Nieuwe auditvorm voor duurzaam hoger onderwijs

5 jaar geleden

International Tourism Management

In 2008 heeft de opleiding International Tourism Management (ITM) een eerste AISHE audit laten uitvoeren, waarna zij het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs met twee sterren ontving. Op basis van deze audit en de ambities en verbeterpunten die hieruit naar voren kwamen, heeft de opleiding de afgelopen jaren volop ingezet op duurzame ontwikkeling. Zo heeft ITM, in samenwerking met interne en externe stakeholders, een uitgebreide curriculumherziening toegepast, zodat duurzame ontwikkeling nu integraal deel uitmaakt van de verschillende vakken en competenties. Ook op het gebied van onderzoek en personeelsbeleid heeft de opleiding bewuste keuzes gemaakt in lijn met haar visie. Zo is zij mede initiatiefnemer van het expertisecentrum European Tourism Futures Institute (ETFI), een ambitieus instituut gericht op onderzoek en scenarioplanning.

In 2012 benaderde Stenden Hobéon opnieuw met de vraag om bij de opleiding ITM een AISHE audit uit te voeren. Dit keer ging zij op voor het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs met drie sterren.

Sterren in duurzaamheid

De mate van verweven van duurzaamheid in een opleiding wordt aangeduid met sterren. Bij twee sterren is duurzame ontwikkeling onderdeel van de processen van de opleiding. Visie, beleid en activiteiten omtrent duurzame ontwikkeling hebben betrekking op de organisatie als geheel, vinden gecoördineerd plaats en worden gesteund door het management. 

Bij drie sterren is duurzaamheid echt onderdeel van de identiteit van de opleiding. Er is een systeem van plan-do-check-act in werking, de kwaliteitcirkel is rond. Dat betekent dat er meetbare doelen worden gesteld die worden bijgehouden en gebruikt om visie, beleid en activiteiten omtrent duurzaamheid bij te stellen. Het is met andere woorden systematisch. 

Leisure management

De opleiding Leisure Management liet zich voor het eerst beoordelen op haar duurzaamheidsbeleid.
Het voorlopig oordeel van twee sterren laat zien dat ook zij hard op weg zijn duurzame ontwikkeling in de organisatie te integreren. De audit bestond uit een consensusbespreking met een representatieve groep afgevaardigden uit de opleiding, gevolgd door een documentanalyse.

Opzet van AISHE audit is maatwerk

De AISHE audit kan voor verschillende doelen worden ingezet:

  • als nulmeting om inzicht te krijgen in de mate van integratie van duurzame ontwikkeling in de opleiding; of
  • als certificeringsmethode op basis waarvan een keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs kan worden verleend. Met een beoordeling van minimaal 2 sterren kan een opleiding bij de NVAO een Bijzonder Kenmerk Duurzame Ontwikkeling aanvragen.

De vorm van auditing die tot dusver gehanteerd werd, is een consensusbespreking met een documentenverificatie achteraf zoals bij Leisure Management. Deze auditvorm, die ook tot een keurmerk kan leiden, is met name interessant voor opleidingen die nog in de beginfase zitten. De consensusbespreking biedt namelijk een mooie gelegenheid om als opleiding, met elkaar, in discussie te gaan over de betekenis van duurzame ontwikkeling voor de opleiding. Deze onderlinge discussie wordt door opleidingen als zeer waardevol ervaren.

De opleiding International Tourism Management, die al  eerder is geaudit, heeft in overleg met Hobéon voor een andere auditvorm gekozen. De opleiding heeft vooraf een korte zelfevaluatie geschreven, aangevuld met onderbouwende  documenten. Deze input diende als basis voor het auditgesprek. De audit zelf duurde een halve dag, waarbij het management, docenten, onderzoekers, studenten en het auditteam tegelijkertijd om  tafel zaten.

Deze nieuwe auditvorm van AISHE maakt het mogelijk om to-the-point op te treden en gericht vragen te stellen over bepaalde criteria en hier ook dieper op in te gaan. Zowel de opleiding als Hobéon hebben de meerwaarde van deze auditvorm ervaren.

Afhankelijk van de inzet, het niveau en de wensen van de opleiding, zoekt Hobéon samen met haar klanten naar de meest geschikte opzet voor de AISHE audit.

Meer informatie

Voor meer informatie over het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs, de AISHE audit en/of de uitvoering van een nulmeting, neemt u contact op met Pieternel Boer of Foka Brouwer via (070) 30 66 800 of info@hobeon.nl.

 

Bekijk alle nieuwsberichten