan ik met andere partijen samenwerken?  Of breder zelfs: welke regels zijn eigenlijk op mijn instelling van toepassing?

Veel vragen dus over de uitleg van wettelijke regels. Ook naleving (‘compliance’) van de regels krijgt veel aandacht. De onderwijsinspectie benadrukt dat in het (bekostigd) hoger beroepsonderwijs onvoldoende discipline is in de naleving van wetgeving.

Wij zetten onze juridische expertise veelzijdig in. Zo kunnen wij u van dienst zijn bij vragen over wettelijke bepalingen van in het bijzonder de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Ook zijn wij goed op de hoogte van nieuwe wetgeving en kansen en bedreigingen die dit mogelijk voor uw instelling of opleiding oplevert.

Wij adviseren instellingen onder meer over het starten van nieuwe opleidingen (macrodoelmatigheid), toetreding tot het bestel (rechtspersoon voor hoger onderwijs), het aangaan van samenwerkingsverbanden of het aanbieden van onderwijs in het buitenland. Indien noodzakelijk treden we namens onderwijsinstellingen op in (bestuursrechtelijke) bezwaar- en beroepsprocedures.

Daarnaast bieden wij ook ondersteuning bij het (juridisch) op orde brengen van uw ‘huis’, zodat voldaan wordt aan de geldende onderwijswetgeving (compliance, risicomanagement). Zo hebben wij voor klanten beoordeeld of zij nieuwe wetgeving (i.c. Wet versterking besturing) in voldoende mate hadden geïmplementeerd, ondersteunen wij instellingen bij het opstellen van nieuwe reglementen (bijv. de onderwijs- en examenregeling) of het herpositioneren van examencommissies.

Hobéon heeft haar kennis van en ervaring met hoger onderwijswetgeving en de praktijk binnen instellingen gebundeld met de door de inspectie van het onderwijs gehanteerde beoordelingskaders. Het resultaat is een instrument (de legal audit/juridische scan) waarmee Hobéon op hoofdlijnen snel cruciale reglementen en procedures van instellingen kan beoordelen. De instelling verkrijgt hiermee scherp inzicht in bestuurlijk-juridische risico’s.  In de legal audit staat de vraag centraal of interne reglementen en procedures van een instelling WHW-proof zijn. Al dan niet naar aanleiding van uitkomsten kan in een tweede, verdiepend, traject vervolgens worden beoordeeld in hoeverre door de instelling ook conform wettelijke regels en instellingsspecifieke reglementen wordt gehandeld. Een WHW-proof hogeschool voldoet immers niet alleen formeel aan de regels, maar handelt er ook naar.

Tot slot bieden wij ook trainingen aan op het gebied van onderwijswetgeving. Meer hierover kunt u vinden onder deskundigheidsbevordering.

Contact

Voor specifieke vragen over onze onderwijs juridische adviesvragen en/of meer informatie over onze legal audit kunt u contact opnemen met W.L.M.(Wienke) Blomen, mr. F.A.M. (Frank) Hendriks of prof. mr. P.W.A. (Pieter) Huisman via (070) 30 66 800.