Weblogs

Op het Hobéon weblog worden ontwikkelingen in met name het onderwijsbeleid en onderwijswetgeving gesignaleerd en eventueel van commentaar voorzien. De focus van de bijdragen op het weblog ligt in het bijzonder op middelbaar en hoger onderwijs.

Hobéon is naast advies- en certificeringsbureau in het onderwijs ook actief voor de sectoren kunst en cultuur, monumentenzorg, architectuur, het MKB en als persoonscertificeerder voor diverse beroepsgroepen. Op dit weblog wordt zo nu en dan ook aan actuele ontwikkelingen in deze sectoren aandacht geschonken.

Lectoraten bieden uitgelezen kans voor grotere maatschappelijke betrokkenheid bij onderzoek

Gepubliceerd op vrijdag, 01 september 2017 door Fred de Bruijn

Vrijwel alle onderzoeksinstituten proberen op diverse manieren het brede publiek meer te betrekken bij hun onderzoek. Dat is althans de uitkomst van een Portugese pilotstudie van al weer drie jaar geleden. Daarbij gaat het doorgaans om voordrachten en lezingen, of interviews en artikelen. Afhankelijk van het vakgebied richten de onderzoekers zich vooral op scholieren, media, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties of het brede publiek.

» Lees verder

Juridische kaders van student activerend leren

Gepubliceerd op maandag, 09 januari 2017 door Pieter Huisman

Veel opleidingen zijn bezig met Actief (academisch) Leren;  studenten in kleinere setting, met behulp van actieve werkvormen en praktijk- en probleemgestuurd onderwijs zoveel mogelijk bij het onderwijs betrekken. Dat vergt niet alleen inspanning van de opleiding en de docenten, ook van studenten wordt verwacht dat ze aanwezig  zijn bij (groeps)besprekingen,  participeren in discussies en tijdig hun opdrachten inleveren. In een aantal uitspraken heeft het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (hierna: CBHO) erop gewezen dat studenten voor wat betreft dat laatste een risico lopen door bijvoorbeeld tot het allerlaatste moment te wachten met het inleveren van een opdracht (en de computer crasht), zie bijvoorbeeld https://www.cbho.nl/zaken/2013219cbe

» Lees verder

Lerarenopleidingen maken een grote stap voorwaarts

Gepubliceerd op vrijdag, 25 november 2016 door Ruud van der Herberg

Visitatie tweedegraads lerarenopleidingen 2015: een terugblik
In de periode medio 2015 - medio 2016 heeft onder de regie van Hobéon een groot aantal onderzoeken plaatsgevonden naar de kwaliteit van de tweedegraads lerarenopleidingen. Om een algemeen beeld te krijgen van de huidige ontwikkelingen binnen deze sector en de dilemma’s waarvoor de opleidingen zich gesteld weten, schetsen wij hieronder onze belangrijkste bevindingen.

door Ruud van der Herberg, Rob Stapert, Rianne Versluis en Ellen Andela

» Lees verder

Meta-evaluatie Opleidingsscholen voortgezet onderwijs 2015

Gepubliceerd op vrijdag, 25 november 2016 door Rianne Versluis

Nederland telt negen tweedegraads lerarenopleidingen. Deze opleidingen werken intensief samen met zogenaamde opleidingsscholen om goede leraren op te leiden. In het najaar van 2015 visiteerden auditpanels onder voorzitterschap van Hobéon opleidingsscholen behorende bij de tweedegraads lerarenopleidingen. In dit weblog een aantal feiten, bevindingen en aanbevelingen.

door Rianne Versluis en Ruud van der Herberg

» Lees verder

Accreditatie 3.0: reflecties op wetsvoorstel 'Accreditatie op maat'

Gepubliceerd op maandag, 05 september 2016 door Hobéon .

In 2015 heeft minister Bussemaker de Tweede Kamer geïnformeerd over haar ambities t.a.v. het accreditatiestelsel in het hoger onderwijs. De kamerbrief was tevens een reactie op het advies ‘Accreditatie op maat’ van de stuurgroep Accreditatiestelsel 3.0. In de daarop volgende kamerdebatten bleek er geen (politiek) draagvlak voor pilots met instellingsaccreditatie. Thans wordt ingezet op een twee sporenbeleid:
(1) optimaliseren accreditatiestelsel en (2) pilots instellingsaccreditatie/ alternatieve opleidingsaccreditatie.

