Wet Accreditatie op maat aangenomen; differentiatie in oordelen vervalt

8 maanden geleden

Afgelopen dinsdag 13 februari stemde de Tweede Kamer in met de Wet accreditatie op maat (Wam). Doel van de Wam is te bereiken dat hogescholen en universiteiten meer vertrouwen en minder lasten ervaren tijdens het accreditatieproces.

In de Wet accreditatie op maat wordt een groot aantal zaken, die reeds zijn vastgelegd (en tot uitvoering worden gebracht) in het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016, formeel vastgelegd in de wet. Te denken valt aan de vormvrijheid van zelfevaluatie en visitatieprogramma, de verlening van accreditatie onder voorwaarden, en het studentenhoofdstuk in de zelfevaluatie. Wat dat betreft verandert de nieuwe wet niet heel veel aan de huidige praktijk. De geamendeerde afschaffing van de oordelen ‘goed’ en ‘excellent’ is wel een duidelijke verandering ten opzicht van de huidige werkwijze.

Oordelen ‘goed’ en ‘excellent’ vervallen

Uit diverse evaluaties en adviezen van het accreditatiestelsel komt naar voren dat de differentiatie in oordelen – met name het verschil tussen voldoende en goed – lastig blijkt, zeker in een stelsel waarin de beoordeling plaatsvindt door middel van peer review. Eerder heeft Hobéon collega Frank Hendriks hier reeds over gepubliceerd (Differentiatie in oordelen bij accreditatie van opleidingen. Praktische en principiële knelpunten, HO Management, april 2016).

De SGP diende bij de behandeling van de Wam een amendement in om de differentiatie in oordelen (‘goed’ en ‘excellent’) te laten vervallen. Dit amendement werd door de meeste fracties ondersteund. Dit betekent dat het accreditatiestelsel na voltooiing van de wetgevingsprocedure alleen nog de oordelen ‘onvoldoende’ en ‘voldoende’ kent.

De differentiatie in oordelen is een aantal jaar geleden geïntroduceerd op initiatief van de VVD. Zij hecht met name waarde aan de stimulerende en ontwikkelingsgerichte werking die uitgaat van de mogelijkheid om je als opleiding te onderscheiden op kwaliteit. De afschaffing van de oordelen ‘goed’ en ‘excellent’ heeft de VVD dan ook doen besluiten een motie in te dienen om te bewerkstellingen dat er een alternatieve vorm komt waarin excellentie tot uitdrukking kan komen. Het merendeel van de partijen ondersteunt deze motie, wat betekent dat er voor de zomer van 2018 duidelijkheid moet zijn over een alternatief. Te denken valt bijvoorbeeld aan de wijze waarop het predicaat ‘Excellente School’ wordt toegekend in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Bekijk alle nieuwsberichten