Onderdeel van spoor 1 de Wet accreditatie op maat. In de zomer van 2016 was het mogelijk om in het kader van een internetconsultatie op een conceptversie van deze wet te reageren. Hobéon heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In deze bijdrage hebben wij een aantal punten uit onze inbreng opgenomen. Onze conclusie is dat voor het wetsvoorstel Accreditatie op maat in de huidige vorm een (strikte) noodzaak ontbreekt.

» Lees verder

Certificeren van schoolleiders PO - Onderwijskundig gedreven onderzoek

Gepubliceerd op donderdag, 01 september 2016 door Rob van der Made

In cao-afspraken hebben sociale partners vastgelegd dat schoolleiders in het primair onderwijs  voor 1 januari 2018 moeten voldoen aan de registratiecriteria van het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO). Deze verplichting geeft professionalisering een prominente plek op de agenda van het primair onderwijs. De afgelopen periode hebben panels meerdere audits bij schoolopleidingen en assessmentbureaus uitgevoerd. We maken de tussenstand op van bevindingen en aandachtspunten in onze auditpraktijk.

In dit Weblog behandelen we het praktijkonderzoek dat studenten in het kader van hun schoolleidersopleiding uitvoeren.

» Lees verder

Certificeren van schoolleiders PO - Effectmeting in de praktijk

Gepubliceerd op donderdag, 25 augustus 2016 door Rob van der Made

In cao-afspraken hebben sociale partners vastgelegd dat schoolleiders in het primair onderwijs  voor 1 januari 2018 moeten voldoen aan de registratiecriteria van het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO). Deze verplichting geeft professionalisering een prominente plek op de agenda van het primair onderwijs. De afgelopen periode hebben panels meerdere audits bij schoolopleidingen en assessmentbureaus uitgevoerd. We maken de tussenstand op van bevindingen en aandachtspunten in onze auditpraktijk.

In dit Weblog staat de relatie tussen de inhoud van de schoolleidersopleiding en de werkomgeving van de schoolleider centraal.

» Lees verder

Certificeren van schoolleiders PO - Valide schoolleidersassessments

Gepubliceerd op donderdag, 18 augustus 2016 door Rob van der Made

In cao-afspraken hebben sociale partners vastgelegd dat schoolleiders in het primair onderwijs voor 1 januari 2018 moeten voldoen aan de registratiecriteria van het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO). Deze verplichting geeft professionalisering een prominente plek op de agenda van het primair onderwijs. De afgelopen periode hebben panels meerdere audits bij schoolopleidingen en assessmentbureaus uitgevoerd. We maken de tussenstand op van bevindingen en aandachtspunten in onze auditpraktijk.

In dit Weblog behandelen we de uitdagingen die assessmentbureaus ervaren om te komen tot valide assessments voor schoolleiders PO. In andere weblogs bespreken we het niveau van de opleidingen, gaan we in op de betekenis van de praktijkcontext en praktijkopdrachten, en de onderzoekscomponent in de schoolleidersopleidingen.

» Lees verder

Certificeren van schoolleiders PO - Schoolleidersopleidingen van niveau

Gepubliceerd op donderdag, 11 augustus 2016 door Rob van der Made

In cao-afspraken hebben sociale partners vastgelegd dat schoolleiders in het primair onderwijs  voor 1 januari 2018 moeten voldoen aan de registratiecriteria van het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO). Deze verplichting geeft professionalisering een prominente plek op de agenda van het primair onderwijs. De afgelopen periode hebben panels meerdere audits bij schoolopleidingen en assessmentbureaus uitgevoerd. We maken de tussenstand op van bevindingen en aandachtspunten in onze auditpraktijk.

In dit Weblog behandelen we het niveau van de schoolleidersopleidingen, in volgende weblogs bespreken we de uitdagingen van assessmentbureaus, de betekenis van de praktijkcontext en praktijkopdrachten, en de onderzoekscomponent in de schoolleidersopleidingen.

» Lees verder

Meer ruimte voor hbo-masteropleidingen

Gepubliceerd op woensdag, 15 juni 2016 door Frank Hendriks

In de strategische agenda hoger onderwijs kondigde minister Bussemaker in 2014 aan meer ruimte te bieden voor hbo-masteropleidingen. Vandaag is een wijziging van de beleidsregel gepubliceerd waarmee de minister deze toezegging ook is nagekomen. Deze aanpassing is de eerste in een reeks van verwachte aanpassingen in het beleid.

» Lees verder